"co to" English translation

PL

"co to" in English

co to
Our team was informed that the translation for "co to" is missing.

Similar translations for "co to" in English

co pronoun
English
co interjection
English
co!? interjection
English
co? interjection
English
to adverb
English
to conjunction
English
to pronoun

Context sentences for "co to" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishUważam, że to, co mówi pan Klute, powinno stać się częścią strategii zewnętrznej.
I believe what Mr Klute says should form part of a strategy in the outside world.
PolishOczywiście to co powiedziano o aspektach regionalnych jest niezwykle istotne.
Of course, what has been said about the regional aspects is extremely important.
PolishNa przykład: "Panie komisarzu, co to będzie, gdy zostaną zniesione bariery taryfowe?
For example: 'what will happen, Mr Michel, when the tariff barriers are removed?
PolishTo co zrobiliśmy, to rozpoznaliśmy, jakie były lokalnie dostępne źródła biomasy.
What we did was we found what were the locally available sources of biomass.
PolishTo, co wydarzyło się w ostatnich dniach nie ma związku z procedurą, lecz treścią.
What has happened in the last few days does not relate to procedure but to content.
PolishPopieram to, co szanowny poseł powiedział o Europejskim Funduszu Społecznym (ESF).
I accept what the honourable Member said about the European Social Fund (ESF).
PolishBędę bardzo niezadowolona, jeśli to, co chcę dziś powiedzieć nie będzie tłumaczone.
I will be very unhappy if there is no interpreting for what I wish to say tonight.
PolishZ drugiej strony to, co mi nie odpowiada, to ograniczenie krajowego prawa weta.
What I do not like, on the other hand, is a reduction of the national right of veto.
PolishTo, co dziś robimy stanowi kontynuację pierwotnego rozporządzenia z roku 2002.
The work we are today involved in is a continuation of the initial 2002 Regulation.
PolishMówię wam, tak jak tu siedzicie, że to, co zrobiliście, zaszkodzi waszej reputacji.
I tell you, as surely as you sit here now, what you did will harm your reputation.
PolishKiedyś bardziej niż dziś każdy miał swoją własną koncepcję tego, co to oznaczało.
In the past more so than today everyone had their own idea of what this was.
PolishZwróćcie uwagę, to co teraz robimy jest zmuszaniem ludzi do nauki matematyki.
See, the thing we're doing right now is we're forcing people to learn mathematics.
PolishTo co robię, to spełnianie waszych oczekiwań wobec tego jak powinienem żyć.
Now what I'm doing is fulfilling your expectations of how I should live my life.
PolishWięc musimy wrócić do świata dramatów...... zobaczyć w nim to co najważniejsze.
So we get drawn back into human drama... and how important we think that is.
PolishW razie wątpliwości, co to oznacza dla pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem.
If you want to know more about what that means for you, please ask your doctor.
PolishOczywiście prawdą jest to, co powiedziała pani komisarz: budżet to zawsze kompromis.
What the Commissioner said is true, of course: a budget is always a compromise.
PolishTo, co wydarzyło się w Japonii, mogło stać się w innym regionie świata - nawet tutaj.
What has happened in Japan could happen in other parts of the world - even here.
PolishTo, co napawa szczególnym przerażeniem, to sposób wykonywania kary śmierci.
What is particularly horrifying is the way that the death penalty is carried out.
PolishJedno ostatnie słowo: uderzyło mnie to, co zostało powiedziane o sąsiadach Europy.
One last word: I was struck by what has been said about Europe's neighbours.
PolishUważam, że najpierw trzeba zadbać o to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu.
I believe we should first deal with the situation in our immediate vicinity.