"dać nadzieję" English translation

PL

"dać nadzieję" in English

See the example sentences for the use of "dać nadzieję" in context.

Similar translations for "dać nadzieję" in English

dać verb
dąć verb
nadzieje noun
nadzieja noun

Context sentences for "dać nadzieję" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMusimy dać nadzieję ludziom, którzy walczą o fundamentalne wartości w życiu.
We have to give hope to those people who are fighting for the fundamental values in life.
PolishWymaga to konkretnych działań; wymaga działań w terenie, aby dać nadzieję umiarkowanym.
This requires concrete action; it requires action on the ground, to give hope to the moderates.
PolishBrzmi ono: „Jak możemy dać realną nadzieję temu miliardowi ludzi?”
It's, "How can we give credible hope to that billion people?"
PolishMusimy dać młodszemu pokoleniu nadzieję na przyszłość.
We need to give the younger generation hope for the future.
PolishJako przywódcy polityczni, mamy obowiązek dać każdej jednostce nadzieję na trwałe rozwiązanie jej problemów.
As political leaders it is our duty to offer every individual the hope of a sustainable solution to these problems.
PolishJednakże, chcąc zapewnić sobie bezpieczeństwo wewnątrz naszych granic, musimy dać nadzieję tym, którzy znaleźli się po ich drugiej stronie.
But to bring security within our borders we must bring hope beyond them.
PolishMusimy dać nadzieję naszym obywatelom, tworzyć miejsca pracy z prawami dla młodzieży oraz zapewnić równe traktowanie i równe prawa dla kobiet.
We need to give hope to our citizens, create jobs with rights for young people and ensure equality for women and equal rights for women.
PolishNiech wróci prezydent Sarkozy, albo ktoś taki jak Sarkozy, zróbmy coś, żeby Komisja była należycie kierowana, aby dać ludziom nadzieję, i zacznijmy mówić o ożywieniu gospodarczym.
Bring back President Sarkozy, or somebody like Sarkozy, and let us get the Commission properly led, to give people hope and let us start talking about that recovery.

Other dictionary words

Polish
  • dać nadzieję

Moreover, bab.la provides the English-French dictionary for more translations.