"doskonale" English translation


Did you mean: doskonalić
PL

"doskonale" in English

PL doskonale
volume_up
{adverb}

doskonale (also: świetnie)
Z zadowoleniem przyjmuję to doskonale przygotowane sprawozdanie pana posła Schwaba.
It is to my satisfaction that Mr Schwab prepared such an excellent report.
Gratulacje dla sprawozdawcy za doskonałe sprawozdanie.
Mr President, congratulations to the rapporteur for an excellent report.
Pan Millán Mon przedstawił ważne i doskonałe sprawozdanie.
- Mr President, Mr Millán Mon has presented an important and excellent report.
Są tam doskonale zachowane wraki, szczątki organiczne.
Shipwrecks are perfectly preserved. ~~~ All their organics are perfectly preserved.
To zupełnie zbyteczne, szczególnie gdy istnieją doskonałe alternatywne rozwiązania.
This is completely unnecessary, particularly when there are perfectly good alternatives.
Pomysły zawarte w sprawozdaniu doskonale się w tę potrzebę wpisują.
The ideas contained in this report are perfectly suitable for this.
doskonale (also: dobrze)
volume_up
fine {adv.}
Pragnę zacząć od gratulacji dla pani poseł Guillaume za doskonale wykonaną pracę.
(RO) Mr President, I want to begin by congratulating Mrs Guillaume for the fine job which she has done.
Informacje dotyczące zmian w zakresie wolnych miejsc pracy, aby identyfikować braki pracowników wydają się być doskonałe.
. - Mr President, information on changes in job vacancies to identify labour shortages sounds fine.
Dostępne środki to między innymi oprocentowane depozyty i grzywny, a więc doskonale pasują one do opartej na karach filozofii całego pakietu, której się sprzeciwiam.
The measures available range from interest-bearing deposits to the charging of fines, and so slot perfectly into the punitive philosophy of the package as a whole, with which I disagree.
volume_up
exquisitely {adv.} (perfectly)
doskonałe pod względem topograficznym i są doskonale połączone tworząc wzór rekurencyjny.
They are exquisitely topographic and they are exquisitely interconnected in a recursive pattern.
doskonale
doskonale (also: schludnie, porządnie, starannie, czysto)
volume_up
neatly {adv.}
Ludwig Erhard, ojciec niemieckiego cudu gospodarczego, doskonale to podsumował.
Ludwig Erhard, the father of the German economic miracle, summed it up neatly.
doskonale (also: obrazowo, dokładnie, barwnie, jaskrawo)
Doskonale pamiętam, że jako chłopiec widziałem w telewizji obrazy potwornej wojny domowej w regionie Biafry w Nigerii.
- Mr President, as a boy I remember vividly seeing on television the pictures of the horrific civil war in the Nigerian region of Biafra.
Trzęsienie ziemi w Friaul, które miało miejsce 30 lat temu, spowodowało śmierć ponad 3 000 osób i nadal doskonale je pamiętam.
(DE) Mr President, the earthquake in Friaul 30 years ago killed more than 3 000 people and is something which I still remember very vividly.
doskonale (also: znakomicie, bardzo dobrze)

Context sentences for "doskonale" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJest Pani wyjątkowo hojna i doskonale prowadzi Pani obrady.
Madam President, you are exceptionally generous as well as being a very good chair.
PolishDramatyczne skutki tak zwanych środków oszczędnościowych są doskonale widoczne.
The dramatic effects of the so-called austerity measures are highly visible.
Polish. - Po pierwsze, tureckie liry są mi doskonale znane.
Vice-President of the Commission. - First, the Turkish lira is very well known to me.
PolishEuropol działa doskonale w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości w Europie.
Europol is doing a wonderful job in tackling international crime in Europe.
PolishDoskonale zdaję sobie sprawę z historycznego znaczenia Kosowa dla narodu serbskiego.
I am very conscious of Kosovo's historical importance for the Serbian people.
PolishDokument sprawozdawczyni jest doskonale przygotowany, tak jak wszystkie jej dokumenty.
The rapporteur's document is excellently prepared, as are all of her documents.
PolishDoskonale rozumiem przyczyny obecnej utraty zaufania ze strony konsumentów.
I can well understand why consumer confidence should be shaken at this moment.
PolishUkraińskie dążenie do członkostwa w UE i NATO jest również doskonale udokumentowane.
The Ukrainian aspirations to EU and NATO membership are also well documented.
PolishDoskonale wiemy, że Francja i kraje skandynawskie podjęły pozytywne działania.
We know full well that France and Scandinavia have taken positive measures.
PolishJako ktoś, kto żyje w regionie górskim, doskonale rozumiem, co się tam wydarzyło.
As someone who lives in a mountainous region, I understand very well what happened here.
PolishEuropejskie kraje osiągają doskonałe wyniki w zakresie projektów badawczych.
European states clearly operate at a very high level in research projects.
PolishDoskonale jednak wiemy, że istnieją rozbieżności w podejściu państw członkowskich.
But we know very well that there are divergences in the approaches of the Member States.
Polish. ~~~ Doskonale wiem, dlaczego.
And this woman says, "My brother's never gotten a card, and I know exactly why.
PolishDoskonale wiemy, że spekulanci poprzez Grecję namierzają strefę euro i naszą walutę.
We all know that, through Greece, speculators are targeting the euro area and the euro.
PolishChorwackie władze doskonale zdają sobie sprawę, co jeszcze pozostało do zrobienia.
The Croatian authorities are well aware of what they still need to do.
PolishTo oczywiście bardzo niebezpieczna substancja toksyczna, o czym doskonale wiemy.
It is, of course, a very dangerous toxin and we are aware of that.
PolishTak, mamy problemy w kraju i doskonale wiemy, kto złożył wniosek o wotum zaufania.
Yes, we do have domestic problems and we know full well who initiated the confidence motion.
PolishI wiem doskonale, że kiedy wspomni się o Bogu, wielu ludzi odwróci się natychmiast.
And I'm very aware that when you say the word "God," many people will turn off immediately.
PolishW omawianych trzech sprawozdaniach doskonale opisano te niedociągnięcia.
The three reports took account of these shortcomings and also defined them excellently.
PolishFirma Jabra doskonale zrozumiała jak wdrożyć funkcje, które były nam potrzebne.
Jabra understood how to incorporate all the functions we required.