"dlawica piersiowa" English translation

PL

"dlawica piersiowa" in English

dlawica piersiowa
Our team was informed that the translation for "dlawica piersiowa" is missing.

Similar translations for "dlawica piersiowa" in English

dławik noun
piersiowy adjective
pierś noun

Context sentences for "dlawica piersiowa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishU osób z dławicą piersiową przyśpieszenie pracy serca wywołuje ból w klatce piersiowej.
This increase in heart rate can cause the chest pain in people who suffer from angina.
PolishNiezbyt często: zapaść sercowo- oddechowa, dławica piersiowa, bradykardia, nieregularna akcja serca.
Uncommon: cardio-respiratory distress, angina pectoris, bradycardia, heart rate irregular
PolishCiężka choroba niedokrwienna serca lub niestabilna dławica piersiowa.
Patients with a creatinine clearance of ≤ 30 ml/ min were not investigated in the clinical trials.
Polishnieregularne uderzenia serca, dławica piersiowa, wolne lub szybkie uderzenia serca
irregular heartbeat, angina, slow or fast heartbeat,
PolishBóle głowy Czestoskurcz komorowy, dławica piersiowa, bradykardia
Thrombocytopenia, anaemia Allergic reaction Headache Ventricular tachycardia, angina pectoris, bradycardia
PolishQuixidar badano także w dwóch głównych badaniach u pacjentów z dławicą piersiową lub z zawałem aż
The overall rate of thrombotic events in patients treated with Quixidar was significantly less than in du
PolishDawkę 2, 5 mg stosuje się także w leczeniu pacjentów z niestabilną dławicą piersiową (rodzaj bólu w zw
The 2.5 mg strength is also used to treat patients with unstable angina (a type of chest pain that ro
Polishostry zawał mięśnia sercowego, zawał mięśnia sercowego, dławica piersiowa, wydłużenie odstepu QT w zapisie EKG
acute myocardial infarction, myocardial infarction, angina pectoris, prolonged electrocardiogram QT
Polishdławica piersiowa, + niedokrwienie mięśnia serca, bradykardia
hypertension, orthostatic hypotension, hypotension
PolishNiestabilna dławica piersiowa, Komorowe zaburzenia rytmu serca
Unstable angina pectoris, Ventricular arrhythmia
PolishRyzyko zaparcia należy rozważyć w szczególności u pacjentów z chorobą wieńcową i dławicą piersiową.
The risk of constipation should especially be considered in patients with coronary heart disease and angina pectoris.
PolishJeżeli u pacjenta występuje niestabilna dławica piersiowa.
if you suffer from unstable angina pectoris.
PolishPreparat Arixtra badano także w dwóch głównych badaniach u pacjentów z dławicą piersiową lub z zawałem mięśnia sercowego.
Arixtra has also been studied in two main studies of patients with unstable angina or myocardial infarction.
PolishStabilna dławica piersiowa jest to choroba serca, która występuje wówczas, gdy mięsień sercowy nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu.
Stable angina is a heart disease which happens when the heart does not receive enough oxygen.
PolishW leczeniu pacjentów z niestabilną dławicą piersiową lub z zawałem mięśnia sercowego zalecana
The active ingredient in Quixidar, fondaparinux sodium, stops one of the substances (factors) that are involved in the clotting of blood,
PolishNiezbyt często: kołatanie serca, dławica piersiowa
Uncommon: palpitations, angina pectoris
PolishWstrząs kardiogenny, istotne klinicznie zwężenie aorty, niestabilna dławica piersiowa, zawał
Cardiogenic shock, clinically significant aortic stenosis, unstable angina pectoris, or during or within one month of a myocardial infarction.
PolishDławica piersiowa Niedokrwienie mięśnia sercowego
PolishW badaniach wzięło udział ogółem 3222 pacjentów z przewlekłą stabilną dławicą piersiową, spośród których, 2168 przyjmowało iwabradynę.
in clinical electrophysiology studies, ivabradine had no effect on atrioventricular or intraventricular
PolishDławica piersiowa Zaburzenia rytmu serca (np. bradykardia, blok przedsionkowo- komorowy, migotanie przedsionków, tachykardia)
Angina pectoris Cardiac arrhythmia (e. g. bradycardia, atrio-ventricular block, atrial fibrillation and tachycardia)