"dać ludziom" English translation

PL

"dać ludziom" in English

See the example sentences for the use of "dać ludziom" in context.

Similar translations for "dać ludziom" in English

dać verb
ludzie noun
dąć verb

Context sentences for "dać ludziom" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishSługa boga wina Dionizosa wykradł wino, by dać go ludziom po raz pierwszy.
A servant of the god Dionysus stole wine to give it to humans for the first time.
PolishMusimy dać nadzieję ludziom, którzy walczą o fundamentalne wartości w życiu.
We have to give hope to those people who are fighting for the fundamental values in life.
PolishLudziom trzeba dać środki, by mogli podnosić i poszerzać swoje kwalifikacje.
People must be given the means to upgrade and broaden their skills.
PolishMusimy dać tym ludziom możliwość budowania ich demokracji na ich sposób i na ich warunkach.
We must leave those people to build their democracy in their way and under their conditions.
PolishWszyscy staramy się dać młodym ludziom najlepsze narzędzia, które pomogą im w znalezieniu pracy.
We are all concerned to provide young people with the best tools to help them find a job.
PolishMyślę, że ta sprawa powinna dać ludziom i członkom Parlamentu wiele do myślenia.
I believe that this issue is likely to provide abundant food for thought for Parliament and the general population.
PolishWygląda na to, że jeśli dać ludziom łatwe narzędzie do komunikacji, dzieje się dużo dobrego.
I have no idea what will happen next with Twitter.
PolishCierpimy na brak pracodawców - nie pracobiorców, ale pracodawców, którzy mogą dać ludziom pracę.
We have a shortage of employers - not a shortage of employees, but of employers, who can provide people with work.
PolishChciałem dać ludziom z plemion głos.
The other thing: I wanted to give indigenous people a voice.
PolishMusimy dać młodym ludziom umiejętności kulturalne i twórcze, także w ramach procesu uczenia się przez całe życie.
We need to provide young people with cultural and creative skills - including within the scope of lifelong learning.
PolishMusimy wkroczyć i dać ludziom szansę.
We have to jump in here and give people a chance.
PolishMoglibyśmy dać ludziom liczby.
PolishJednym ze sposobów byłoby przekazywanie środków, ale o wiele lepiej dać ludziom szansę na godne życie z pracy, którą wykonują.
One way would be the transfer of financial resources, but it is much better to give the people the opportunity to make a decent living from the work they do.
PolishTym właśnie jest cylinder, deklaracją władcy kierowanego przez Boga, który obalił irackiego despotę i zamierzał dać wolność ludziom.
And that is what this cylinder is, the declaration made by the ruler guided by God who had toppled the Iraqi despot and was going to bring freedom to the people.
PolishOkreślając osiem różnych celów, ONZ stwierdziło, że jest wiele potrzebnych rzeczy, by zmienić w państwach i dać dobrobyt ludziom.
And by specifying eight different goals, the United Nations has said that there are so many things needed to change in a country in order to get the good life for people.
PolishI zastanawiałem się, czy jest coś co moglibyśmy zrobić, żeby na tym zarobić i dać ludziom energię zapasową na wypadek gdyby kryzys naprawdę przyszedł.
And I was trying to figure if there was some way we could build something that would capitalize on that and try and get people back-up energy, in case the crisis really came.
PolishPraca to nie tylko zarabianie pieniędzy na życie; musimy to zrozumieć i musimy dać młodym ludziom szansę na pracę, ponieważ dzięki temu uzyskają konieczną pewność siebie.
Work is not just a livelihood; we have to understand that and we have to give young people the opportunity to work because, in doing so, we give them their self-esteem.
PolishNiech wróci prezydent Sarkozy, albo ktoś taki jak Sarkozy, zróbmy coś, żeby Komisja była należycie kierowana, aby dać ludziom nadzieję, i zacznijmy mówić o ożywieniu gospodarczym.
Bring back President Sarkozy, or somebody like Sarkozy, and let us get the Commission properly led, to give people hope and let us start talking about that recovery.
PolishW tym roku mają na koncie 40 mln. usług, jak opieka zdrowotna dla matek, mieszkania, pogotowie, energia słoneczna, by dać ludziom godność przy rozwiązywaniu własnych problemów.
This year alone, they've delivered 40 million services like maternal health care and housing, emergency services, solar energy, so that people can have more dignity in solving their problems.

Other dictionary words

Polish
  • dać ludziom

Even more translations in the English-Turkish dictionary by bab.la.