"do widzenia" English translation

PL

"do widzenia" in English

PL do widzenia
volume_up
{interjection}

do widzenia (also: żegnaj, cześć, pa!, nara)
volume_up
bye {interj.}
do widzenia
volume_up
good day {interj.} (as farewell)
do widzenia
volume_up
so long {interj.}

Synonyms (Polish) for "do widzenia":

do widzenia
do widzenia!

Similar translations for "do widzenia" in English

do noun
English
do preposition
do
widzenie noun
widzieć verb

Context sentences for "do widzenia" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishSprawi ona, że sprawozdawcy będą podchodzili obiektywnie do różnych punktów widzenia.
It would cause rapporteurs to listen objectively to the various points of view expressed.
PolishWzywam państwa, członkowie Rady, do widzenia Europy taką, jaka ona rzeczywiście jest.
I call on you, Members of the Council, to see Europe as it really is.
PolishZamiast tego mózg ewoluował żeby widzieć świat jaki był przydatny do widzenia w przeszłości.
Instead, the brain evolved to see the world the way it was useful to see in the past.
PolishChciałbym wprowadzić do tej debaty punkt widzenia obywatela Północy.
(FI) Madam President, I wish to bring a northern perspective to this debate.
Polishdo widzenia niedobór krwinek (np. trombocytopenia, leukopenia).
thrombocytopaenia, leucopaenia) have been infrequently reported with Trudexa.
PolishZ mikrobiologicznego punktu widzenia przygotowany do użycia produkt powinien być użyty natychmiast.
From a microbiological point of view, the product should be used immediately.
Polishtorbielowaty obrzęk plamki (obrzęk siatkówki w obrębie oka prowadzący do pogorszenia widzenia)
cystoid macular oedema (swelling of the retina within the eye leading to worsening vision)
PolishMożemy używać nowego języka, jeśli chcemy, do zmiany punktu widzenia lub zmiany poglądów.
So we can use this new kind of language, if you like, to alter our perspective or change our views.
PolishNie powinno się prowadzić pojazdów lub obsługiwać urządzeń mechanicznych aż do poprawy stanu widzenia.
You should not drive or use machines until your sight is clear again.
Polishdo widzenia niedobór krwinek (np. trombocytopenia, leukopenia).
Rare reports of pancytopenia including aplastic anaemia have been reported with TNF blocking agents.
PolishWprawdzieć mi się chlubić nie jest pożyteczno: jednak przyjdę do widzenia i objawienia Pańskiego.
I must needs glory, though it is not expedient; but I will come to visions and revelations of the Lord.
PolishZ punktu widzenia akcesji do UE bardzo ważne jest, aby Serbia i Kosowo rozwiązały najpierw swoje spory.
For accession to the EU, it is very important that Serbia and Kosovo first resolve their disputes.
PolishHomologacja pojazdów silnikowych w odniesieniu do przedniego pola widzenia kierowcy pojazdu silnikowego (głosowanie)
Approval of motor vehicles with regard to the forward field of vision of the driver (vote)
PolishMają prawo do jednego widzenia z rodziną w miesiącu.
They are allowed one family visit per month.
PolishJesteśmy ewolucyjnie stworzeni do widzenia.
And we are evolutionarily designed to do vision.
PolishRok 2009 będzie również ważny z punktu widzenia przygotowań do finansowania polityki UE w przyszłości.
The year 2009 will also be an important year in terms of preparing the ground for the future financing of the Union's policies.
PolishZ mikrobiologicznego punktu widzenia roztwór do infuzji powinien być użyty bezpośrednio po pierwszym otwarciu i sporządzeniu roztworu.
From a microbiological point of view, the prepared solution for infusion should be used immediately.
PolishW każdym bądź razie - z czysto prawnego punktu widzenia - włączenie do jednolitej regulacji prawnej nie zmienia sytuacji.
In any event - from a purely legal point of view - integration into a single regulation does not change the situation.
PolishMamy odmienne pomysły i różne punkty widzenia odnośnie do tych kwestii, ale to nie oznacza, że nie powinniśmy na ich temat dyskutować.
We have different ideas and different points of view on all of these issues, but that does not mean we should not discuss them.
PolishMuszę jednakże być - jak mówimy po fińsku fakkijuristi - nudnym prawnikiem i wprowadzić do debaty punkt widzenia Komisji Prawnej.
But I have to be - in Finnish, a fakkijuristi - a 'dull lawyer', and bring the Legal Affairs Committee's point of view to this debate.