"dać pierwszeństwo" English translation

PL

"dać pierwszeństwo" in English

PL dać pierwszeństwo
volume_up
{verb}

dać pierwszeństwo (also: przyznać pierwszeństwo)
Musimy dać pierwszeństwo mechanizmom, które ułatwią obywatelom dostęp do sądownictwa, by ich prawa i słuszne interesy były egzekwowane w całej Unii.
We must give precedence to mechanisms which facilitate the access of citizens to the courts so that their rights and lawful interests can be enforced throughout the Union.

Similar translations for "dać pierwszeństwo" in English

dać verb
pierwszeństwo noun
dąć verb

Context sentences for "dać pierwszeństwo" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNiemniej także i w tym przypadku szybkość musi dać pierwszeństwo jakości.
In a moment I shall be saying a few things about the timetable.
PolishNie wolno też ostatecznie zapominać o przyzwoitej jakości, a raczej dać jej pierwszeństwo nad ilością.
Decent quality should not ultimately be forgotten, but rather given a higher priority than quantity.
PolishDlatego musimy jasno dawać do zrozumienia, że umowach handlowych należy dać pierwszeństwo miejscom pracy w przemyśle.
We therefore need to make it clear that the interests of jobs in industry in Europe must take priority in the trade agreements.
PolishPaństwa członkowskie mogą dać pierwszeństwo młodym rolnikom oraz tym, którzy mają trudności z powodu cen, jakie muszą płacić za kwoty mleczne.
Member States can give special preference to young farmers and those who are suffering as a result of the prices that they have to pay for the quotas.
PolishMusimy rozważyć możliwość dodania innych kosztów zewnętrznych, lecz musimy również dać pierwszeństwo systemom opłat uwzględniającym kilometrażu przed systemami czasowymi.
We must consider the possibility of adding other external costs, too, but we must also favour charging schemes based on kilometerage over time-based schemes.
PolishStarałam się dać pierwszeństwo osobom, które nie miały okazji wypowiedzenia się w toku poprzednich dwóch debat, i mam nadzieję, że w państwa odczuciu było to sprawiedliwie wyważone.
I tried to give priority to those who did not have a chance to speak in either of the last two debates and I hope you felt it was fairly balanced.
PolishZatem przy ustalaniu priorytetów wykorzystywania środków przeznaczonych na działania w ramach porozumienia Red Plus powinniśmy dać pierwszeństwo sprawom różnorodności biologicznej.
So let us also prioritise the questions of biodiversity when we set the priorities on how we will use the money which is committed to Red Plus activities.