"dać im" English translation

PL

"dać im" in English

See the example sentences for the use of "dać im" in context.

Similar translations for "dać im" in English

dać verb
im pronoun
English
im conjunction
English
dąć verb

Context sentences for "dać im" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNiektóre z nich mogą stać się konkurencyjne, jeśli dać im czas na przekształcenia.
Some of them may become competitive if they are given time to transform.
PolishI dlatego uważam, że należy dać im wybór, posługując się kategoriami barcelońskimi.
And therefore I believe it is also good to provide choice through the Barcelona criteria.
PolishJeżeli mogłabym im to dać, ale i bezpiecznie doprowadzić do celu, zrobiłabym to.
But if I could give it and still see them safely through, I would.
PolishPrzedmiotowy program może dać im pracę przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego wsparcia.
This programme can provide them with work while offering them appropriate assistance.
PolishKwestią jest, czy za taką cenę można im dać trochę dodatkowej wartości?
The issue is, at that price, can you give them some extra value?
PolishUstaliśmy, że priorytety te należy utrzymać, ale też dać im autonomię.
We saw fit to maintain these priorities but give them autonomy.
PolishTrzeba im dać możliwość zapoznania się z wyzwaniami stojącymi przed Europą.
They should be given the opportunity, as they wish, to familiarise themselves with Europe's challenges.
PolishJak możemy dać im narzędzie by mogli cofnąć się i zmierzyć się z opieką medyczną?
So, how can we take this and bring them a tool that they can go back and they can engage the medical system?
Polishim miał dać wybawienie od nieprzyjaciół naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzili;
Salvation from our enemies, and from the hand of all that hate us;
PolishZjednoczyć ich i dać im poczucie jedności poprzez ich własną reprezentację - jest zadaniem trudnym.
To unite them and to give them a sense of unity through their own representation is difficult.
PolishProszę nas nie zawieść i dać im pewność siebie, której potrzebują!
So do not let us down and give them the confidence they need!
PolishI wtedy powiedział: "Cóż, muszę dać im samochód, na który będzie ich stać, miliony samochodów po 2000$.
And then he said, "Well, I must give them a car that they can afford, one lakh car, $2,000 car."
PolishDlatego też powinniśmy dać im dobry przykład, postępując zgodnie z przepisami regulującymi handel międzynarodowy.
We should lead by example therefore, playing by the rules governing international trade.
PolishJak możemy je wspierać i jak możemy dać im przestrzeń do rozwoju?
What can we encourage and how can we give them space?
PolishSkoro posyłamy nasze oddziały w rejon, gdzie nie ma stabilizacji, musimy dać im środki samoobrony.
If we are putting our troops in a volatile environment, we must give them the means to protect themselves.
PolishMusimy być przygotowani na to, by dać im coś w zamian.
We have to be prepared to give them something back in return.
Polish. ~~~ Wielu myśli o tych biednych ludziach: "Ojej, to straszne, musimy dać im dach nad głową".
It used to be, "Oh we've got to get them phone service."
PolishA podałeś im tę ziemię, o którąś przysiągł ojcom ich, żeś im miał dać ziemię opływającą mlekiem i miodem.
and gavest them this land, which thou didst swear to their fathers to give them, a land flowing with milk and honey;
PolishNasi poszkodowani bliźni potrzebują teraz solidarności i wiary w siebie, którą może dać im Unia Europejska.
Our stricken fellow human beings now need the solidarity and self-confidence that the European Union can offer them.
PolishChcemy, aby obywatele mogli zdecydować o naturze Europy, na którą głosują; chcemy dać im prawdziwy wybór.
We want citizens to be able to decide on the nature of the Europe that they are voting for and give them a real choice.

Other dictionary words

Polish
  • dać im

Have a look at the English-Japanese dictionary by bab.la.