"dawny" English translation

PL

"dawny" in English

volume_up
dawny {adj. m}

PL dawny
volume_up
{adjective masculine}

Dawny efekt odstraszania jaki miała broń jądrowa w związku z tym przestał się liczyć.
The former deterrent effect of nuclear armament is thus out of the picture.
Ponadto metoda ta zostanie rozszerzona na dawny filar sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.
Furthermore, that method will be extended to the former Justice and Home Affairs pillar.
Pojawił się teraz tutaj również nasz nowy i dawny kolega poseł, pan Martin Kastler.
Our new and former colleague Martin Kastler has now arrived too.
Powraca też dawna forma równości małżeńskiej.
We're also returning to an ancient form of marriage equality.
Ponieważ mimo tego, że jest znane od dawna, jest jednocześnie bardzo skomplikowane i bardzo proste.
Because old and ancient as it may be, it's very complicated and it's very simple, both at the same time.
Niniejsze prawo językowe jest wycelowane głównie we wspólnotę węgierską zamieszkującą dawne ziemie ojczyste w Siedmiogrodzie.
This language law is primarily aimed at the Hungarian community in their ancient homeland of Transylvania.
dawny (also: miniony)
volume_up
bygone {adj.}
dawny
volume_up
of old {adj.}
Prezydent Gorbaczow miał rację: UE to dawny Związek Radziecki odziany w zachodnie szaty.
President Gorbachev was right: the EU is the old Soviet Union dressed in Western clothes.
Mieliśmy bowiem ostatnią szansę wprowadzenia zakazu dotyczącego tych chemikaliów w dawny sposób, przed wejściem w życie rozporządzenia REACH.
This was, in fact, the last chance before REACH to ban chemicals in the old-fashioned way.
Zupełnie jakby jakiś hit sprawił, że dawny styl odszedł do lamusa, że dawny styl odszedł do lamusa, a nie mieli radia Złote Przeboje.
It's as if some new hit style had completely wiped out the old-fashioned style before, and with no golden oldies stations.
dawny (also: zapomniany)
volume_up
played-out {adj.} (emotions, passions)
dawny (also: stary, stare, stara)
volume_up
old {adj.}
Prezydent Gorbaczow miał rację: UE to dawny Związek Radziecki odziany w zachodnie szaty.
President Gorbachev was right: the EU is the old Soviet Union dressed in Western clothes.
Zupełnie jakby jakiś hit sprawił, że dawny styl odszedł do lamusa, że dawny styl odszedł do lamusa, a nie mieli radia Złote Przeboje.
It's as if some new hit style had completely wiped out the old-fashioned style before, and with no golden oldies stations.
Oczywiście w dawnych czasach samoloty się rozbijały i niestety w dalszym ciągu to się zdarza.
Certainly, aircraft crashed in the old days, and unfortunately they still do.
dawny (also: miniony)
volume_up
foregone {adj.} [arch.]

Context sentences for "dawny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZ tego, co widzimy, konsumpcja powróci na dawny poziom.
As far as we can see, consumption will recover.
PolishLotnisko Tempelhof, dawny poligon przed bramami pruskiej rezydencji, jest już od XIX wieku otoczony ścisłą zabudową.
The Tempelhof Airfield, in past times a drill and parade ground before the gates of the Prussian royal residence, has been surrounded by dense settlement since the 19th century.
PolishPozwala to przedstawiać całość w zależności od bieżących potrzeb politycznych bądź jako dokument całkiem nowy, bądź jako dawny traktat zasadniczo niezmieniony.
This enables the document as a whole to be presented, depending on current political needs, either as an entirely new document, or as the previous treaty with no fundamental changes.