"czołowy" English translation

PL

"czołowy" in English

PL czołowy
volume_up
{adjective masculine}

1. general

czołowy (also: główny)
Panie i panowie! Razem z państwami członkowskimi Komisja Europejska jest czołową światową instytucją walczącą z karą śmierci.
Mr President, ladies and gentlemen, together with the Member States the European Commission is the world's foremost institutional player and donor in the fight against the death penalty.
Jestem przekonany, że trudności można pokonać tylko wtedy, gdy czołowi politycy zrozumieją, że ich rola polega przede wszystkim na uspokojeniu napięć, a nie na ich podsycaniu.
I firmly believe that the difficulties can only be surmounted if senior politicians understand that their role is, first and foremost, to calm tensions rather than fan the flames.
czołowy (also: przewodni, wiodący, przodujący)
UE musi utrzymać swoją czołową pozycję i wyraźnie pokazać swoją determinację w działaniach.
The EU must retain its leading role and clearly show determination to proceed.
W przeszłości Europa odgrywała czołową rolę we wprowadzaniu innowacji.
In the past, Europe has had a leading role in innovation.
Ostatnie dokonania w dziedzinie ekonomii przyczyniły się do wyniesienia Indii na czołowe pozycje w gospodarce światowej.
Recently, progress in the field of economics has helped to turn India into a leading global economy.
volume_up
main {adj.}
Ponownie dowiódł on, że czołową pozycję zajmują Stany Zjednoczone, a Chiny usiłują zdobyć miejsce na scenie międzynarodowej.
It proved once again that the United States are in a prominent position and that China is attempting to secure a place on the international stage.
Wymaga to czegoś więcej niż uwagi, panie przewodniczący Komisji, zadanie to musi zajmować czołowe miejsce w wytycznych oraz w ambitnym programie społecznym.
This requires more than comments, Commission President; it must occupy a visible, prominent position in the guidelines and in an ambitious social agenda.

2. IT

czołowy (also: wysunięty)

Context sentences for "czołowy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishBędzie to oznaczać czołowy priorytet dla skupienia, koncentracji firm w głównych regionach.
That will mean top priority for clustering, the concentration of firms in the principal regions.
PolishDodać płat czołowy, tak byście mogli mieć instynkty, przecież musiano poradzić sobie na lądzie.
It had to add to the frontal part, so that you would have instincts, because they had to cope on land.
PolishJest to czołowy drapieżnik, T-Rex swoich czasów.
This is the top carnivore, the T-Rex of its time.
PolishParlament stwierdził, że uważa to - w szczególności w odniesieniu do MŚP - za czołowy priorytet na najbliższe miesiące oraz zasadniczy wkład w realizację celów lizbońskich.
Parliament stated that it would regard this as a key priority for the coming months, in particular as regards SMEs, and as an essential contribution to reaching the Lisbon targets.