"dobrać" English translation

PL

"dobrać" in English

PL dobrać
volume_up
{perfective verb}

U pacjentów ze znacznym zaburzeniem czynności nerek lekarz specjalista medycyny nuklearnej powinien starannie dobrać aktywność radiojodu.
In patients with significant renal impairment the activity of radioiodine should be carefully selected by the nuclear medicine physician.
Pacjentom w podeszłym wieku należy podawać dawkę dobraną do ciężkości zakażenia i klirensu kreatyniny.
Geriatric patients should receive a dose selected according to the severity of the infection and the patient's creatinine clearance.
Najpierw z bezkonkurencyjnej oferty Zebry dobierz drukarkę i materiały odpowiednie do drukowania etykiet na potrzeby kontroli zapasów w swojej firmie.
Start by selecting the right printer and material combination for your inventory labelling needs from Zebra's unsurpassed options.

Context sentences for "dobrać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishDawkę należy dobrać indywidualnie w oparciu o ocenę wyników badań laboratoryjnych.
The dose should be adjusted on the basis of laboratory assessment for each individual case.
PolishPo tym okresie dawkę można dobrać indywidualnie w zależności od reakcji jajników.
After this, the dose may be adjusted for the individual patient, based upon their ovarian response.
PolishPotem zerwać powierzchniową warstwę gleby, aby dobrać się do piasków roponośnych.
The process requires a huge amount of water, which is then pumped into massive toxic tailing ponds.
PolishA dobrać rzecz, pałać miłością w dobrem zawsze, a nie tylko, gdym jest obecnym u was.
But it is good to be zealously sought in a good matter at all times, and not only when I am present with you.
PolishDobrać jest, nie jeść mięsa i nie pić wina, ani żadnej rzeczy, którą się brat twój obraża albo gorszy albo słabieje.
It is good not to eat flesh, nor to drink wine, nor [to do anything] whereby thy brother stumbleth.
PolishTrzecie spostrzeżenie: musimy rozważnie dobrać ramy czasowe, w których będziemy oceniać naszą równowagę.
The third observation is we have to be careful with the time frame that we choose upon which to judge our balance.
PolishPodobnie jak w przypadku każdego pacjenta otrzymującego BeneFIX, należy indywidualnie dobrać dawki dla pacjentów w starszym wieku.
As with any patient receiving BeneFIX, dose selection for an elderly patient should be individualised.
PolishW przypadku użycia worka z płynem infuzyjnym o innej pojemności należy dokonać obliczeń i odpowiednio dobrać proporcje, aby uzyskać takie samo stężenie.
If an infusion bag with a different volume is used, a proportional calculation should be made for the preparation.
PolishNie dobrać to chluba wasza.
PolishU pacjentów ze znacznym zaburzeniem czynności nerek lekarz specjalista medycyny nuklearnej powinien starannie dobrać aktywność radiojodu.
In patients with significant renal impairment the activity of radioiodine should be carefully selected by the nuclear medicine physician.
PolishAby dobrać odpowiednią dawkę i modyfikować jej wielkość, w razie konieczności w trakcie leczenia konieczne będą dalsze, regularne badania krwi.
Afterwards regular blood tests by your doctor will be required to define the correct dose and to adjust the dose from time to time.
PolishLekarz prowadzący może dobrać dawkę digoksyny i dokładnie obserwować pacjenta, który stosuje digoksynę i Norvir, aby uniknąć powikłań ze strony serca.
Your doctor may need to adjust the dose of digoxin and monitor you while you are taking digoxin and Norvir in order to avoid heart problems.
PolishUmieją szybko dobrać słowa. ~~~ Wymowność wzrasta w połowie cyklu, gdy poziom estrogenu jest najwyższy. ~~~ Nawet menstruując są wymowniejsze niż przeciętny mężczyzna.
Women's ability to find the right word rapidly, basic articulation goes up in the middle of the menstrual cycle, when estrogen levels peak.
PolishByć może w trakcie kilku epizodów bólu przebijającego pacjent będzie musiał wypróbować tabletki podjęzykowe Rapinyl o różnej mocy w celu dobrać najbardziej skutecznej dawkj.
You may need to try different strengths of Rapinyl sublingual tablets over a number of episodes of breakthrough pain to find the most appropriate dose.
PolishDawkę należy dobrać indywidualnie do profilu danego pacjenta (patrz punkt 4. 4 „ Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania ”) oraz odpowiedzi ciśnienia tętniczego krwi.
The dose should be individualised according to the patient profile (see 4.4 “ Special warnings and special precautions for use”) and blood pressure response.
PolishTo co oferuje blogosfera, to możliwość dostępu do rodzaju zbiorowej, rozdzielnej inteligencji, dostępnej także dla nas jeżeli tylko dowiemy się jak się do niej dobrać.
It's a very challenging idea to anyone who has invested an enormous amount of time and expertise, and who has a lot of energy invested in the notion that he or she knows better than everyone else.
PolishWartość podanej aktywności należy dobrać tak, żeby dawka wyemitowanego z niej promieniowania była jak najmniejsza, pamiętając jednocześnie o potrzebie osiągnięcia zamierzonego celu terapeutycznego.
The activity administered must be such that the resulting radiation dose is as low as reasonably achievable bearing in mind the need to obtain the intended therapeutic result.