"dać mu" English translation

PL

"dać mu" in English

See the example sentences for the use of "dać mu" in context.

Similar translations for "dać mu" in English

dać verb
mu pronoun
English
mu interjection
English
dąć verb

Context sentences for "dać mu" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polish., żeby dać mu szansę na mistrzostwo.
Now I want the W. B. I. to rank him in the top 10 so I can give him a titleshot.
PolishCo oni usłyszawszy, uradowali się, i obiecali mu dać pieniądze.
And they, when they heard it, were glad, and promised to give him money.
PolishBudując jednolity rynek, chce Pan dać mu podstawy polityczne, a nie tylko gospodarcze.
Commissioner, in building the Single Market, you want political and not merely economic foundations.
PolishNależy wzmocnić Frontex i dać mu większą rolę w repatriacji.
Frontex must be strengthened and be given a greater role in repatriation.
PolishCzy powinniśmy więc poddać się lękowi dotyczącemu zdrowia i regulacji prawnych i dać mu się sterować?
Do we need to sink into a health and regulatory phobia and drift?
PolishRozporządzenie obowiązuje dopiero od niedawna i powinniśmy dać mu szansę odniesienia sukcesu.
That regulation has only been in place for a very short time and we should give it a margin to succeed.
PolishUbolewam jednak nad tym, że nie mogę dać mu swojego poparcia.
Regrettably, however, I cannot go along with him.
PolishArtykuł ten mógłby mu dać kolejne wątpliwe podstawy do oszukiwania osób rzeczywiście potrzebujących opieki medycznej.
This could give him further spurious legitimacy to dupe those in need of serious medical care.
PolishMusieliśmy dać mu jakiś problem, bo z początku Milo robił wrażenie bachora, szczerze mówiąc.
We had to give him a problem because when we first created Milo, we realized that he came across as a little bit of a brat, to be honest with you.
PolishMusimy dać mu czas, aby pokazał swoje możliwości, ale już odnotowuję z zadowoleniem, że jego pierwsze kroki skierowane są właściwie.
We must give him time to make his mark, but I already note with satisfaction that his first steps are along the right lines.
PolishMasz zamiar dać mu pieniądze?
PolishJak dużo zamierzasz mu dać?
PolishJak powiedział Jacques Delors: "każde dziecko kryje w sobie skarb i musimy mu dać szansę odkrycia i wykorzystania tego skarbu”.
As Jacques Delors says: 'in every child there is a treasure, and we have to give them the chance to explore and develop this treasure'.
PolishOczywiście mężczyzna był pod wielkim wrażeniem tego 17-letniego młodego chłopaka, który mógł od razu dać mu przepis, więc zrekrutował go.
Now, of course, the man was very impressed with this young man of 17 who could immediately give him the formula, so he recruited him.
PolishBez względu na różnice między nami w odniesieniu do Kosowa, przywódcy europejscy powinni dać mu mapę drogową prowadzącą do systemu bezwizowego.
Regardless of our differences with regard to Kosovo, it needs to be given a road map towards a visa-free regime by European leaders.
PolishWszakże nie chciał Pan wytracić Judy, dla Dawida, sługi swego, jako mu był powiedział, iż mu miał dać pochodnię między synami jego, po wszystkie dni.
Howbeit Jehovah would not destroy Judah, for David his servant's sake, as he promised him to give unto him a lamp for his children alway.
PolishMusimy dać mu nieco czasu i dostrzec potencjał, który może mieć po wejściu w życie oraz będąc wykorzystanym do stawienia czoła stojącym przed nami wyzwaniom.
We must give it time and see the potential that it may have when brought into force and when used to tackle the challenges that lie ahead.
PolishParlamentarne autorytety wciąż wyrywają sobie włosy z głów, próbując znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego europejscy obywatele nie mogą dać Parlamentowi tego, co mu się należy.
Parliament's powers that be regularly tear at their hair, asking why European citizens cannot give Parliament its due.
PolishAby zachować szczególny charakter sportu, należy w przyszłości dać mu szansę na samoregulację, zgodnie z najlepszymi tradycjami każdej dyscypliny sportu.
To preserve the specificity of sport, it should be given a chance for self-regulation in the future, in accordance with each sport's best traditions.
PolishNa Dalekim Wschodzie trwa obecnie rok królika; mam nadzieję, że przemysł europejski popędzi naprzód jak królik, wykorzystując to, co może mu dać ta umowa.
This is the Year of the Rabbit in the Far East, so I hope European industry will run like a rabbit, taking advantage of what this agreement can offer it.

Other dictionary words

Polish
  • dać mu

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Vietnamese dictionary.