"ciec" English translation


Did you mean: cieć
PL

"ciec" in English

PL ciec
volume_up
{verb}

Wywiódł strumienie ze skały, a uczynił, że wody ciekły jako rzeki.
He brought streams also out of the rock, And caused waters to run down like rivers.
UE także musi podjąć wysiłki zmierzające do tego, by jej budżet nie wymykał się już spod kontroli, i dokonać niezbędnych cięć.
The EU, too, must make efforts to ensure that its budget does not continue to run out of control and that it carries out the necessary cuts.
Zgadzam się, że to niezwykle krótkowzroczna polityka i powinniśmy się jej sprzeciwić, ponieważ na dłuższą metę wszyscy odczujemy konsekwencje tych cięć.
I agree it is a very narrow-minded policy and we should oppose it because, in the long run, we shall all feel the repercussions of such cuts.

Context sentences for "ciec" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMówimy "tak” dla dużego budżetu, "nie” - dla cięć we wspólnej polityce rolnej.
We say yes to a large budget, and no to cuts to the common agricultural policy.
PolishI co jest naprawdę bardzo ważne, to, że mimo cięć budżetowych, musimy się rozrastać.
And what's really important in this stuff is, as we cut, we also have to grow.
PolishNiezbędne jest większe wsparcie dla plantatorów bawełny, bez dalszych cięć produkcji.
Greater support for cotton growers is necessary without further cuts in production.
PolishZgadzam się z przywróconymi limitami dotyczącymi cięć dokonanych przez Radę.
I agree with the re-established ceilings in relation to the cuts made by the Council.
PolishRozumiem, że Rada chciała dokonać pewnych cięć w tegorocznym budżecie.
I understand that the Council wanted to make certain cuts in this year's budget.
PolishTaka jest logika kryzysu i logika cięć wydatków budżetowych w różnych państwach.
That is the logic of the crisis and the logic of national budget cuts.
PolishCele te mogą być jednak osiągnięte jedynie pod warunkiem braku cięć w budżecie Unii.
However, clearly these objectives can only be achieved if the Union's budget is not cut.
PolishRząd irlandzki nie ma żadnego demokratycznego mandatu dla swojego brutalnego programu cięć.
This Irish Government has no democratic mandate for its savage programme of cuts.
PolishW budżetach edukacyjnych innych krajów widzimy jednak oznaki planowanych cięć.
However, we do see signs of planned decreases in the education budgets of other countries.
PolishWygląda na to, że najgłośniejsze pochwały zbierają osoby przekonujące do kolejnych cięć.
It seems that those who say that we need to make more cuts get the loudest applause.
PolishTo bardzo ciężkie czasy dla Irlandii - czasy podwyżek podatków i cięć wydatków.
These have been very difficult times for Ireland, with tax increases and cuts in expenditure.
PolishW praktyce jednak ich koncepcja ustalania priorytetów polega na dokonywaniu cięć rzędu 7 %.
In practice, however, their idea of prioritising is to implement cuts of 7%.
PolishRada UE oraz Komisja są także winne żądań brutalnych cięć w Irlandii.
The EU Council and Commission are also culpable in demanding savage cuts in Ireland.
PolishNiemniej warunkiem wstępnym było wprowadzenie przez rząd łotewski cięć w wydatkach budżetowych.
However, as a precondition, the Latvian Government had to cut budgetary spending.
PolishPriorytetem powinno być zatem uniknięcie tych cięć lub zapewnienie, żeby były jak najmniejsze.
The priority must therefore be to avoid cuts or to keep them as small as possible.
PolishKonsolidacja budżetów krajowych sprowadzała się dotychczas jedynie do cięć wydatków.
So far, the consolidation of national budgets has concentrated solely on cuts in expenditure.
PolishW obliczu cięć wydatków rządowych UE zapewnia regionom Wielkiej Brytanii realne środki finansowe.
In the face of government cuts, the EU is providing vital funds for the UK regions.
PolishJednocześnie w sprawozdaniu nie proponuje się żadnych cięć kosztów.
At the same time, the report fails to propose any cost-cutting measures.
PolishKonsolidacja fiskalna nie oznacza redukcji długu za pomocą cięć budżetowych.
Fiscal consolidation does not mean reducing debt by taking a slash-and-burn approach to spending.
PolishSzczerze mówiąc, ten poziom cięć można uznać za nieco populistyczny.
To be honest, this level of cut could be considered somewhat populist.