"dać dobry przykład" English translation

PL

"dać dobry przykład" in English

See the example sentences for the use of "dać dobry przykład" in context.

Similar translations for "dać dobry przykład" in English

dać verb
dobry adjective
przykład noun
dąć verb

Context sentences for "dać dobry przykład" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishUnia Europejska musi dać dobry przykład, przedstawiając wspólne stanowisko.
The European Union must set a good example by demonstrating a unified position.
PolishMyślę, że w tym przypadku również powinniśmy stać się liderem i dać dobry przykład.
I think that here, too, we should take the lead and set a good example.
PolishTo z pewnością jedna z dziedzin, w których Parlament może dać dobry przykład.
That is clearly one area where Parliament could lead by example.
PolishCieszę się w związku z tym, że możemy dać dobry przykład, jakim są różne fundusze unijne.
I am therefore pleased that we can set a good example with the various funds in the European Union.
PolishMoim zdaniem to Turcja musi dać dobry przykład i dostosować się do europejskich i międzynarodowych standardów.
I believe it is really up to Turkey to set a good example here and meet European and international standards.
PolishMusimy więc zacząć i dać dobry przykład.
So, we have to start, and show the example.
PolishPrezydencja hiszpańska także może dać dobry przykład w swoim własnym kraju, ponieważ również tam sytuacja wymaga pilnych działań.
The Spanish Presidency can also set a good example in its own country, because the situation there is also urgent.
PolishUnia Europejska postanowiła dać dobry przykład w walce ze zmianami klimatu i podnoszeniu jakości środowiska naturalnego.
The European Union has taken on the role of setting an example in the fight against climate change and in promoting environmental quality.
PolishMusimy dać dobry przykład.
PolishTo odejście od demokracji było uzasadnione pragnieniem Europy, która chciała dać dobry przykład pozostałej części świata na konferencji w Poznaniu.
This denial of democracy was justified by Europe's desire to set the rest of the world a good example at the Poznań Conference.
PolishMusimy się zmobilizować, skoordynować, zwiększyć świadomość osób w naszym otoczeniu i dać dobry przykład: sami musimy stać się dawcami narządów.
We must mobilise, coordinate, raise the awareness of those around us and set a good example: we must become organ donors ourselves.
PolishUnia Europejska powinna dać dobry przykład oferując Romom więcej miejsc pracy i obejmując Romów i społeczeństwo obywatelskie swoją strategią.
The EU should start by setting a good example, by offering more positions to Roma people and including Roma and civil society in the strategy.
PolishWybory z kwietnia 2007 mogły dać dobry przykład innym krajom, ale szansa została zmarnowana i nowy rząd zaczął pełnić swoje obowiązki pośród wątpliwości, czy jest legalny.
The April 2007 elections could have set a good example for other countries, but the opportunity was missed and the new government took up office amidst doubts of legitimacy.
PolishBiorąc pod uwagę, że po podpisaniu traktatu ratyfikacja tego dokumentu zależy od poszczególnych krajów członkowskich, Słowenia mogła co najwyżej dać dobry przykład, co też uczyniła.
Taking into consideration the fact that ratification of that document depends on individual Member States, the most that Slovenia could do is to set a good example, which it did.

Other dictionary words

Polish
  • dać dobry przykład

Moreover, bab.la provides the English-Chinese dictionary for more translations.