"dopasować" English translation

PL

"dopasować" in English

PL dopasować
volume_up
{perfective verb}

1. general

Zmieniła imię na Vivian, bo chciała dopasować się do Ameryki.
She changed her name to Vivian because she wanted to fit in here in America.
I to zawiera 18 wolnych parametrów, OK, które musimy dopasować do danych.
And it contains 18 free parameters, OK, which we have to fit to the data.
Jak wszystko odpowiednio w nich dopasować?
How do you work out how to fit the thing?
I to przy rozważeniu tylko istniejącyh elektrowni wodnych aby dopasować zapotrzebowanie na energię godzina po godzinie.
And it considers just using existing hydro to match the hour-by-hour power demand.
I wreszcie, Unia musi przyznać sobie zasoby finansowe dopasowane do swoich ambicji.
Finally, the Union must grant itself financial resources that match its ambitions.
Dopasowanie własnych zmiennych do zmiennych Google Analytics.
Match your variables with Google Analytics' variables.
volume_up
to key {v.t.} (adapt)
Kluczowym elementem walki z przestępczością jest oczywiście efektywna wymiana informacji, dopasowana do naszych potrzeb.
A key element of combating crime is, of course, an efficient exchange of information, tailored to our needs.
dopasować (also: zmodyfikować, modyfikować, naginać)
volume_up
to trim {vb} (opinion)

2. "do czegoś"

volume_up
to conform {vb} (to sth)

3. "do (poziomu) kogoś/czegoś"

volume_up
to pitch {v.t.} (at sb/sth)

Context sentences for "dopasować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polish. ~~~ A moje 'ja' szukało zdefiniowania próbując się dopasować.
I was an anomaly, and my self was rooting around for definition and trying to plug in.
PolishNależy w większym stopniu dopasować programy uniwersytetów do zapotrzebowania rynku pracy.
University programmes must be brought closer to the demands of the labour market.
PolishMożna go wysunąć na 13 centymetrów żeby dopasować do własnej głowy.
I've got five inches of adjustment here in order to get the headrest in the right place.
PolishBank of England w Wielkiej Brytanii nie może dopasować tego do wszystkich naszych regionów.
In the UK the Bank of England cannot get it right for all our regions.
PolishPotrafiła szybko dopasować się do nowej rzeczywistości i osiągnąć kompromis w zakresie dalszych działań.
It was able to adjust swiftly to the new realities and to reach a consensus about the way forward.
PolishFaktycznie zrobiliśmy wszystko, aby sprawdzić, czy możemy w jakiś sposób ponownie wszystko do siebie dopasować.
Indeed, we have all given space to seeing if there can somehow, some way, be a realignment.
PolishProgramy dostosowawcze należy oczywiście dopasować do poszczególnych cech konkretnych obszarów wiejskich.
Adjustment programmes will inevitably have to be tailored to the particular characteristics of individual rural areas.
PolishMożesz dopasować rozmiar tekstu na stronach.
You can adjust the size of text on webpages.
PolishNa ten zrównoważony rozwój składają się trzy elementy, które trzeba do siebie dopasować: gospodarczy, ekologiczny i społeczny.
This sustainable development has three components which must be put together: economic, environmental and social.
PolishMożna dopasować części.
We have parts here that I can put on or pull off.
PolishPodnieśmy całościowy poziom edukacji - tak, ale zasadniczo musimy dopasować szkolenia do potrzeb rynku pracy i produkcji.
Let us raise the overall level of education, yes, but chiefly we must mould training to the needs of the labour market and production.
PolishW celu dokładnego odmierzenia dawki górna krawędź czarnego pierścienia powinna dopasować się do linii podziałki na strzykawce doustnej.
To measure the dose accurately, the top edge of the black ring should be lined up with the graduated mark on the oral syringe.
PolishWiemy już, iż także Komisja musi zacisnąć pasa w taki sposób, by dopasować ograniczone środki średnioterminowych ram finansowych.
We already know that that the Commission, too, has to cut its coat to suit the limited cloth of the medium-term financial framework.
PolishMusimy je masowo dopasować.
PolishInteresy, jakie wiele państw członkowskich nadal utrzymuje w Birmie, należy dopasować do zobowiązań UE w zakresie praw człowieka.
The businesses that many Member States are continuing to maintain in Burma must be brought into line with the EU's human rights commitments.
PolishTaki sam będzie efekt naszych programów edukacyjnych - Socratesa, Leonardo i Erasmusa, które należy pilnie dopasować do sfery zatrudnienia.
So will our educational programmes - Socrates, Leonardo and Erasmus - which must be attuned to the world of work as a matter of urgency.
PolishA on powiedział, "Możemy zmodyfikować warsztat, Dołożyć specjalne siedzisko, dopasować kowadło, imadło i może elektryczny śrubokręt.
And then he said, "No, we can modify the workbench maybe to put a special stool, a special anvil, special vice, and maybe an electric screwdriver."
Polishdopasować się do
PolishKiedy siedzisz możesz dopasować je dla 1,5 metrowego dziecka, a później dla 1,8m dryblasa. ~~~ Wszystko w zasięgu ręki.
While you're sitting in it you can adjust it down for the five-footer, or you can adjust it for the six-foot-six guy -- all within the scope of a few simple adjustments.
Polishdopasować się do