"co do zasady" English translation

PL

"co do zasady" in English

See the example sentences for the use of "co do zasady" in context.

Similar translations for "co do zasady" in English

co pronoun
English
co interjection
English
co!? interjection
English
co? interjection
English
do noun
English
do preposition
do
zasady noun
zasada noun

Context sentences for "co do zasady" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishA zatem, co do zasady, nazwiska wszystkich członków grup ekspertów są dostępne.
Thus, in principle, the names of all members of expert groups are available.
PolishCo do zasady dziecko powinno wychowywać się w kraju, którego jest obywatelem.
As a rule, a child should be brought up in the country of which he or she is a citizen.
PolishW istocie, co do zasady, wszyscy pasażerowie muszą być traktowani równo w obliczu prawa.
In fact, and as a matter of principle, all passengers must be equal before the law.
PolishCo do zasady nie ma żadnych ograniczeń co do długości samego okablowania.
In principle there is now no limitation on the length of the cabling itself.
PolishOczywiście moja opinia uległa zmianie, ale nie co do zasady.
(DE) Mr President, of course my opinion has changed, but not fundamentally.
PolishCo do zasady Rada UE podejmuje decyzje kwalifikowaną większością głosów.
Decisions in the Council of the EU are taken by qualified majority as a general rule.
PolishCo do zasady zgadzam się z większością propozycji zawartych w zielonej księdze.
I agree in principle with most of the proposals in the Green Paper.
PolishCo do zasady zdecydowanie popieramy mocniejsze związki pomiędzy ustawodawcami UE i USA.
In principle, we unequivocally support stronger links between the EU and US legislators.
PolishGlobalizacja i handel międzynarodowy są co do zasady zjawiskami pozytywnymi.
Globalisation and international trade are fundamentally positive.
PolishMówię o tych parytetach z pewną niechęcią, bo co do zasady ich nie popieram.
It is with reluctance that I speak of quotas because, in principle, I am not in favour of them.
PolishPo pierwsze, co do zasady UE dąży do tego, by przyczyniać się do lepszego sprawowania rządów na świecie.
Firstly, in principle the EU aims to contribute to better world governance.
PolishUnia Europejska nie powinna, co do zasady, stosować despotyzmu.
The European Union should not, as a general rule, employ despotism.
PolishCo do zasady zgadzam się z państwem, ale musimy pozostać w granicach wyznaczonych nam przez Traktat.
I agree with you on the principle, but we need to stay within the boundaries of the Treaty.
PolishCo do zasady proponowane rozwiązania są słuszne, ale należy je wdrażać stopniowo i sprawiedliwie.
While, in principle, these are fair, it should be implemented in a gradual and equitable manner.
PolishCo do zasady, jak już mówiłem, nie mam co do tego zastrzeżeń.
I have no reservations against it in principle, as I have said.
PolishCo do zasady każdy ma prawo swobodnie decydować o swoim koszyku.
As such, everyone is free to decide upon their energy mix.
PolishCo do zasady nie uważam, by stwarzały one jakiekolwiek problemy.
In principle, I do not believe they create any problems.
PolishNie było co do zasady różnic zdań pomiędzy nami.
We have not noted any real disagreements that they might have with us.
PolishPo trzecie, co do zasady, ludzie są chętni, aby dla przyszłych korzyści obniżyć obecny standard życia.
Thirdly, people are generally willing to discount their future and sacrifice current living standards.
PolishMa to oczywiście, co do zasady, swoją podstawę prawną.
In principle, of course, this has its basis in law.

Other dictionary words

Polish
  • co do zasady

Have a look at the English-Finnish dictionary by bab.la.