"ciągnąć" English translation

PL

"ciągnąć" in English

PL

ciągnąć [ciągnę|ciągnąłbym] {verb}

volume_up
1. general
Sytuacja w Saharze Zachodniej ciągnie się od ponad trzydziestu lat i nie widać żadnego rozwiązania.
The situation of Western Sahara has been dragging on for more than 30 years without any apparent solution.
Sieć ciągnie się po dnie i zbiera krewetki.
And this just drags over the bottom, in this case to catch shrimp.
Podczas gdy ten proces się ciągnął, UE i państwa członkowskie stały się największym światowym eksporterem broni.
While this has dragged on, the EU and its Member States have become the world's number one arms exporter.
Tłok ciągnąć powoli, aby pobrać do strzykawki trochę więcej roztworu niż przepisał lekarz prowadzący.
slowly to draw just more than the dose prescribed by your doctor into the syringe.
I zapuścili, a już dalej nie mogli jej ciągnąć przed mnóstwem ryb.
They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes.
Biada tym, którzy ciągną nieprawość powrozami marności, a grzech jako powrozem wozowym
Woe unto them that draw iniquity with cords of falsehood, and sin as it were with a cart rope;
Tłok ciągnąć powoli, aby pobrać do strzykawki odpowiednią dawkę, przepisaną przez lekarza prowadzącego. op
If you see any bubbles, pull the plunger slightly back; tap the syringe gently, with the needle pointing up, until the bubbles disappear.
To nie pora, by nasze instytucje ciągnęły w różne strony.
This is no time for our institutions to pull in different directions.
" Kiedy czytasz ten znak, my ciągniemy linę za kasą i osiem mopów spada ci na głowę.
While you're reading the sign, we pull a rope behind the counter and eight mop heads drop on your head.
W tym czasie moi koledzy przez 5 godzin ciągnęli za facetem torbę i zarabiali 10 dolców.
Meanwhile, my friends were working for five hours to haul some guy's bag around and get paid 10 bucks.
ciągnąć (also: wlec)
2. technology
ciągnąć
volume_up
to draw out {vb} (metal, glass)
3. "za sobą"

Context sentences for "ciągnąć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWciąż jednak upieracie się Państwo, by ciągnąć tę obecnie pozbawioną sensu debatę.
However, still you insist on continuing this now meaningless debate.
PolishJeśli podążymy w tym kierunku, cała sprawa będzie się ciągnąć w nieskończoność.
If we go down this route, then the entire issue will simply be put on the long finger indefinitely.
PolishNie wiedziałem, że 50 metrów może się tak ciągnąć jeśli jesteś pod ostrzałem, ale wszystkim udało się schronić.
You know, 50 meters can be a long distance if you are totally exposed, but we managed to reach the shelter.
PolishSpustoszenie dokonane przez poparzenia uszkodziło układ oddechowy tak, że nie dałam rady ciągnąć dalej.
The devastation of those stings had taken the respiratory system down so that I couldn't make the progress I wanted.
PolishCzy naszym punktem wyjścia powinny być wszystkie te wąsko pojmowane korzyści, jakie UE może ciągnąć z regionu arktycznego?
Should our starting point be all the advantages, in a narrow sense, which the EU can get from the Arctic region?
Polish. ~~~ Potrafimy tak ciągnąć dość długo.
We like more. ~~~ If we do more in a kind of a stupid way, the simplicity gets complex and, in fact, we can keep on doing it for a very long time.
PolishNic nie zyskają ciągnąc tę zaporę.
That one on the right is called Fishing Fool.
PolishA idzie granica ich morza Marala, i przychodzi do Debbaset, ciągnąc się aż do potoku, który jest przeciw Jeknoam.
and their border went up westward, even to Maralah, and reached to Dabbesheth; and it reached to the brook that is before Jokneam;
PolishA gdy przyszedł do króla, rzekł król do niego: Micheaszu, mamyż ciągnąć na wojnę przeciw Ramot Galaad, czyli zaniechać?
And when he was come to the king, the king said unto him, Micaiah, shall we go to Ramoth-gilead to battle, or shall we forbear?
PolishTę listę mógłbym ciągnąć długo.
And the list could go on and on and on.
PolishNic nie zyskają ciągnąc tę zaporę.
PolishI mogli to ciągnąć dalej.
PolishA drudzy zasię uczniowie przybyli w łodzi; (bo niedaleko było od brzegu, ale jakoby na dwieście łokci) ciągnąc sieć z rybami.
But the other disciples came in the little boat (for they were not far from the land, but about two hundred cubits off), dragging the net [full] of fishes.
PolishZgodnie ze sporządzonym projektem linia ta ma ciągnąć się do Wiednia, łączyć się z Dunajem, z portami i oczywiście - z siecią europejską.
A project has been drawn up for this line to be continued to Vienna, linking it to the Danube, to the ports and, of course, to the European network.
PolishZmieniły się relacje w Unii, ale ja bym proponował, żeby nie ciągnąć tej dyskusji, bo sprawa będzie w najbliższym czasie wyjaśniona.
Relations in the Union have changed, but I would propose that we do not continue this discussion, because this matter will be clarified in the near future.
PolishNajdłuższa oś transeuropejska - z Palermo do Berlina - powinna zostać przedłużona, przebiegać przez Rostock i ciągnąć się w kierunku Skandynawii.
When it comes to the longest trans-European axis - from Palermo to Berlin - this should be extended further via Rostock in the direction of Scandinavia.