PL czysty
volume_up
{adjective masculine}

1. general

Włoscy obywatele zaproponowali program "Czysty Parlament”.
Italian citizens have come up with the 'Clean Parliament' programme.
Chcemy, aby biegun północny był czysty, a przede wszystkim wolny od obecności wojsk.
We want a North Pole that is clean and above all without troops.
albo jako może być czysty urodzony z niewiasty?
Or how can he be clean that is born of a woman?
czysty (also: niewinny, prosty, cnotliwy)
volume_up
chaste {adj.}
volume_up
clear {adj.}
Poruszono kwestię bezpieczeństwa energetycznego i czystej energii.
The question of energy security and clear energy was mentioned.
W królestwie eurokratów czyste sumienie można kupić tanio.
In the kingdom of Eurocrats, a clear conscience comes cheap.
Zróbcie teraz wdech i odetchnijcie czystym powietrzem tej sali.
Take a breath right now of this clear air in this room.
czysty
volume_up
crisp {adj.} (design, musical performance)
Papier banknotów euro, wytwarzany z czystych włókien bawełnianych, jest w dotyku sztywny i szeleszczący (nie może być wiotki ani woskowaty).
The banknote paper consists of pure cotton, which feels crisp and firm (not limp or waxy).
czysty
volume_up
crispy {adj.} (design, musical performance)
czysty (also: zupełny, maksymalny)
volume_up
flat out {adj.} [coll.]
czysty (also: zupełny, maksymalny)
volume_up
flat-out {adj.} [coll.]
czysty (also: sprawdzony, poważny)
volume_up
legit {adj.}
czysty (also: sam, zwykły, zaledwie)
volume_up
mere {adj.}
Nie z powodów czystego formalizmu, ale dlatego, że ta kwestia polityczna jest bardzo ważna dla obywateli Unii Europejskiej.
Not for reasons of mere formalism, but because this is a very important political question for the citizens of the European Union.
Ale to czyste spekulacje i niesłuszne oraz niedemokratyczne jest proszenie Irlandczyków, by zagłosowali za czymś, co jest zaledwie mgiełką przypuszczeń.
But this is mere speculation and it is unjust and anti-democratic that the Irish people are asked to vote for a fog of conjecture.
czysty (also: schludny, staranny)
volume_up
natty {adj.}
volume_up
neat {adj.}
Nie był czysty i schludny, więc nie wpuściłem go.
And he wasn't clean and neat, so I wouldn't let him go.
volume_up
pure {adj.}
Z czystym czysty jesteś, a z przewrotnym surowie się obchodzisz.
With the pure thou wilt show thyself pure; And with the perverse thou wilt show thyself froward.
Czysty związek widzimy po prawej, dla kontrastu.
A pure compound is shown on the right, for contrast.
Prosty, czysty, nie robi stron www, nie jest bazą danych." I wyszedł.
Simple, pure, does not do web pages, is not a database."
Taki ruch szybko zamieni się w czysty protekcjonizm.
Such a move would quickly degenerate into sheer protectionism.
Jesteśmy tutaj świadkami ich czystej rządzy władzy.
We see here their sheer hunger for power.
Było to po prostu czyste przerażenie.
It was just sheer terror.
czysty (also: ostry, wyraźny, poważny, skrajny)
volume_up
stark {adj.}
czysty (also: schludny, chędogi)
volume_up
tidy {adj.}
czysty (also: absolutny, nieskażony)
Najlepszym zalecanym posiłkiem przedtestowym jest 200 ml czystego nierozcieńczonego soku pomarańczowego.
The optimal test meal recommended is 200 ml pure undiluted orange juice.
Najpierw pacjent spożywa „ posiłek testowy ” (jak na przykład 200 ml czystego, nierozcieńczonego soku pomarańczowego).
First, the patient takes a ‘ test meal’ (such as 200 ml of pure undiluted orange juice).
Jeżeli nie dostarczono posiłku przedtestowego, najlepszym posiłkiem jest 200 ml czystego, nierozcieńczonego soku pomarańczowego.
If no test meal has been supplied, the most suitable test meal is 200 ml of pure undiluted orange juice.
volume_up
benign {adj.}

3. "o alkoholu"

czysty (also: niezmieszany)
volume_up
neat {adj.} [Brit.] (drink)
Nie był czysty i schludny, więc nie wpuściłem go.
And he wasn't clean and neat, so I wouldn't let him go.

4. "papier"

Nie mówimy tu o zapisywaniu czystej kartki papieru, nie zaczynamy od nowa.
We are not talking about a blank sheet of paper, so we are not starting from afresh.

5. anatomy

czysty (also: przejrzysty, szklisty, hialinowy)

Context sentences for "czysty" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTo czysty absurd wprowadzać prawodawstwo tego rodzaju na tym etapie.
It is just nonsense to actually bring in legislation like this at this stage.
PolishByłem oszołomiony Britlin była taka niewinna i słodka, a jej głos tak czysty.
PolishDroga Boża jest doskonała, wyrok Pański nader czysty, tarczą jest wszystkim, którzy w nim ufają.
As for God, his way is perfect: The word of Jehovah is tried; He is a shield unto all them that take refuge in him.
PolishKelly, podejrzewałam, że Carlos nie jest czysty.
We've suspected Carlos was dirty for months.
PolishBezwzględnie decydujące znaczenie ma wykorzystanie biopaliw w sposób przynoszący wyraźnie czysty zysk dla środowiska naturalnego.
It is absolutely crucial that the use of biofuels should demonstrably constitute a net gain for the environment.
Polish. - (PL) Obywatelowi UE, ekologicznie czysty i energooszczędny pojazd w publicznym transporcie drogowym wydaje się dobrem oczywistym.
in writing. - (PL) Environmentally friendly, low-energy public vehicles are a self-evident benefit.
PolishCzy ma pan odwagę powiedzieć Rosjanom o co chodzi, czy Unia Europejska to dla pana jedynie pieniądze i czysty handel?
Do you dare to tell the Russians what matters, or is the European Union for you ultimately just about money and naked commerce?
PolishTo czysty przypadek.
PolishDokonywanie ogólnych cięć w przypadku każdego projektu, który pochodzi z Komisji lub Parlamentu, to nie technika budżetowa, lecz czysty przykład jatki finansowej.
Making cuts across the board to any project that comes from the Commission or Parliament is not a budgetary technique but a genuine example of financial butchery.
PolishCzy rzeczywiście tylko swoją własną siłę, czy to rzeczywiście brak świadomości oczekiwań obywateli, a może jest to czysty nacjonalizm, którego znowu jesteśmy świadkami w Europie?
Is it really only their own power, is it really lack of awareness of people's expectations or is it plain nationalism that we see rising again in Europe?