"dać szansę" English translation

PL

"dać szansę" in English

See the example sentences for the use of "dać szansę" in context.

Similar translations for "dać szansę" in English

dać verb
dąć verb
szanse noun
szansa noun

Context sentences for "dać szansę" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polish., żeby dać mu szansę na mistrzostwo.
Now I want the W. B. I. to rank him in the top 10 so I can give him a titleshot.
PolishMusimy dać branży drugą szansę, a branża musi tę drugą szansę wykorzystać.
We must give the industry a second chance and the industry must grasp this second chance.
PolishProszę dać Europie szansę i przestać marnować czas na pobożne życzenia.
Give Europe a chance and avoid wasting any more time with pious words.
PolishMusimy dać krajom rozwijającym się szansę na wyjście z kryzysu ich własnymi siłami.
We must give the developing countries the chance to emerge from the crisis under their own steam.
PolishZebraliśmy się tu dzisiaj, by dać dyrektorowi szansę odzyskania równowagi.
We're here today to give the director a chance to even the keel.
PolishMusimy przekonać ich do właściwych wyborów, jeśli chcemy dać szansę nowym technologiom.
But let me end with something I think much more important -- much more important than business.
PolishStarałam się zatem dać szansę wypowiedzi tym osobom, których nazwiska widnieją na moich listach.
I have therefore tried to give those people on the lists that I have here a chance to speak.
PolishWszystkim musimy dać szansę na zrealizowanie swojego potencjału.
Our responsibility is to let everyone have the chance to realize their potential to the full.
PolishMusimy dać naszym rolnikom uczciwą szansę i - jak wiem z własnego doświadczenia - tylko tego się domagają.
We must give our farmers a fair chance and, in my experience, that is all they want.
PolishPan Piebalgs ma jednakże rację mówiąc, iż musimy dać szansę rozdziałowi praw własności.
Mr Piebalgs is right, however, in saying that we must give the distribution of property rights a chance.
PolishWażne jest, aby ofiarom handlu ludźmi dać szansę w formie ochrony i doradztwa prawnego.
It is important that the victims of human trafficking are given the chance of protection and legal advice.
PolishMusimy dać Romom prawdziwą szansę zmiany perspektyw.
We must offer the Roma community a real chance to change their prospects.
PolishRozporządzenie obowiązuje dopiero od niedawna i powinniśmy dać mu szansę odniesienia sukcesu.
That regulation has only been in place for a very short time and we should give it a margin to succeed.
PolishNie jest to korzystna chwila, bo uważam, że powinniśmy dać teraz szansę dialogowi politycznemu.
It comes at rather an inopportune moment, for I feel that we must now give political dialogue a chance.
PolishMimo tych zastrzeżeń, popieram sprawozdanie, aby dać EIT szansę na sukces.
In spite of these reservations, however, I support the report in order that the EIT may have a chance to succeed.
PolishDlatego musimy dać przemysłowi szansę na inteligentny rozwój, który odpowiada naszym celom;
This is why it is necessary for us to give industry a chance at intelligent development that responds to our goals;
PolishWidzę wynikającą z tego szansę, by dać mobilnej sile roboczej wiarygodne gwarancje równego traktowania.
I view this opportunity as a chance to give the mobile workforce credible guarantees of equal treatment.
PolishZjednoczenie polega również na zrozumieniu, że warto dać szansę na ratowanie polskich stoczni.
Unity also involves an understanding that it is worth creating an opportunity for the rescue of the Polish shipyards.
PolishEkscytujące, bo mam szansę dać wam coś od siebie.
My excitement is: I get a chance to give something back.
PolishDać ich kobietom szansę na godne życie, zgodnie z tradycją, kulturą i religią tych państw.
It should provide those women with the opportunity to live in dignity, pursuant to the local traditions, religion and culture.

Other dictionary words

Polish
  • dać szansę

Have a look at the Norwegian-English dictionary by bab.la.