PL dodatek
volume_up
{masculine}

1. general

Dodatek w postaci przyłączenia Turcji jeszcze tylko znacznie pogorszy sprawę.
The addition of Turkey joining will just make matters far, far worse.
Na dodatek istnieje oczywiście pewna liczba poważnych wyzwań dotyczących ochrony środowiska.
In addition, there are of course some major environmental challenges.
Na dodatek odrzucony został projekt wprowadzenia zharmonizowanego wieku emerytalnego dla UE.
In addition, the proposal of a harmonised retirement age for the EU has been rejected.
dodatek (also: przyprawa)
Dopuszczony jako dodatek do żywności (E494).
Approved food additive (E494).
Dopuszczony jako dodatek do żywności (E401).
Approved food additive (E401).
Nie możemy pozwolić, aby konsumenci byli wprowadzani w błąd za pomocą dodatku do żywności - trombiny.
We cannot allow the consumer to be misled by the food additive thrombin.
Tegoroczny katalog "Whole Earth Catalog" zawiera dodatek pt. "Whole Earth Discipline", który dziś przedstawię.
This year, Whole Earth Catalog has a supplement that I'll preview today, called Whole Earth Discipline.
W tamtym czasie myślałem sobie: "Okej, te filmy są może i niezłym dodatkiem.
The other thing that happened -- and even at this point, I said, "Okay, maybe it's a good supplement.
Do worków do wlewów zawierających lek VISTIDE nie należy dodawać innych leków ani dodatków.
No other medications or supplements should be added to the VISTIDE infusion bag.
dodatek (also: akompaniament)
dodatek (also: uzupełnienie)
dodatek (also: załącznik, ślepa kiszka)
Dlatego też należy z jednej strony przestać uważać NATO za przeciwnika, a z drugiej UE za dodatek do NATO.
Thus, on the one hand, one should stop considering NATO as an adversary and, on the other, the EU as an appendix to NATO.
Proces ten nie może być odbierany jako rodzaj dodatku do tradycyjnej edukacji, powinien stać się pełnoprawną częścią systemu kształcenia.
This process must not be seen as some sort of appendix to traditional education, but should become a full part of the education system.
dodatek (also: przydatek)
volume_up
appurtenance {noun} [form.] (usu. plural)
Poza dodatkami rządowymi, ludzie związni więcej zarabiają.
But beyond the profound federal perks, married people make more money.
dodatek (also: adiunkt)
dodatek (also: zapomoga, zasiłek, przydział, racja)
Tylko ci, którzy pracują szczególnie ciężko, mogą wykorzystać cały dodatek.
Only those who work particularly hard could use up the entire allowance.
Dopiero w ubiegłym tygodniu zwiększono dodatek dla asystentów posłów o 1500 euro miesięcznie.
Members' assistance allowance was increased once again by EUR 1 500 per month only last week.
Potrzebujemy też rozliczalności, jeżeli chodzi o nasz własny dodatek na pokrycie kosztów ogólnych.
We also need sound accountability when it comes to our own general expenditure allowance.
dodatek (also: zwieńczenie)
volume_up
capper {noun}
dodatek (also: informacja, lakier, cynk)
volume_up
dope {noun}
dodatek
volume_up
suggestion {noun} (addition)
System wiki, wprowadzony, aby inni mogli sugerować poprawki, był tylko zakulisowym dodatkiem.
The wiki was introduced so others could make suggestions on edits -- as almost an afterthought, a back room.

2. gastronomy

dodatek (also: sos, przybranie, lukier, posypka)

3. IT

Leki były stosowane jako dodatek do leczenia cyklosporyną i kortykosteroidami.
The medicines were used as an add-on to ciclosporin and corticosteroids.
Dostrzega się gospodarkę, natomiast kulturę widzi się jako coś ubocznego, jako pewien dodatek.
Business gets noticed, but culture is seen as something incidental, a sort of add-on.
Dlatego też planu działania nie można uważać jedynie za dodatek do obowiązującej polityki UE.
That is why the Action Plan cannot be regarded as simply an add-on to existing EU policy; it must set new benchmarks.

