"dalszy" English translation

PL

"dalszy" in English

volume_up
dalszy {adj. m}

PL dalszy
volume_up
{adjective masculine}

1. general

dalszy (also: dystalny, odsiebny)
volume_up
distal {adj.}
dalszy (also: drugi)
Musimy widzieć więcej niż akta piętrzące się na naszych biurkach i musimy patrzeć na horyzont jeszcze dalszy niż spraw do załatwienia w ciągu sześciu miesięcy, roku czy dwóch lat.
We must look further than the files massing on our desks, and we must look to an even farther horizon than that of issues which can be solved within six months or one or two years.
Ważne jest to, że teraz widzimy ciąg dalszy.
It is important that we now see a follow-up.
zalecił działania uzupełniające w celu dalszego zbadania bezpieczeństwa stosowania
recommended follow up measures to further investigate the safety of lumiracoxib.
Rada i Komisja powinny stworzyć mechanizm dalszych działań.
The Council and the Commission should establish a follow-up mechanism.
dalszy
dalszy (also: kolejny)
Będzie ono miało ogromny wpływ na dalszy rozwój całego procesu integracji europejskiej.
It will have a major impact on the subsequent development of the whole European integration process.
Nie możemy pozwolić na handel dziećmi i ich dalszą sprzedaż.
We cannot allow the trafficking and subsequent auctioning of children to continue.
Obejmują one oczywiście znaczną liczbę podstawowych aktów, podlegających dalszej regulacji.
These initiatives naturally cover a large number of basic acts with subsequent regulation.
dalszy
volume_up
ulterior {adj.} (subsequent)
Dalszego rozszerzenia nie da się osiągnąć bez dodatkowych unijnych środków.
Further enlargement cannot be achieved without additional funds for the Union.
System wyłączy się wtedy automatycznie i nie będzie dostarczać dalszych dawek leku.
The system will then shut down and cannot deliver any additional doses.
Kontynuowana jest dalsza obserwacja pacjentów w celu dostarczenia dodatkowych danych.
Follow-up of patients is continuing in order to provide additional data.

2. medicine

dalszy (also: dystalny, odsiebny)
volume_up
distal {adj.}

Synonyms (Polish) for "dalszy":

dalszy

Context sentences for "dalszy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishEuropejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (ciąg dalszy debat)
European Year for Combating Poverty and Social Exclusion (continuation of debate)
PolishWszystkiego ducha swego wywiera głupi, ale mądry na dalszy czas go zawściąga.
A fool uttereth all his anger; But a wise man keepeth it back and stilleth it.
PolishRada Prezesów będzie więc bardzo uważnie obserwować dalszy rozwój sytuacji.
Consequently, the Governing Council will monitor very closely all developments.
PolishDokument Komisji dotyczący strategii rozszerzenia w roku 2007 (ciąg dalszy debat)
The Commission's 2007 enlargement strategy paper (continuation of debate)
PolishWniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego (ciąg dalszy): Patrz protokól
Request for the waiver of parliamentary immunity (developments): see Minutes
PolishCzy Komisja mogłaby wyjaśnić, jaki dalszy bieg został nadany temu oświadczeniu?
Would the Commission please outline the action taken on this resolution?
Polish(ciąg dalszy debat)
Preparations for the European Council meeting (24 June 2011) (continuation of debate)
PolishGdy w grę wchodzi bezpieczeństwo, polityczne gierki powinny schodzić na dalszy plan.
When we are talking about security, political games should be set aside.
PolishUważam, że będzie to bardzo ważny krok, pozwalający na dalszy postęp całego przedsięwzięcia.
I believe that this will be very important for moving the whole venture forward.
PolishPrezentacja programu prezydencji hiszpańskiej (ciąg dalszy debaty)
Presentation of the programme of the Spanish Presidency (continuation of debate)
PolishW tym regionie niezbędny jest dalszy rozwój gospodarczy i umowy o wymianie kulturalnej.
The region needs to increase its economic development and cultural exchange agreements.
PolishStan negocjacji w sprawie pakietu klimatycznego i energii (ciąg dalszy debat)
State of the negotiations on the climate change and energy package (continuation of debate)
PolishZepchnięto na dalszy plan działania na rzecz realizacji nowej strategii.
Measures to implement the new strategy have been put on the back burner.
PolishJeśli tylko uda się kontynuować te działania, to w przyszłości pozwolą na dalszy rozwój Chin.
If this can be maintained in the future it will only help boost China's development.
PolishDalszy przebieg zwrotu będzie zależał od sposobu płatności w AdWords:
Then, based on how you've paid for AdWords, here's what you can expect:
PolishJeśli spojrzycie na dalszy plan, zobaczycie, że zbocze lodowca podskakuje jak jo-jo.
If you look in the middle background, you can see the calving face bobbing up and down like a yo-yo.
PolishNie oznacza to jednak że odsuwam promocję na dalszy plan.
However, this does not mean that I am pushing promotion into the background.
PolishMycamine działa uszkadzająco na ścianę komórkową, co uniemożliwia dalszy rozwój i wzrost grzybów.
Mycamine causes defects in the fungal cell wall, making the fungus unable to live and grow.
PolishWpływ stosowania produktu leczniczego Volibris na dalszy przebieg choroby pozostaje nieznany.
The effect of Volibris on the outcome of the disease is unknown.
PolishJest to w pewnym sensie ciąg dalszy pytania zadanego przez pana Mavrommatisa.
Madam President, this is, in some ways, a continuation of the question asked by Mr Mavrommatis.