"dołączać" English translation

PL

"dołączać" in English

PL dołączać
volume_up
[dołączam|dołączałbym] {imperfective verb}

1. general

dołączać (also: dołączyć)
Wielu posłów poparło wprowadzenie europejskiego nakazu aresztowania, wierząc, że niedługo dołączą do niego zabezpieczenia proceduralne.
Many in this Parliament agreed to the introduction of the European arrest warrant, believing that procedural safeguards would soon follow.
Preparat Zonegran należy dołączać do aktualnie stosowanego leczenia pacjentów.
Zonegran must be added to the patient 's existing treatment.
Preparat Karvezide można dołączać do innych leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym.
Karvezide may be added to other treatments for hypertension.
Preparat CoAprovel można dołączać do innych leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym.
Coaprovel may be added to other treatments for hypertension.
Obecnie dołączamy do tego wykazu kilku podmiotów kontrolowanych przez Kaddafiego.
We are now in the process of adding several entities controlled by Gaddafi and his closest associates to that list.
Rada zatwierdza układ o stowarzyszeniu, na podstawie którego Mauritius dołącza do konwencji między WE a Stowarzyszonymi Państwami Afrykańskimi i Madagaskarem.
The Council approves the Association Agreement admitting Mauritius to the Convention between the EC and the Associated African States and Madagascar (AASM).
UWAGA: zgłaszając problem, nie wolno dołączać plików o rozmiarze większym niż 100 MB.
NOTE: Do not attach files larger than 100MB when reporting a problem.
Nie tylko, gdy dołącza się mikrokontroler w punkcie końcowym, ale że struktura i mechanizmy są logiką, są komputerami.
Not just where you attach a micro-controller to the end point, but that the structure and the mechanisms are the logic, are the computers.
Zakres obowiązków ma być dołączany do corocznych sprawozdań z działalności sporządzanych przez dyrektorów generalnych Komisji.
The lists of responsibilities are to be attached to the annual activity reports compiled by the Directors-General of the Commission.
Jeśli chodzi o innych, to dołączą do nas, gdy zdadzą sobie sprawę, że to właśnie ma przyszłość.
As for the others, they will join us when they realise that this is the future.
W 2011 r. ostatnie państwa członkowskie dołączą do obszaru Schengen.
In 2011. the last Member States will join the Schengen area.
Byłoby to logiczne z gospodarczego punktu widzenia i mogłoby utorować drogę innym, którzy dołączą później.
This would be economically sound and can pave the way for others to join later.

2. IT

Synonyms (Polish) for "dołączać":

dołączać

Context sentences for "dołączać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPreparat Zonegran należy dołączać do aktualnie stosowanego leczenia pacjentów.
Zonegran must be added to the patient 's existing treatment.
PolishPreparat Karvezide można dołączać do innych leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym.
Karvezide may be added to other treatments for hypertension.
PolishPreparat CoAprovel można dołączać do innych leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym.
Coaprovel may be added to other treatments for hypertension.
PolishPreparat Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS można dołączać do innych leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym.
Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS may be added to other treatments for hypertension.
PolishPreparat Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop można dołączać do innych leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym.
Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop may be added to other treatments for hypertension.