PL dać
volume_up
{perfective verb}

1. general

Wykorzystajmy zatem to doświadczenie, aby dać przykład na arenie międzynarodowej.
So let us use this experience to give more of a lead internationally.
Odpowiednio uświadomione europejskie matki z pewnością zechcą dać życie dwukrotnie.
Well-informed mothers in Europe will clearly want to give life twice.
Europejski sektor samochodowy może tutaj dać przykład.
Europe's automotive sector can give a lead here, ladies and gentlemen.
volume_up
to dish out {vb} (punishment)

2. "wyniki"

Mamy nadzieję, że zadeklarowane obecnie stanowisko da lepsze wyniki.
We hope that this latest position statement will yield more results.
Decyzje podjęte w tym zakresie w 2006 roku dały niewystarczające rezultaty.
Decisions taken on this in 2006 have yielded insufficient results.

Context sentences for "dać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNie wpadłem na żadne dobre wyjaśnienie dlaczego ten problem miałby dalej istnieć.
I have not come across one good explanation as to why this hassle has to continue.
PolishMyślę, że apel ten został w pełni zrozumiany, ale oczywiście przekażę go dalej.
I think that the message has been fully understood but I will of course pass it on.
PolishI tak dalej.
Was the regulatory authority too weak to take timely action?, and so forth.
Polishjeśli pacjentka karmi piersią (patrz „ Ciąża i karmienie piersią ” dalej w punkcie 2)
if you are breast-feeding (see ‘Pregnancy and breast-feeding’ later in Section 2).
PolishDalej należy postępować według „ INSTRUKCJI PODAWANIA ZASTRZYKU ” zamieszczonej poniżej.
Take the syringe and follow the “ INSTRUCTIONS FOR INJECTION” information below.
PolishMusimy myśleć o tym poważnie, panie przewodniczący, ponieważ dalej tak być nie może.
We have to be serious, Mr President, because we cannot continue in this way.
PolishTrybunał wydał nam kilka opinii - chyba pięć - ale dalej tego nie wiemy.
The Court has issued some opinions - five paragraphs - to us, but we do not know.
PolishTa zmiana wykracza o wiele dalej poza krąg liderów i partii rewolucji róż.
Such a change goes far beyond the leaders and parties that led the Rose Revolution.
PolishAle mimo tego, dalej karmiła swoje trzy małe tasmańskie diabły w swojej tobie.
And yet, she was feeding three little baby Tasmanian devils in her pouch.
PolishNiesamowite co ludzie opowiedzą, kiedy wiedzą jak historia potoczy się dalej.
It's amazing what people will say when they know how the story turned out.
PolishDalej należałoby wspomnieć o zobowiązaniach dotyczących redukcji emisji CO2.
It should also be noted that we have an obligation to reduce CO2 emissions.
PolishWierzę, że i Parlament Europejski będzie dalej wspierał ten bardzo cenny wspólny cel.
I trust that Parliament will also continue to support this very valuable common goal.
PolishPoruszyliśmy kwestię zmiany dyrektywy kosmetycznej nie dalej niż kilka lat temu.
We addressed the issue of changing the Cosmetics Directive as recently as a few years ago.
PolishOK, widzę, jeżeli coś znalazłem, to dalej, i kontynuuję, dalej, dalej, dalej.
OK, I can see, if I found something, up, up, and they continue, up up up.
PolishAby Afryka była samowystarczalna musimy sięgnąć dalej, do innych branż.
For Africa to truly be sustainable, we have to move beyond to other industries.
PolishI kiedy już są naprawdę zadowolone z tego, idziemy dalej i utrudniamy im zadanie.
And when they get really happy about this, we go ahead and stymie them.
PolishNie dalej jak wczoraj "The Guardian” zamieścił artykuł opisujący inne wypadki.
Only yesterday, an article in The Guardian highlighted other incidents.
PolishUczestniczyliśmy w tym dialogu do tej pory i będziemy w nim uczestniczyć dalej.
We have had this dialogue up to this point and will continue to do so.
PolishZ drugiej strony żadna organizacja nie chciałaby znaleźć się dalej na liście.
But every organization would also hate to be not on the top of the list.
Polishi w tym samym czasie, będąc 150 metrów dalej, robiłem te ogromne konstrukcje.
And at the same time, I was doing these very large constructions, being 150 meters away.