"dać więcej" English translation

PL

"dać więcej" in English

See the example sentences for the use of "dać więcej" in context.

Similar translations for "dać więcej" in English

dać verb
więcej adverb
więcej determiner
English
dąć verb

Context sentences for "dać więcej" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPodejrzewam, że państwa członkowskie nie będą chciały dać nam więcej pieniędzy.
I suspect that the Member States will not want to give us more money.
PolishOdpowiedział mąż Boży: Ma Pan skąd ci może dać daleko więcej nadto.
And the man of God answered, Jehovah is able to give thee much more than this.
PolishJedna z głównych kwestii, wobec których mnie postawiono brzmi: czy nie może pani dać więcej czasu?
One of the main issues that I was faced with is: can you not give more time?
PolishProszę dać mi więcej czasu, bym mógł wrócić do tej Izby z lepszą umową”.
Give me more time to come back to you with a better agreement.'
PolishZgodziliśmy się dać więcej pola do działania ekspertom i umożliwić dalszą wymianę poglądów.
We agreed to make room for more expertise and for more exchange.
PolishWielka Brytania może dać Europie dużo więcej, niż sądzi.
The United Kingdom can bring much more than it believes it can to Europe.
PolishMoże ktoś powinien był dac jej troszezke więcej... do przemyślenia konsekwencji tego co zrobiła.
Maybe somebody should have given just a little bit more thought... to the consequences of their action.
PolishNie możemy dać więcej czasu na wprowadzenie zmian.
We are unable to grant additional time for you to make changes.
PolishOczywiście, nic nie może ci dać więcej optymizmu niż to.
Certainly, nothing can give you more optimism than that.
PolishZ pańskich ust padły następujące słowa: "Proszę dać mi więcej czasu na omówienie tej kwestii z innymi członkami Rady.
You have used the following words: 'Give me more time to discuss this with the other members of the Council.
PolishW przypadku wielu problemów społecznych i ekonomicznych nie wystarczy dać więcej pieniędzy, aby je natychmiast rozwiązać.
There are many social and economic problems that cannot be resolved immediately just by giving more money.
PolishTo jedynie środek tymczasowy, który powinien dać nam więcej czasu na uporządkowanie strefy euro i naszych krajów.
It is merely a stop-gap measure that should give us more time to get the individual eurozone and our collective houses in order.
PolishDlatego Unia musi dać z siebie więcej.
PolishProszę mnie uspokoić i powiedzieć mi, że nie jest to prawdą i proszę dać mi więcej informacji, którymi będę mógł się podzielić.
Please put my mind at rest and tell me this is not the case, and please give me some substantiation that I can pass on.
PolishMogę dać państwu więcej przykładów.
PolishJednak żądanie, by dać po prostu więcej i wysłać rachunek poszczególnym państwom członkowskim, nie jest oczywiście rozwiązaniem możliwym do przyjęcia.
However, simply wanting to have more and to send the bill to the various Member States is not, of course, an acceptable solution.
PolishAle jeśli możemy znaleźć sposób, by dać obu stronom więcej możliwości, uzyskamy zestaw zasad pozwalających zmieniać zasady i wyzwalać się z pułapek.
But if we can find ways to give more choices to both, that will give us a set of rules for changing rules that get us out of traps.
PolishPani Komisarz, wykorzystajmy tę rewizję do tego, aby dać naszym dzieciom coś więcej, niż chiński produkt odzwierciedlający amerykańską popkulturę.
Commissioner, we are using this review to give our children something more than a Chinese product that reflects American popular culture.
PolishJeśli jednak mamy naprawdę pomóc Gruzji w przezwyciężeniu bieżących trudności, to Gruzja także musi dać z siebie więcej, szczególnie w trzech obszarach.
However, if we are to succeed in helping Georgia out of its current difficulties, Georgia must also deliver more, in particular, in three areas.
PolishGłosowałam za tym sprawozdaniem, ponieważ uważam, że należy dać więcej czasu niewielkim niemieckim destylarniom na przystosowanie się, tak by były w stanie przetrwać na wolnym rynku.
I voted for this report because I believe more time needs to be allocated for the adaptation of Germany's small-scale distilleries so that they can survive on the free market.

Other dictionary words

Polish
  • dać więcej

Search for more words in the English-Romanian dictionary.