"dla" English translation

PL

"dla" in English

EN

"DLA" in Polish

volume_up
DLA {noun} [abbreviation]
Musimy działać szybko dla dobra konsumentów i uczciwych przedsiębiorstw.
We must act very swiftly for the sake of consumers and for the sake of honest companies.
Sam dla siebie, dla siebie to uczynię; bo jakożby miało być splugawione imię moje?
For mine own sake, for mine own sake, will I do it; for how should [my name] be profaned?
Europa wspiera Portugalię dla dobra tego kraju i w obronie stabilności gospodarczej w Europie.
Europe stands by Portugal for the sake of the country and for the sake of economic stability in Europe.
EN

DLA {noun} [abbreviation]

volume_up

Synonyms (Polish) for "dla":

dla

Context sentences for "dla" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPlanujemy zwiększyć pomoc dla krajów zewnętrznych, nie warunkując jej reformami.
We plan to increase assistance to the outside without conditionality on reforms.
PolishNeisseria gonorrhoeae: ≤0, 03µg/ ml dla wrażliwych, > 0, 06µg/ ml dla opornych;
Neisseria gonorrhoeae: ≤ 0.03µg/ ml for susceptible, > 0.06µg/ ml for resistant;
PolishDlaczego należy zastosować Test INFAI Helicobacter dla dzieci w wieku 3– 11 lat?
Why do you need to take the Helicobacter Test INFAI for children of the age 3-11?
Polish. - (DE) Głosuję za standardowym prawem jazdy dla motorniczych pociągów.
in writing. - (DE) I am voting for a standard driving licence for train drivers.
PolishZnaczenie tych danych dla stosowania produktu Intrinsa u pacjentek nie jest znane.
The significance of these data for the use of Intrinsa in patients is not known.
PolishOdpowiedzi na poniższe pytania udzieliło europejskie biuro porad dla konsumentów.
These questions were put to and answered by a European consumer advice service.
PolishMusimy zwiększyć środki dostępne dla tych mechanizmów wspierania mikrokredytów.
We must increase the funds available for these micro-credit support structures.
PolishDla Bośni i Hercegowiny oznacza to istotny krok na drodze do uniezależnienia się.
It represents a significant step away from dependency for Bosnia and Herzegovina.
PolishOznacza to "tak” dla debaty, "tak” dla współpracy, lecz "nie” dla komitologii.
It is 'yes' to debate, it is 'yes' to cooperation, but it is 'no' to comitology.
PolishUprawa tytoniu to jedyne źródło dochodów dla około 130 000 europejskich rolników.
Tobacco growing is the sole source of income for some 130 000 European farmers.
PolishSprawdzianem dla konstruktywnej roli jest to, że finanse służą realnej gospodarce.
The litmus test for a constructive role is that finance serves the real economy.
PolishMusimy patrzeć na korzyści dla Unii Europejskiej i dla europejskich podatników.
We need to look at what adds value for the European Union and European taxpayers.
PolishBłądzili po puszczy, po pustyni bezdrożnej, miasta dla mieszkania nie znajdując.
They wandered in the wilderness in a desert way; They found no city of habitation.
PolishA kiedy będziecie kupować lekarstwa, nie będziecie kupować leku "dla każdego".
And when you buy medicine, you won't be buying a drug that's used for everybody.
Polish1 stycznia 1981 roku dla Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Greckiej;
1 January 1981, for the Treaty concerning the accession of the Hellenic Republic;
PolishJak przed chwilą usłyszeliśmy Komisja oczekuje negatywnych skutków dla wzrostu.
The Commission - we have just heard - is expecting a negative impact on growth.
PolishDlatego uczenie się będzie podstawowym wymogiem dla wszystkich grup wiekowych.
For this reason, learning will be a fundamental prerequisite for all age groups.
PolishJeśli nie będzie celu 2, nie będzie żadnych możliwości dla Irlandii Północnej.
If there is no Objective 2, there will be no qualification for Northern Ireland.
PolishMoim zdaniem, zaczyna się ona od jasnych, zrozumiałych informacji dla obywateli.
This in my opinion starts with clear, understandable information for citizens.
PolishDla nas, żyjących w kraju o małym rynku wewnętrznym, jest to szczególnie ważne.
For us in a country with a small internal market, this is particularly important.