"dać sygnał" English translation

PL

"dać sygnał" in English

PL dać sygnał
volume_up
{verb}

dać sygnał

Similar translations for "dać sygnał" in English

dać verb
sygnał noun
dąć verb

Context sentences for "dać sygnał" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishSprawozdawczyni musiała dać sygnał do odwrotu i zadowolić się 20. motywami.
The rapporteur had to beat a retreat and contented herself with 20 recitals.
PolishMusimy dać jasny sygnał polityczny, że istnieje szansa włączenia ich w przedmiotowy proces.
We must give a clear political signal that the opportunity is there for them to be included.
PolishParlament musi dać jasny sygnał, że obie strony wszystkich tych sporów muszą być gotowe ruszyć z miejsca.
This Parliament must give a clear signal that both sides in all these disputes must be prepared to move.
PolishUnia Europejska powinna dać jasny sygnał, że drzwi do wejścia tego kraju do Unii Europejskiej są otwarte.
The European Union should give a clear signal that the door is open for Ukraine's accession to the European Union.
PolishLewica musi dać nam wyraźny, inny sygnał.
We need a clear, different signal from the left.
PolishTo powinno dać sygnał, gdy się włączy.
But they typically use it to light up the screen.
PolishPowinniśmy dać im jasny sygnał.
We need to send a clear message to them.
PolishMy jako Parlament potrzebujemy dać konferencji zdecydowany, wyraźny sygnał, że jesteśmy w stanie podjąć taką finezyjną i odważną decyzję.
We, as a Parliament, need to send a strong, clear message back that we are able to take such a sophisticated and brave decision.
PolishMusimy obecnie dać wyraźny sygnał producentom żywności, że dla produktów pochodzących od cierpiących zwierząt nie ma miejsca na rynku europejskim.
We must now give a clear signal to food producers that products from animals that are suffering have no place on the European market.
PolishUważam, że Unia Europejska powinna dać jasny sygnał, że po spełnieniu odpowiednich kryteriów droga do Unii Europejskiej się jednak skróci.
I believe the European Union should give a clear signal that, once the relevant criteria have been met, the road to the Union will be shortened.
PolishZapowiada to nieustannie ponawiane oceny regionu, obserwowanie czy jest jakieś państwo, które może dać wyraźny sygnał roszczenia do tego terytorium.
This heralds a constant re-evaluation of the region, looking at whether there is a state which can give a clear-cut signal that it has a claim to the territory.
PolishJutro nadejdzie dzień, kiedy Parlament Europejski będzie mógł dać jasny sygnał, że mieszkańcy Bośni i Hercegowiny oraz Albanii są pożądanymi gośćmi w Europie.
Tomorrow is the day when the European Parliament can give a clear sign that the people of Bosnia and Herzegovina and Albania are welcome visitors in Europe.
PolishOczywiste było, że UE musi dać sygnał, że statki w złym stanie technicznym, nieubezpieczone i niespełniające podstawowych zasad bezpieczeństwa nie są mile widziane na europejskich wodach.
The EU clearly had to send out a signal that ships in very poor condition, uninsured and failing to comply with basic safety rules, were not welcome on European shores.
PolishParlament Europejski musi dać wyraźny sygnał opinii publicznej w Wenezueli, że dyskwalifikacja polityczna jest praktyką niezgodną z zasadami demokracji i praworządności.
The European Parliament must send a firm message to public opinion in Venezuela that political disqualification is an undemocratic practice and is contrary to the very foundation of the rule of law.