"co oznacza?" English translation

PL

"co oznacza?" in English

PL co oznacza?
volume_up

Similar translations for "co oznacza?" in English

co pronoun
English
co interjection
English
co!? interjection
English
co? interjection
English
oznaczać verb

Context sentences for "co oznacza?" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishBleomycyna to substancja cytostatyczna, co oznacza, że hamuje ona wzrost komórek.
Bleomycin is a cytostatic substance; this means that it stops the growth of cells.
PolishPowinien on wynieść 1,725 miliarda euro, co oznacza wzrost o 2,3 % w 2012 roku.
The budget should amount to EUR 1 725 billion, which means a 2.3% increase in 2012.
PolishW razie wątpliwości, co to oznacza dla pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem.
If you want to know more about what that means for you, please ask your doctor.
PolishDzisiaj jest 14 stycznia, co oznacza, że sprawujemy prezydencję od dwóch tygodni.
Today is the 14th of January, which means we have held the presidency for two weeks.
PolishAle z wiekiem jestem coraz bardziej wyczulony na to co oznacza słowo "sukces".
But as I get older, I'm also very nuanced about what that word "success" might mean.
PolishI ponadto, mają zdolność oceny moralnej, co "właściwe postępowanie" oznacza.
And beyond this, they have the moral skill to figure out what "doing right" means.
PolishCo w rzeczywistości oznacza wolność religijna?
Madam President, ladies and gentlemen, what does freedom of religion actually mean?
PolishKażda butelka jest inna, co oznacza, że poziom wody nadaje jej różne formy.
Each bottle is different, meaning the water level will give you a different shape.
PolishMusimy sprawdzić, jaki jest rynek i co dominująca pozycja oznacza na tym rynku.
We need to assess what the market is and what a dominant position means in this market.
Polish. - Jestem socjalistą, co oznacza, że wierzę, że wszyscy ludzie są równi.
in writing. - I am a Socialist, which means I believe that all human beings are equal.
PolishMoże dlatego, że istnieje 27 interpretacji tego, co bezpieczeństwo energetyczne oznacza.
Maybe it is because there are 27 interpretations of what energy security means.
PolishTa unia gospodarcza oznacza, co najważniejsze, gospodarczy i społeczny ład Unii.
This economic union means, most importantly, economic and social governance of the Union.
PolishDzisiaj zadaję sobie pytanie, co to właściwie oznacza, poza samymi słowami.
The question I am asking myself today is what that means, apart from words.
PolishOtworzyłem w Ameryce firmę Gonofone, co po bengalsku oznacza "telefon ludzi".
I created a company in America called Gonofone, which in Bengali means "people's phone."
PolishObowiązuje zbyt mało przepisów prawnych, co oznacza, dość często dochodzi do naruszeń.
There is too little legislation available, which means that it is quite often abused.
PolishCo to oznacza we wszechświecie, w którym jesteśmy najwyższą formą materii ?
And what does that mean in a universe where we are right now the highest form of stuff?
PolishNadano im nazwę "operacji Murambatsvina”, co oznacza "przywrócenie porządku”.
It was called Operation 'Murambatsvina', which means to restore order.
PolishCo partnerstwo strategiczne oznacza dla nas?
Honourable Members, what does the strategic partnership mean for us?
PolishCo to oznacza dla przyszłości ludzkości, gdzie wszyscy jesteśmy wpięci do tego wieprza?
What does this mean for the future of mankind, where we're all plugged into this borg?"
PolishPojawić się może maksymalnie do 16 błysków, co oznacza podanie 76 – 80 dawek.
This continues to a maximum of 16 pulses which represent 76-80 doses.