"dawniej" English translation

PL

"dawniej" in English

PL dawniej
volume_up
{adverb}

Kwestia patentu UE - dawniej wspólnotowego - jest tego przykładem.
The issue of the EU patent - formerly the Community patent - is an example of this.
W takim przypadku będziesz musiał wystąpić o wydanie Ci formularza A1 (dawniej formularz E 101).
If you wish to do this, you'll have to apply for an A1 form (formerly the E 101 form).
W rzeczywistości, urbanizacja to także przemieszczanie się zwierząt, dawniej nazywanych dzikimi, bliżej centrów miejskich.
In fact, urban migration now describes the movement of animals formerly known as wild into urban centers.
dawniej (also: niegdyś, ongiś)
volume_up
yore {adv.} [obs.]
dawniej (also: kiedyś)
Dawniej Albert Camus również musiał zdać sobie sprawę, kim naprawdę są sowieccy staliniści, i wziął stronę rewolucji węgierskiej.
Back in his day, Albert Camus also had to realise who the Soviet Stalinists truly were, and took the side of the Hungarian revolution.
dawniej
Oczywiście dawniej też wyjeżdżał, ale podejmował pracę na czarnym rynku.
Of course, he went in the past too, but on the black market.
Przypuszczalnie słusznie postąpiliśmy, podejmując bardziej zdecydowane działania niż dawniej.
It is probably right that we take stronger action than has been taken in the past.
W dzisiejszych czasach pomoc humanitarna odgrywa większą i ważniejszą rolę niż dawniej.
Humanitarian aid now has a larger and more important role than in the past.

Synonyms (Polish) for "dawniej":

dawniej

Context sentences for "dawniej" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishRzeczywiście często słyszymy opinie, że "Europa nie jest już taka jak dawniej”.
Indeed we often hear people saying that 'Europe is not what it once was'.
PolishTimbuktu był dawniej wielkim miastem handlowym podobnie Kano i Salaga.
Timbuktu was one great big market town. ~~~ Kano, Salaga -- they were all there.
PolishObecnie możliwe jest także opublikowanie sprawozdania dużo szybciej niż dawniej.
It has also now proven possible to publish the report much earlier in the year than before.
PolishDawniej odbywały się one w piątki, a potem przeniesiono je na czwartkowe popołudnia.
They used to be held on Fridays, then they moved to Thursday afternoons.
PolishDawniej byliśmy sojusznikami na rzecz pokoju, teraz możemy być partnerami na rzecz rozwoju.
Yesterday we were allies for peace, today we can be partners in development.
PolishDawniej, jeśli byłeś bogaty ludzie dosłownie pracowali dla ciebie.
In the old days, if you were rich, you literally had people working for you.
PolishJest faktem historycznym, że regiony te były dawniej jedną z jednostek regionu Karpat.
It is an historical fact that these regions were a unit within the Carpathian Basin at one time.
PolishPrzed wyjazdem dopilnuj, aby pracodawca wydał Ci formularz A1 (dawniej formularz E101).
Before leaving for your posting, make sure your employer gives you an A1 form (former E101 form).
PolishWciąż żyją tak samo jak dawniej, choć ich wrogowie dawno zniknęli.
They still do what they've done for ages, their enemies long gone.
PolishDawniej, kiedy robiono masło, wiesz, jak się robi masło?
In the old days when they used to make butter, you know how you make butter?
PolishTradycyjne wzorce konfliktów nie są już takie jak dawniej.
The traditional patterns of conflict are no longer what they once were.
PolishCzęściej niż dawniej musimy pamiętać, że naszym partnerem jest nie reżim, lecz społeczeństwo.
However, to a much greater degree, we should remember that our partner is society, not the regime.
PolishTakie przedsiębiorstwa mogłyby nadal stosować, tak jak dawniej, krajową podstawę opodatkowania.
They can stay with the domestic national base used previously.
PolishNie możemy sobie pozwolić na to, aby sytuacja wyglądała tak jak dawniej.
We cannot simply let things go on as they have before.
PolishRównież Palm jest, zwłaszcza dawniej, cudowny pod tym względem.
Palm is also, especially in the old days, wonderful about this.
PolishKonieczne będzie złożenie wniosku o formularz U1 (dawniej E 301) w kraju, w którym ostatnio pracowałeś.
You will need to request a U1 form (former E 301 form) in the country where you last worked.
PolishJednak dystans między najbiedniejszymi tutaj, a najbogatszymi tutaj, jest większy niż dawniej.
But the distance from the poorest here, the very poorest, to the very richest over here is wider than ever.
PolishDawniej myślano: "Ojej, musimy zbudować im sieć telefoniczną".
Now they're showing us how they do their phone service.
PolishDawniej zostało zaprojektowane jako wejście na etap, który uwieńczy znacznie szersza integracja.
Back then, it was designed as entry to a phase that would be completed by a much more extensive integration.
PolishI mimo, że widać na zdjęciu dużo lodu, jest też dużo wody, której dawniej tam nie było.
And even though we see a lot of ice in this picture, there's a lot of water as well, which wasn't there historically.