PL czuły
volume_up
{adjective masculine}

1. general

Następny projekt to instalacja reagująca na dźwięk, którą czule nazywamy "Pigmeje".
The next work is a sound-sensitive installation that we affectionately call "The Pygmies."
Alternatywne metody oznaczania nie są dostatecznie czułe.
Alternative assay techniques are not sufficiently sensitive.
To daje wam mały zarys, jak nienagannie czułe jest nasze urządzenie.
And so that gives you an idea of how exquisitely sensitive this is.
czuły (also: kochający)
volume_up
doting {adj.}
czuły (also: miły)
volume_up
fond {adj.}
czuły (also: miękki, kruchy, delikatny, słodki)
volume_up
tender {adj.}
'Czuły' to kolejne słowo na wskrzeszenie którego chciałabym poświęcić trochę czasu.
"Tender" is another word I would love to spend some time resurrecting.
Niektóre z nich są srogie, niektóre z nich są gniewne, niektóre z nich są czułe, niektóre mądre.
Some of them are fierce; some of them are wrathful; some of them are tender; some of them are wise.
Dziś proponujemy system oparty o benchmarki najlepszych technologii oraz o wyłączenie niektórych czułych branż z systemu aukcyjnego.
Today, we wish to propose a system based on best technology benchmarks and on the exclusion of some vulnerable industries from the auction system.

2. automotive

czuły
volume_up
responsive {adj.} (brakes, engine)

Context sentences for "czuły" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJednakże obniżenie zespołu QRS jest uważane za bardziej czuły wskaźnik kardiotoksyczności.
However, reduction of the QRS complex is considered more indicative of cardiac toxicity.
PolishZatrzymywałeś oczy moje, aby czuły; potartym był, ażem nie mógł mówić.
I have considered the days of old, The years of ancient times.
PolishA co więcej, te dzieci czuły, że powinny robić coś, by pomóc innym ludziom w osiągnięciu tego, czego oni chcą.
And what's more, they felt that they should actually do things to help other people get what they wanted.
PolishMinistrowie obrony UE trafili w czuły punkt.
The EU defence ministers have touched on a sore point.
PolishTo bardzo ambitny eksperyment, który będzie jeszcze bardziej czuły za kilka lat, i może uda się to wykryć.
It's a remarkably ambitious experiment, and it's going to be at advanced sensitivity within the next few years -- to pick this up.
Polishporuszyć czuły temat
PolishW dużej mierze dlatego, że państwa członkowskie czuły się bezkarnie, ponieważ przewidziane w systemie sankcje nie były automatyczne.
This is due to a large extent to the fact that the Member States believed they could act with impunity, since the sanctions provided for by the system were not automatic.
PolishW ramach programów PEACE osoby najbardziej dotknięte konfliktem czuły się silniejsze dzięki zaufaniu i możliwości aktywnego uczestniczenia w procesie odbudowywania pokoju.
In the PEACE programmes, the people most affected by the conflict were empowered with confidence to actively help with building-peace.
PolishW dużej mierze dlatego, że państwa członkowskie czuły się bezkarnie, ponieważ przewidziane w systemie sankcje nie były automatyczne.
This was to a large extent due to the fact that Member States felt they would not be punished, because the sanctions provided for in the system were not applied automatically.
PolishPrezydencja wcześnie zdała sobie sprawę z tego, że niektóre państwa członkowskie będą czuły potrzebę wyrażenia stanowczych zastrzeżeń wobec całego procesu.
The Presidency became aware early on that there was a need to address persistent reservations on the part of a number of Member States vis-à-vis the process.
PolishNa koniec, niezbędne będzie stworzenie dla najbardziej odległych obszarów nowej perspektywy, która zagwarantuje, że będą one czuły się dobrze w europejskim obszarze.
Finally, a new perspective for the most remote regions will be necessary to guarantee that these can continue feeling comfortable within the European area.
PolishSzkoda, że w wyniku tych działań, niektóre państwa członkowskie czuły się w obowiązku wyjaśnić, w formie protokołów, w jaki sposób Karta narusza ich prawo krajowe.
It is perhaps unfortunate that, as a result of that, some Member States have felt it necessary to clarify, in a protocol, how the Charter interacts with their domestic law.
PolishNatomiast osoby, które zdradziły swoje cele, zrezygnowały z jego realizacji średnio po 33 minutach, a po zakończeniu testu twierdziły, że czuły się bliższe w osiąganiu zamierzonego celu.
But those who had announced it quit after only 33 minutes, on average, and when asked afterwards, said that they felt much closer to achieving their goal.