"czynić" English translation

PL

"czynić" in English

PL

czynić [czynię|czyniłbym] {verb}

volume_up
I rzekł do nich: Godzili się w sabat dobrze czynić, czyli źle czynić?
And he saith unto them, Is it lawful on the sabbath day to do good, or to do harm?
także i wy, azaż będziecie mogli dobrze czynić, nauczywszy się źle czynić?
then may ye also do good, that are accustomed to do evil.
Nie bójcie się ich; bo źle czynić nie mogą, i dobrze czynić nie mogą.
Be not afraid of them; for they cannot do evil, neither is it in them to do good.
Cieszę się, że zaczęliśmy czynić poważne postępy w tej kwestii.
I am pleased that we are starting to make some serious progress on it.
Demokracja na Ukrainie musi czynić postępy, a my możemy wspierać ten proces.
Democracy must make progress in Ukraine and we can support this process.
Parlament Europejski nie może czynić takich ogólnikowych stwierdzeń w tak poważnej sprawie.
The European Parliament must not make such sweeping statements on such an important issue.
Dlatego przyjęcie poprawki numer 3 czyni przedmiotową rezolucję stronniczą i poważnie osłabia wartość reszty tekstu.
Therefore, the passing of Amendment 3 renders this resolution partisan and seriously undermines the rest of the text.
Eksperci mówią od lat, że europejski budżet jest nieelastyczny i że to właśnie czyni z Unii Europejskiej bankruta.
For years, experts have been saying that the European budget is inflexible, that this is what renders the European Union a lame duck.

Context sentences for "czynić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

PolishTo właśnie zamierzam czynić i mam również nadzieję na państwa wsparcie w tym zakresie.
That is what I intend to do, and I also hope to have your support in this regard.
PolishPodczas tego wieczornego posiedzenia, centrolewica wydaje się właśnie to czynić.
In this evening's debate, the centre-left seems to be doing exactly that.
PolishZ drugiej strony jednak musimy czynić postępy w obszarze konkurencji międzynarodowej.
On the other hand, however, we must also succeed in international competition.
PolishRegiony zamożne prawdopodobnie mogą to czynić łatwiej niż te mniej bogate.
This is probably done more easily by affluent regions than by those less well-off.
PolishWszystko czego potrzebowali, by czynić to szybciej i lepiej to niewielki kapitał.
All they needed to do that more quickly and to do it better was a little bit of capital.
PolishKaddafi musi odejść i Europa musi czynić aktywne starania, by tak się stało.
Gaddafi must go and Europe must play an active role in bringing that about.
PolishDemokracja na Ukrainie musi czynić postępy, a my możemy wspierać ten proces.
Democracy must make progress in Ukraine and we can support this process.
PolishWażne, że jeśli pozostaniemy zdecydowani, nadal będziemy czynić postępy.
What is important is that progress will continue to be made if we remain determined.
PolishNie bójcie się ich; bo źle czynić nie mogą, i dobrze czynić nie mogą.
Be not afraid of them; for they cannot do evil, neither is it in them to do good.
PolishA dnia ósmego zacne święto mieć będziecie; żadnej roboty służebniczej nie będziecie czynić.
On the eighth day ye shall have a solemn assembly: ye shall do no servile work;
PolishMusimy być bardzo ostrożni - możemy nie mieć żadnego powodu, aby to dalej czynić.
We should be very careful, we may have no reason to do this anymore.
PolishNie dopuszczał nikomu, aby im miał krzywdę czynić; nawet karał dla nich i królów, mówiąc:
He suffered no man to do them wrong; Yea, he reproved kings for their sakes,
PolishI dali go do więzienia; bo jeszcze im nie było oznajmiono, coby miano czynić z takowym.
And they put him in ward, because it had not been declared what should be done to him.
PolishI rzekł do nich: Godzili się w sabat dobrze czynić, czyli źle czynić?
And he saith unto them, Is it lawful on the sabbath day to do good, or to do harm?
PolishZnajduję tedy ten zakon w sobie, gdy chcę dobre czynić, że się mnie złe trzyma.
I find then the law, that, to me who would do good, evil is present.
PolishNie rozumiem, dlaczego miałbym czynić coś takiego jako poseł do Parlamentu Europejskiego.
I fail to see why I, as a Member of the European Parliament, would do that.
PolishPierwszego dnia zgromadzenie święte; żadnej roboty służebniczej nie będziecie czynić weń.
In the first day shall be a holy convocation: ye shall do no servile work;
PolishPrzestań gniewu, a zaniechaj popędliwości; nie zapalaj się gniewem, abyś miał źle czynić.
Cease from anger, and forsake wrath: Fret not thyself, [it tendeth] only to evil-doing.
PolishW długiej perspektywie czasowej nie da się jednak oszczędzić państw i nie należy tego czynić.
However, in the long run, the States cannot be saved, and they should not be saved.
PolishTo jest dokładnie to, co poseł Foglietta przewiduje czynić w swoim sprawozdaniu.
That is exactly what Mr Foglietta sets out to do in this report.