"dokonać" English translation

PL

"dokonać" in English

PL dokonać
volume_up
{perfective verb}

Przechodzą wprost przez niewiarygodną umysłową gimnastykę aby tego dokonać.
And they go through these amazing mental gymnastics to accomplish this.
Można tego dokonać poprzez określenie możliwie jak najjaśniejszych i najpraktyczniejszych przepisów.
This can be accomplished by defining the clearest and most practical rules possible.
How is this to be accomplished, however?
volume_up
to effectuate {vb} [form.] (change, reform)
Można dokonać upuszczenia krwi w razie zbyt wysokiego stężenia hemoglobiny.
Phlebotomy may be performed if excessively high haemoglobin levels occur.
Z tego względu przyszłe przepisy powinny dokonać wyważenia, aby pogodzić potrzeby środowiska z potrzebami gospodarki.
For this reason, future legislation must perform a balancing act to reconcile the needs of the environment with those of the economy.
Ponadto możemy tego dokonać tylko wtedy, jeżeli dotrzemy też do naszych sąsiadów i stworzymy we współpracy z nimi wspólną politykę.
Moreover, we can perform it only if we also reach our neighbours, if we create a common policy with our neighbours.

Context sentences for "dokonać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishDarczyńcy powinni jednak dokonać również uczciwej i krytycznej analizy polityki.
But donors should also make an honest and critical analysis of the policies.
PolishJeśli bowiem UE ma dysponować mniejszymi zasobami, to należy dokonać wyboru.
Because if you want the EU to receive less money, you also have to make choices.
PolishChciałbym dokonać małej ekstrapolacji tego pomysłu, zrobić coś trochę szalonego.
So I want to extrapolate on this idea a bit with something that's a little bit crazy.
PolishJest to Afryka, w której ludzie szukają partnerów, którzy pomogą im tego dokonać.
And this is the Africa where people are looking for partnerships to do this.
PolishMusimy dokonać też dalszych wyborów, tak abyśmy mogli dostosować się i chronić życie.
Further choices are also needed so that we can adapt in order to protect lives.
PolishTak, powinno się tego dokonać odpowiednio i uważnie, ale powinno to być kontynuowane.
Yes, it has to be done properly and sensitively, but it should be pushed forward.
PolishW przypadku ustawienia zbyt dużej dawki można dokonać jej korekty bez utraty insuliny.
If you dial too many units, you can correct the dose without wasting any insulin.
PolishI jak mamy tłumaczyć, że naprawy dachu trzeba dokonać we właściwym czasie?
And how do we explain that it really is necessary to fix the roof in good time?
PolishAle łatwo krytykować; nikomu jeszcze nie udało się to, czego próbuje się dokonać.
But criticism is easy; what is being attempted has never been done before.
PolishW niektórych krajach konkurencja obowiązuje, a klient może z łatwością dokonać wyboru.
In some countries competition works, and it is easy for consumers to make choices.
PolishŻałuję, że nie ma tu Rady, by pomóc nam dokonać tej regulacyjnej zmiany.
I regret that the Council is not here to help us with this regulatory amendment.
PolishPrzedstawiamy im wybory których mogą dokonać oraz działania które mogą podjąć.
We give them some insight into what choices they can make, what actions they can take.
PolishPóźniej mogłem tego dokonać, gdy odszedłem po wielkiej walce z Banku Światowego.
I found out afterwards, after I left, under a big fight, the World Bank.
PolishWszystkie trzy instytucje muszą znaleźć odwagę polityczną, by wspólnie tego dokonać.
All three institutions must find the political courage to do this together.
PolishTe państwa członkowskie, w których funkcjonują inne modele muszą dokonać wyboru.
Those Member States that have other models in place must surely be able to make a choice.
PolishJednakże powtórna ocena tego przypadku pozwoli nam dokonać postępu na terytorium Europy.
However, the reappraisal of the case will help us to make progress within Europe.
PolishMamy szansę dokonać tego historycznego kroku w odniesieniu do ochrony środowiska.
We have an opportunity to take this historic step with the environment.
PolishRozumiem, że Rada chciała dokonać pewnych cięć w tegorocznym budżecie.
I understand that the Council wanted to make certain cuts in this year's budget.
PolishMusimy dokonać wielu zmian w celu sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego.
We need to make numerous changes in view of the smooth operation of the internal market.
PolishPowinniśmy z pewnością móc dokonać oceny na koniec roku, albo na początku 2009 r.
We shall certainly be able to make an evaluation at the end of the year or in early 2009.