"dać nam" English translation

PL

"dać nam" in English

See the example sentences for the use of "dać nam" in context.

Similar translations for "dać nam" in English

dać verb
dąć verb

Context sentences for "dać nam" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPodejrzewam, że państwa członkowskie nie będą chciały dać nam więcej pieniędzy.
I suspect that the Member States will not want to give us more money.
PolishMusicie dać nam trochę kontroli, byśmy sami zdecydowali, co przechodzi, a co nie.
And we need you to give us some control so that we can decide what gets through and what doesn't.
PolishChcemy po prostu dać Komisji możliwość, aby nam to uzasadniła.
We quite simply want to give the Commission the opportunity to justify this to us.
PolishNiezbędne jest wyciągnięcie z tego nauki, którą chce dać nam historia.
It is vital that we learn the lessons that history has to teach us.
PolishInny poseł powiedział z kolei, że Rada powinna być tu obecna i powinna dać nam instrukcje.
There was another Member who said that Council should be here and that Council should instruct us.
PolishKiedy przystępowaliśmy do UE większość Litwinów marzyła o demokracji i o tym, co może nam dać Europa.
When we joined the EU, most Lithuanians dreamt of democracy and what Europe could give.
PolishCzy Rada mogłaby dać nam szczegóły ram finansowych?
Can the Council give us any specific details of the overall financial framework?
PolishCo mogą nam dać 3 mld zdrowych, wykształconych produktywnych ludzi?
So what could three billion rising, healthy, educated, productive members of humanity bring to us?
PolishCzy mógłby pan odpowiedzieć na to pytanie i dać nam taką gwarancję?
Would you please answer that question and give an assurance?
PolishI na przysięgę, którą przysiągł Abrahamowi, ojcu naszemu, że nam to dać miał,
The oath which he spake unto Abraham our father,
PolishZnam ich przywódców, chcieli dać nam to o co prosiliśmy.
I know their senior leadership, they wanted to give it to us.
PolishProszę dać nam znać, czy te ustępstwa zostały zagwarantowane.
Please let us know those concessions have been secured.
PolishUzyskaliśmy tyle, ile skłonna była dać nam Rada.
We have got as much out of the Council as it could give us.
PolishGodzili się nam dać czynsz cesarzowi, czyli nie?
Is it lawful for us to give tribute unto Caesar, or not?
PolishStrategia ta powinna dać nam strukturę i kierunek wspólnego działania w przyszłości.
Madam President, this strategy should provide us with the structure and direction for joint action in the future.
PolishDlatego też musimy przyjąć nowe podejście do tej trudnej kwestii, aby dać nam szansę sprostania wyzwaniu.
We therefore need to take a fresh look at this difficult equation so as to enable us to respond to the challenge.
PolishZdaniem Szekspira, chodzimy do teatru, żeby dać się omamić. ~~~ Sprawia nam to przyjemność.
In fact, what Shakespeare was pointing out is we go to the theater in order to be fooled, so we're actually looking forward to it.
PolishTylko wymiana poglądów, tylko różnica poglądów, dyskusja może nam dać odpowiedzi na najtrudniejsze pytania.
Only an exchange of views, only a difference of views and discussion can give us answers to the most difficult questions.
PolishProszę dać nam znać, czy wydaje się to realne.
Please do let us know if that seems feasible.
PolishLewica musi dać nam wyraźny, inny sygnał.
We need a clear, different signal from the left.

Other dictionary words

Polish
  • dać nam

Do you want to translate into other languages? Have a look at our French-English dictionary.