PL

dodawać [dodaję|dodawałbym] {imperfective verb}

volume_up
1. general
W prosty sposób można dodawać lub usuwać kamery, zmieniać ustawienia, a także dodawać tekst do nagrań.
You can easily add or remove cameras, change settings and add overlay text to video.
Nie muszę nic dodawać do wypowiedzi komisarza.
Madam President, I do not need to add anything to what the Commissioner said.
Rozszerzenia lokalizacji można dodawać na poziomie reklamy lub na poziomie kampanii.
You can add location extensions at either the ad level or the campaign level.
. ~~~ wszystkie wartości celów trzeba dodawać ręcznie.
If you were using Approach #1, you would need to add up each goal total manually.
Ale gdy podeprzemy się obliczeniami, dodając do origami płytki, które umożliwiają obliczenia, wystarczy nam 100, 200 lub 300 łańcuchów DNA.
But if we use a little computation -- we use origami, plus some tiles that count -- then we can get away with using 100, 200 or 300 DNA strands.
dodawać (also: dodać, zmieszać)
volume_up
to fold in {vb} (sugar, flour)
dodawać (also: dodać, zsumować, sumować, zliczać)
dodawać (also: dodać, zsumować, sumować, zliczać)
2. "do czegoś domieszkę czegoś"
dodawać
volume_up
to admix [admixed|admixed] {vb} [form.] (sth with sth)
dodawać do czegoś domieszkę czegoś
to admix sth with sth
Odtąd w Unii Europejskiej nie może mieć miejsca uzupełnianie lub dodawanie składników bez ich wcześniejszego ujawnienia, ponieważ muszą być one wprowadzone do tego rejestru.
No feeding or admixing of components will now take place in the European Union without such components being published, as they must be included in the register.
3. "do czegoś"

Context sentences for "dodawać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNie muszę dodawać, że we wstępnych wystąpieniach wspomniano o potrzebie dialogu.
Needless to say, I heard in the introductions about the need for dialogue.
PolishNie muszę wiele dodawać do tego, co powiedział mój przedmówca.
Mr President, I do not need to go over much of what the previous speaker has said.
PolishŚwiadomość, że ten Parlament rozumie ich obawy, powinna dodawać rolnikom otuchy.
Farmers should take heart that this Parliament understands their concerns.
PolishDo worków do wlewów zawierających lek VISTIDE nie należy dodawać innych leków ani dodatków.
No other medications or supplements should be added to the VISTIDE infusion bag.
PolishCo więcej, nie trzeba tu dodawać, że stały dochód stanowi zabezpieczenie przed ubóstwem.
Moreover, it goes without saying that a steady income is a safeguard against poverty.
PolishNie trzeba dodawać, że w procesie kontrolowania możemy uwzględnić to, co należy uwzględnić.
Needless to say, we can include in the monitoring process what needs to be included.
PolishNie muszę niczego dodawać, gdyż jest to kwestia, którą wszyscy rozumieją.
There is no need for me to say any more, since this is an issue which everyone understands.
PolishDo roztworu przeznaczonego do wstrzykiwań nie wolno dodawać żadnych innych leków.
No other medicines should be added to the injection solution.
PolishDo roztworu przygotowanego do wstrzykiwań nie należy dodawać innych produktów leczniczych.
No other medicinal product should be added to the injection solution.
PolishWłaśnie tak musimy nadal postępować, zatem nie musimy zbyt wiele dodawać do przedmiotowego mandatu.
That is still what we have to do, so nothing much has to be added to this mandate.
PolishDo roztworu przeznaczonego do wstrzykiań nie wolno dodawać żadnych innych leków (patrz poniżej).
No other medicines should be added to the injection solution (see below).
PolishNie trzeba dodawać, że ubolewam nad nieobecnością Rady, a zwłaszcza prezydencji czeskiej.
Needless to say, I regret the absence of the Council, and of the Czech Presidency in particular.
PolishNie uważamy, by należało dodawać do niego jakieś wnioski.
We do not believe that there is anything more to be added to its conclusions.
PolishNie może się skupić, ale uwielbia dodawać ludziom energii."
He can't focus, but he loves walking around and getting people energized."
PolishNie trzeba dodawać, że przemysł będzie potrzebował czasu na dostosowanie się.
Needless to say, the industry will need time to adjust.
PolishNie trzeba dodawać, że takie działania nadwerężą zasoby finansowe.
Needless to say, such actions will strain financial resources.
PolishEtykiety można dodawać na przykład według modelu lub lokalizacji.
Tags can for example be added according to model or location.
PolishByć może w tym przypadku odpowiedź nie powinna brzmieć: "dodawać”, ale "odejmować” lub "zastępować”.
Maybe the solution is not the 'additional' in this case; maybe it is just 'less' or 'instead'.
PolishNie trzeba dodawać, że różne populacje z różnych części świata mają inne rodzaje kontaktu.
Needless to say, different populations from different parts of the world have different sorts of contact.
PolishPreparat należy dodawać wyłącznie do suchej paszy niegranulowanej
The product should only be added to dry non-pelleted feed.