Context sentences for "dodatek" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJest to jednak tylko jeden środek, na dodatek nieadekwatny: potrzeba ich więcej.
However, this is only one measure and inadequate at that: more are needed.
PolishNa dodatek następnie, w grudniu, Rada Europejska wzywa nas do przyspieszenia prac.
On top of all that, then, the December European Council is asking us to speed up our work.
PolishAle później okazało się, że zakulisowy dodatek rozrósł się tak, że objął cały projekt.
And then it turns out the back room grew to encompass the entire project.
PolishJednak obecnie gry hazardowe on-line stanowią ukryty problem, który na dodatek narasta.
As it is, however, online gambling is a hidden problem and it is a problem that is growing.
PolishNie mam jej ze sobą, ale sądzę, że lepiej sprawdza się jako dodatek.
I didn't bring one with me, but they really work much better off-board.
PolishJako Hiszpan, a na dodatek Galicjanin, mam tego wielką świadomość.
As a Spaniard and, what is more, a Galician, I am very aware of that.
PolishNa dodatek będą wciskać astrologię Na dodatek będą wciskać astrologię i inne metody przepowiadania przyszłości.
Oh, they also say they will sell you astrology or other fortunetelling methods.
PolishNa dodatek pobieranie odcisków palców osób, które nie są podejrzane, jest bezsensowne i czasochłonne.
On top of that, fingerprinting totally unsuspicious people is senseless and time-consuming.
PolishZa pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje dodatek do wynagrodzenia lub czas wolny od pracy.
Employees can receive additional pay or time off for overtime .
PolishNa dodatek bardzo szybko ukrywa się w ludzkim genomie.
In the video a moment ago, you saw fleets of new viruses launching from infected cells.
PolishWszystko to oczywiście stanowi dodatek wobec działań, które możemy podjąć w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich.
All this of course is on top of what we can do under the rural development policy.
Polishaneks II dla wszystkich gatunków produkujących żywność, (zatwierdzony jako dodatek żywnościowych z nr E (E340))
Annex II for all food producing species (approved as food additives with an E number (E340))
PolishChoć nie zastąpi to tradycyjnej nauki, Choć nie zastąpi to tradycyjnej nauki, taka "zabawa" to niezbędny dodatek.
It's not a replacement, it's just part of learning that's important.
PolishNawet niewielki dodatek biopaliw skutkuje zmniejszeniem uzależnienia od paliw kopalnych i zmianą cen.
Even small contributions from biofuels result in less dependence on fossil fuels and a change in prices.
PolishMogę tylko powiedzieć, że był to okres pełen emocji i nadzwyczajnych wydarzeń, i na dodatek znów nadszedł.
I can only say that it has really been a very exciting and extraordinary period, and it is back again.
PolishNa dodatek zwykle z tych miejsc pochodzą problemy.
On top of that, those are the places from where trouble comes.
PolishW swojej Dyrekcji Generalnej ma pan jednego pełnoetatowego urzędnika, który na dodatek ma odejść w lipcu.
In your Directorate-General, Mr Oettinger, you have one full-time official - and he will be leaving in July.
PolishNa dodatek wiele pojęć jest niejasnych.
On top of that, there is the vagueness of many of the terms.
PolishUważam, że mówiąc o zawartych przez nas kompromisach, na dodatek jednoznacznych, po prostu Pani śni.
I think that you are dreaming when you simply claim that we have come up with compromises and that these are unambiguous.
Polishpodawanie jej jako dodatek do diety w celu redukcji podwyższonego poziomu cholesterolu,
Due to extensive atorvastatin binding to plasma proteins, haemodialysis is not expected to significantly enhance atorvastatin clearance.