PL

ciągle {adverb}

volume_up
Ciągle mówicie o demokracji, lecz nadal boicie się bezpośrednich wyborów.
You are always talking about democracy, and yet are still afraid of direct elections.
Ciągle tłumaczy, iż jemu chodzi o dokładność, trafność i zdyscyplinowanie.
He is always saying that he is more concerned about accuracy, preciseness and compulsoriness.
Powinniśmy monitorować tę sprawę, ponieważ ciągle pojawiać się będą nowe odkrycia naukowe.
We must continue to monitor this, as scientific discoveries will always continue.
ciągle (also: stale)
Ceny ciągle spadają i obowiązkowe wyposażenie może być ciągle zwiększane.
Prices are constantly falling and compulsory equipment can be constantly extended.
Chcę też powiedzieć, że Parlament ciągle zbyt pośpiesznie wprowadza rozporządzenia.
Can I also say that this House constantly rushes to introduce regulation.
Ciągłe ich użycie oznacza ciągłe uszkodzenia.
Muscle is constantly being used -- constantly being damaged.
Ameryka ciągle płaci cenę za partactwo z 1865. ~~~ Ameryka ciągle płaci cenę za partactwo z 1865.
And America is still paying the price for the botched emancipation of 1865.
Ale represje polityczne ciągle pozostają poważnym problemem na Białorusi.
But political repression still remains a serious problem in Belarus.
Abstrahując od tego, wydaje się, że konsensus jest ciągle zbyt mało rozpowszechniony.
This aside, it would appear that there is still a lack of awareness of the Consensus.
ciągle (also: stale)
Opracowaliśmy dywan, który jest ciągle przetwarzalny aż do milionowych części.
We've developed a carpet that is continuously recyclable, down to the parts per million.
Komisja ciągle monitoruje stan transpozycji dyrektywy w państwach członkowskich.
The Commission continuously monitors the transposition status of the directive in the Member States.
Ciągłe powracanie do tego pytania jest słuszne.
It is right that we should continuously return to this question.
Gospodarka unijna jest ciągle najsilniejsza, ale to Eldorado nie musi trwać wiecznie.
(PL) Mr President, the EU economy continues to be the strongest, but this eldorado will not necessarily last forever.
Ciągle przypominaliśmy Chińczykom, że ich rola jako nowo powstałej potęgi i gospodarza igrzysk olimpijskich niesie ze sobą odpowiedzialność.
We have reminded the Chinese time and again that its role as an emerging power and host of the Olympic Games also entails responsibility.
Musimy ciągle, bez żadnych niedopowiedzeń powtarzać, że terroryzm jest bezpośrednim atakiem wymierzonym przeciwko wolności, prawom człowieka i demokracji.
We must reiterate time and again in no uncertain terms that terrorism is a direct attack on freedom, human rights and democracy.
Słowem, które oczywiście ciągle powraca w rozmowach politycznych dotyczących kwestii azylowych i migracji w ostatnich latach jest solidarność.
One word that has, of course, come up time and again in the political talks on asylum and migration issues in recent years has been solidarity.

Context sentences for "ciągle" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJednakże ciągle główna inicjatywa w tym zakresie należy do państw członkowskich.
However, the main initiative in this area continues to lie with the Member States.
PolishW Unii Europejskiej (UE) ciągle istnieje ogromny rynek pracy nierejestrowanej.
The European Union (EU) continues to have an extensive undeclared labour market.
PolishNad tym projektem ciągle pracujemy. ~~~ Nazywa się "Wypełniacz przestrzeni".
So this is the last work, and a work in progress, and it's called "Space Filler."
PolishTa oczywista prawda jest ciągle ignorowana przez rządy i organizacje dobroczynne.
Yet this obvious truth is ignored by governments and also by philanthropy.
Polish"Mój ponton ciągle się wywraca, chciałbym więc stanąć za sterami liniowca”.
'My dinghy keeps capsizing, so I would like to be put in charge of an ocean liner'.
PolishCiągle brakuje całościowej debaty na temat tego sektora, debaty rzeczowej i szczerej.
No wide-ranging factual and honest debate on the sector has yet taken place.
PolishInaczej będziemy ciągle tylko przekazywali sobie puste słowa bez pokrycia.
Otherwise we shall go on mouthing empty phrases with nothing to back them up.
PolishCiągle widzimy w telewizji pasażerów pozostawionych za granicą samym sobie.
We would regularly see on television pictures of families stranded abroad.
PolishBez rozwiązania sprawy cypryjskiej wszystkie pozostałe sprawy będą ciągle w impasie.
Without a solution to the Cyprus issue, all other issues will be at a permanent impasse.
PolishCiągle przecież pozostajemy największym darczyńcą dla krajów afrykańskich.
We do, after all, continue to be the greatest donor to African countries.
PolishTaka sytuacja powoduje ciągłe ucieczki przedstawicieli mniejszości chrześcijańskiej z Iraku.
This, of course, leads to the ongoing flight of Christian minorities from Iraq.
Polish"O co chodzi z tymi chińskimi znakami, które ciągle widzę przy drodze?
"What's up with the Chinese character I keep seeing by the side of the road?"
PolishSzybki rozwój obszarów miejskich jest ciągle trwającym trendem w krajach rozwijających się.
The rapid growth of urban areas is a continuing trend in developing countries.
PolishPowodem tego ograniczenia są systematyczne i ciągłe działania rządu.
This reduction has been due to systematic and persistent action by the government.
PolishINDECT jest ciągle monitorowany przez Komisję Europejską od samego początku.
INDECT has been subject to constant monitoring by the European Commission from the outset.
PolishPrzestrzeganie praw obywatelskich w tym kraju ciągle wydaje się sprawą odległą.
In this country respect for human rights seems to be very far off.
PolishŚrednia długość życia w Europie ciągle wzrasta, natomiast liczba ludności spada.
The life expectancy in Europe has been steadily increasing, while the population is in decline.
PolishTa symetria pomiędzy ciągle rosnącą wiedzą i naszą elastycznością jest niezwykle ważna.
This symmetry between ever-increasing knowledge and our own flexibility is very important.
PolishPan Cao Dong jest ciągle poddawany torturom w więzieniu w północno-wschodnich Chinach.
Mr Cao Dong continues to be tortured in a prison in north-east China.
PolishNie można pozwalać na ciągłe lekceważenie ONZ i wspólnoty międzynarodowej przez Birmę.
Burma's continuing defiance of the UN and the international community must not be permitted.