PL dodatkowy
volume_up
{adjective masculine}

1. general

Należy odczekać Należy odczekać dodatkowy tydzień dodatkowy tydzień
Wait an additional Wait an additional week week
Jest to dodatkowy pakiet, przy pomocy którego wskazujemy kierunek działań.
It is an additional package, with which we are pointing the way.
Dodatkowy instrument wywołałby zbędne zamieszanie.
An additional instrument would introduce unnecessary confusion.
dodatkowy (also: przypadkowy, wypadkowy)
Zastosowane przed podaniem Matacamu środki przeciwzapalne mogą zwiększać lub wywołać dodatkowe działania niepożądane.
In case of accidental self-injection, seek medical advice immediately and show this package insert or the label to the physician.
Przypadkowe wstrzyknięcie jest niebezpieczne – przed użyciem należy zapoznać się z ulotką zawierającą dodatkowe informacje i ostrzeżenia.
Accidental injection is dangerous - see package insert before use for further information and additional warnings.
W razie przypadkowego kontaktu produktu ze skórą lub oczami, bądź w celu uzyskania dodatkowych informacji, należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.
In case of accidental contact with the skin or eyes, or for more information, the Package Leaflet should be consulted.
dodatkowy (also: uzupełniający)
volume_up
adjunctive {adj.} [form.]
dodatkowy (also: uzupełniający)
volume_up
adscititious {adj.} [form.]
dodatkowy (also: przyczyniający się)
Ta sytuacja ma też szereg powodów dodatkowych, takich jak mniejsza liczba małych gospodarstw rodzinnych, wylesienie, pustynnienie, brak dostępu do wody i zmiany klimatu.
There are a myriad of contributory factors - fewer smallholdings, deforestation, desertification, lack of access to water and climate change.
dodatkowy (also: ponadprogramowy)
dodatkowy (also: uboczny, boczny, drugorzędny, pomocniczy)
volume_up
subsidiary {adj.} [Amer.]
Mam także pytanie dodatkowe: czy zatwierdzenie będzie ważne we wszystkich państwach Unii Europejskiej?
I also have a subsidiary question: will this approval be valid in all EU countries?
wspólne procedury przyznawania i pozbawiania jednolitego statusu azylu lub ochrony dodatkowej,
common procedures for the granting and withdrawing of uniform asylum or subsidiary protection status;
normy dotyczące warunków przyjmowania osób ubiegających się o azyl lub o ochronę dodatkową,
standards concerning the conditions for the reception of applicants for asylum or subsidiary protection;
dodatkowy (also: uzupełniający)
Dodatkowe monitorowanie specyficzne dla dzieci i młodzieży Monitorowanie czynności tarczycy:
Supplemental monitoring specific for children and adolescents Thyroid Monitoring:
Dodatkowe monitorowanie specyficzne dla dzieci i młodzieży op
Supplemental monitoring specific for children and adolescents Thyroid Monitoring:
Dodatkowe monitorowanie specyficzne dla dzieci i młodzieży
Supplemental monitoring specific for children and adolescents
dodatkowy (also: dodatkowe, dodatkowa)
Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie dodatkowych emerytur na jednolitym rynku.
The Commission adopts a Green Paper on supplementary pensions in the Single Market.
Podmiot odpowiedzialny dostarczył dodatkowe informacje w dniu 6 grudnia 2007 r.
The Marketing Authorisation Holder provided supplementary information on 6 December 2007.
(SL) Dziękuję pani posłanko Panayotopoulos za to dodatkowe pytanie.
(SL) Thank you for this supplementary question, Mrs Panayotopoulos.
dodatkowy (also: zapasowy, pomocniczy)
dodatkowy (also: wolny, zamienny)
volume_up
spare {adj.}
Pudełko kartonowe zawierające 270 blistrów perforowanych (PCV/ aluminium) z pojedynczą dawką (9 torebek) i 6 dodatkowych głowic rozpylających (IRU) go ne
x 1 PVC/Aluminium perforated unit dose blisters (9 pouches) and 6 spare Insulin Release Units (IRU) uc
dodatkowy (also: zbędny, zbyteczny)
dodatkowy (also: uzupełniający)
USA wysyłają 30 tysięcy dodatkowych żołnierzy, którzy uzupełnią 68-tysięczny kontyngent znajdujący się już w kraju.
The US is sending an additional 30 000 personnel to supplement the 68 000 already in the country.
Dodatkowe uzupełnianie witaminy D należy rozważyć indywidualnie.
Additional vitamin D supplements may be considered on an individual basis.
Dodatkowe uzupełnienie witaminy D należy rozważyć indywidualnie.
Additional vitamin D supplements may be considered on an individual basis.

