"do dyspozycji" English translation

PL

"do dyspozycji" in English

PL do dyspozycji
volume_up

Similar translations for "do dyspozycji" in English

do noun
English
do preposition
do
dyspozycja noun

Context sentences for "do dyspozycji" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishDadzą one do pełnej dyspozycji UE podstawową infrastrukturę i ważne umiejętności.
It will place basic infrastructure and important skills at the EU's full disposal.
PolishPaństwa członkowskie mają do dyspozycji 75 miliardów euro na okres 2007-2013.
The Member States have EUR 75 billion at their disposal for the period 2007-2013.
PolishMamy więc do dyspozycji Unię Europejską, ale nie Stany Zjednoczone Europy.
The European Union is available to us, but the United States of Europe is not.
PolishWynika to w dużej mierze z faktu, że fundusz ten ma do dyspozycji znaczne środki.
It is largely down to the fact that the fund has significant resources at its disposal.
PolishPo raz pierwszy zyskujemy świadomość wszystkich środków, jakie mamy do dyspozycji.
This is the first time that we are aware of all the means at our disposal.
PolishParlament Europejski ma jednakże do dyspozycji tylko jeden instrument - prawodawstwo.
The European Parliament, however, has in its hands only one instrument - legislation.
PolishMamy do dyspozycji wiele możliwych sposobów, aby uwzględnić potrzeby i obawy ludzi.
We have many possible ways of responding to people's needs and concerns.
PolishCieszę się, że dzisiaj mamy do dyspozycji propozycję obejmującą wniosek rezolucji.
I am delighted that a proposal is on the table today, including a motion for a resolution.
PolishPrezydencja potrzebuje Parlamentu Europejskiego, a tym samym pozostaje do jego dyspozycji.
The Presidency needs the European Parliament and is therefore at its disposal.
PolishPonieważ miałam do dyspozycji tylko półtorej minuty, być może nie wypowiedziałam się jasno.
Since I only had one and a half minutes perhaps I did not make myself understood.
PolishOtwartość i przejrzystość są demokratycznymi narzędziami, które mamy do dyspozycji.
Openness and transparency are the democratic tools we have available.
PolishIstnieje wiara, iż mamy do dyspozycji panaceum, które wszystko zmieni.
The belief is that we have this silver bullet which will change everything.
PolishJednakże jestem do państwa dyspozycji, aby kontynuować dyskusję na ten temat.
But I am at your disposal to continue our discussion on this point.
PolishOznacza to, iż mamy do dyspozycji europejski system oświatowy o sprawdzonej wartości.
That means we have at our disposal a European educational system that has proved its worth.
PolishNa domiar wszystkiego wczoraj pojawiła się informacja, że otrzyma pani Learjeta do dyspozycji.
To top it all, yesterday it was reported that you are being provided with a Learjet.
PolishChcę poświęcić kilka sekund, które mam do dyspozycji, tematowi rynków wewnętrznych.
I want to spend the few seconds I have here on internal markets.
PolishAby pomóc państwom członkowskim musimy mieć do dyspozycji więcej narzędzi.
We need to have more tools at our disposal to assist Member States.
PolishTraktat z Lizbony jest najlepszym rozwiązaniem, które mamy do dyspozycji, by ten cel osiągnąć.
The Treaty of Lisbon is the best solution available to us to achieve that.
PolishKłóci się z tym jednak powracające co roku żądanie zwiększenia ilości środków do dyspozycji.
Yet the request for more disposable funds, which recurs every year, is at odds with this.
PolishNie jest łatwo zebrać milion podpisów, nawet jeśli ma się do dyspozycji Internet.
It is not easy to collect a million signatures, even if, perhaps, you can use the Internet to do so.