PL dodawanie
volume_up
{neuter}

dodawanie
volume_up
adding {noun}
Stąd dodawanie do tego znaku dodatkowych symboli plus minus nie ma większego sensu.
So there is not much point in adding a plus/minus symbol.
Dodawanie plików do opisu problemu
Adding files to the problem description
Dodawanie rozpuszczalnika do proszku f.
Adding solvent to the powder f.
Dodawanie do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (głosowanie)
Addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods (vote)
Jest to dodawanie modulo 2, dokładnie jak przy kontroli parzystości na waszych komputerach.
It's addition modulo 2, just like in the parity bit check on your computer.
Twierdził, że potrzebne do tego jest dodawanie i odejmowanie.
He said you needed addition and subtraction.
dodawanie
volume_up
admixing {noun} (mixing)
Odtąd w Unii Europejskiej nie może mieć miejsca uzupełnianie lub dodawanie składników bez ich wcześniejszego ujawnienia, ponieważ muszą być one wprowadzone do tego rejestru.
No feeding or admixing of components will now take place in the European Union without such components being published, as they must be included in the register.
dodawanie
volume_up
admixture {noun} (mixing)

Context sentences for "dodawanie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishOdtwarzamy to w laboratorium poprzez dodawanie elektrod.
We copy this in the lab by outfitting cell culture systems with electrodes.
PolishNie prosimy o usuwanie ani dodawanie żadnych słów. Chodzi tylko o podział tego ustępu na trzy części.
We are not asking for any words to be added or removed: only that this paragraph be divided into those three sections.
PolishDodawanie insuliny do prowadzonej terapii rozyglitazonem powinno być stosowane tylko w wyjątkowych przypadkach i zawsze pod ścisłym nadzorem.
Insulin should only be added to established rosiglitazone therapy in exceptional cases and under close supervision.
PolishTaki akt stanowi z pewnością stabilniejszy instrument prawny niż obecne akty i umożliwia dodawanie przyszłych zaleceń za pomocą wyłącznie zmiany tego aktu prawnego.
Such an act constitutes a legal instrument that is certainly more stable than the present one and allows future recommendations to be added only by an amendment of the law itself.
PolishZ tego względu korzystne jest dokonanie transpozycji przedmiotowych zaleceń za pomocą pojedynczego aktu prawnego, do którego w drodze zmian możliwe byłoby dodawanie przyszłych zaleceń.
It is therefore opportune to transpose the recommendations in question through a single piece of legislation to which future recommendations can be added by amendment.