2. "z zewnątrz"

dodatkowy

3. education

dodatkowy
volume_up
minor {adj.} [Amer.]
Dodatkowym szlakiem metabolicznym o mniejszym znaczeniu jest N- dealkilacja i hydroliza.
Additional minor metabolic pathways consist of N-dealkylation and hydrolysis.
Dodatkowym szlakiem metabolicznymą o mniejszym znaczeniu jest N- dealkilacja i hydroliza.
Additional minor metabolic pathways consist of N-dealkylation and hydrolysis.
Ponieważ ceftriakson jest dializowany tylko w bardzo niewielkim stopniu, nie ma konieczności podawania dodatkowej dawki leku po zakończeniu sesji dializy.
As ceftriaxone is dialysable only to a very minor extent there is no need for an additional dose of ceftriaxone after the dialysis.

Context sentences for "dodatkowy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMyślę jednak, że przydatny byłby także dodatkowy wysiłek państw członkowskich.
However, I think an extra effort by the Member States would also be useful.
PolishTen dodatkowy pień ma metr w przekroju u podstawy i wyrasta na wysokość 50 metrów.
This particular extra trunk is a meter across at the base and extends upward for 150 feet.
PolishWydłużenie tego urlopu kosztowałoby 17,4 miliona euro rocznie za każdy dodatkowy tydzień.
Extending this would cost EUR 17.4 million per year for each further week.
PolishDla mnie jest to dodatkowy powód do głosowania za przyjęciem tej kampanii.
This provides another reason for me to vote in favour of this campaign.
PolishDzięki temu umowy dwustronne zyskałyby dodatkowy czynnik równoważący.
By doing this, an extra balancing factor would be added to the bilateral agreements.
PolishZatwierdzenie tej rezolucji stanowi dodatkowy krok w tym kierunku.
The approval of this resolution represents a further step in this direction.
PolishW odniesieniu do Holandii sprawozdanie pana Daviesa posiada dodatkowy, niezaprzeczalny wymiar.
For the Netherlands, the Davies report has another extra dimension that is undeniable.
Polishaby wdrożyć system rejestracji / nadzoru, dodatkowy do wyników inspekcji monitorowania
to follow the implementation of the registry/surveillance system further to the findings of the
PolishOczywiście to wsparcie musi mieć charakter dodatkowy względem zwykłej pomocy.
Naturally, this support must be in addition to regular aid.
PolishWykazano dodatkowy efekt przeciwbólowy w porównaniu ze stosowaniem samych opioidów.
Added pain relief compared to opioids alone was shown.
PolishUżytkownicy Gmaila, którzy podali dodatkowy adres e-mail podczas rejestrowania się w tej usłudze, powinni:.
For Gmail users who provided an alternate email address when signing up for Gmail:
PolishLek ten zawiera roztwór ludzkiej albuminy jako składnik dodatkowy.
This medicine contains human albumin solution as an excipient.
PolishDodatkowy czas, który pan wykorzystał, będzie jednak odliczony od przydziału czasowego pańskiej grupy.
In fact, the extra time you took will ultimately be deducted from your group's allocation.
PolishDziś Komisja Europejska przygotowała dodatkowy środek wsparcia naszej wcześniejszej inicjatywy.
Today the European Commission has prepared a back-up measure that supports our former initiative.
PolishLek ten zawiera bezwodną laktozę jako składnik dodatkowy.
This medicinal product contains anhydrous lactose as an excipient.
PolishNastępnie w lutym 2007 r. zatwierdzono dodatkowy wniosek dotyczący stosowania pasty doustnej u koni.
The extension application for the oral paste in horses was subsequently approved in February 2007.
PolishCzy mógłby Pan/mogłaby Pani przynieść mi dodatkowy koc/dodatkową poduszkę/dodatkowy ręcznik?
Could you please bring another blanket/pillow/towel?
PolishMogę tutaj podać dodatkowy przykład dotyczący treści.
Perhaps I can give one more example with regard to the content.
PolishOd maja bieżącego roku w Irlandii dodatkowy koszt opóźnień w wydawaniu zezwoleń wyniósł 23 miliony euro.
In Ireland, since May of this year, the extra cost of delayed authorisations has been EUR 23 million.
PolishEuropa musi inwestować w nowe technologie, a przykład Galileo pokazał, że jest miejsce na dodatkowy budżet.
Europe must invest in new technology, and Galileo has shown that there is room for another budget.