"dotknąć" English translation

PL

"dotknąć" in English

PL dotknąć
volume_up
{perfective verb}

Znowu należy uważać, aby nie dotknąć igły, ani igłą nie dotknąć innej powierzchni.
Again, do not touch the needle or allow it to touch any surface.
Znowu należy uważać, aby nie dotknąć igły, ani igłą nie dotknąć innej powierzchni (patrz Rysunek 11).
Again, do not touch the needle or allow it to touch any surface (see Diagram 11).
Zachować ostrożność, aby nie dotknąć odsłoniętego końca strzykawki.
Be careful not to touch the exposed end of the syringe.
Ale wojny prowadzą do nieszczęśliwych wypadków i śmierci, a ofiarami w tym przypadku są osoby dotknięte chorobami zawodowymi i wypadkami.
But wars result in casualties and deaths, and the victims in this case are the people afflicted by occupational illness and accidents.
W tym celu należy nakreślić wspólną europejską mapę kryzysów, dzięki której łatwiej będzie ocenić obszary dotknięte skrajną nędzą.
In order to do this, a joint European crisis map must be drawn up, through which it would be easier to assess the areas afflicted by abject poverty.
Należy pokonać kryzys gospodarczy, który dotknął Europę w ostatnich latach, i tylko poprzez wspieranie MŚP możemy liczyć na ożywienie gospodarki.
The economic crisis that has afflicted Europe in recent years must be overcome, and we can only hope to revitalise our economy by supporting these companies.
Może damy go naszemu kuratorowi i zobaczymy, czy jest na tyle odważny, by go dotknąć.
It sort of hurts. ~~~ Maybe we could give it to our curator and see if he'd be brave enough to touch the cockroach.
Z jednej strony Unia Europejska potrzebuje polityki wobec Iranu i musi narzucić sankcje, które dotkną głównych przedstawicieli reżimu.
On the one hand, the European Union needs a policy towards Iran and it needs to impose sanctions that will hurt the main representatives of the regime.
dotknąć (also: urazić)
volume_up
to miff {vb} [coll.]
dotknąć (also: urazić, wzbudzać, urażać)
dotknąć (also: urazić)
volume_up
to pique {v.t.} (hurt)
dotknąć (also: dotykać, poruszać, poruszyć, ruszyć)
volume_up
to touch on {vb} (subject, matter)
Znowu należy uważać, aby nie dotknąć igły, ani igłą nie dotknąć innej powierzchni.
Again, do not touch the needle or allow it to touch any surface.
Znowu należy uważać, aby nie dotknąć igły, ani igłą nie dotknąć innej powierzchni (patrz Rysunek 11).
Again, do not touch the needle or allow it to touch any surface (see Diagram 11).
Zachować ostrożność, aby nie dotknąć odsłoniętego końca strzykawki.
Be careful not to touch the exposed end of the syringe.
dotknąć (also: dotykać, poruszać, poruszyć, ruszyć)
volume_up
to touch upon {vb} (subject, matter)
Dziś w potrzebie jest Madera i inne regiony boleśnie dotknięte skutkami huraganu.
Today, Madeira and other regions are in need, because they have been hit hard by the effects of the storm.
Ten typ hodowli prowadzą często małe przedsiębiorstwa, które zostały poważnie dotknięte przez kryzys.
This type of breeding is often carried out by small-sized enterprises, which have been hit hard by the crisis.
dotknąć
volume_up
to boop {vb}

Context sentences for "dotknąć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishSankcje muszą jednakże dotknąć przywódców politycznych, a nie obywateli.
The sanction must hit the political leaders, however, and not the citizens.
PolishSankcje muszą być precyzyjne i dotknąć przedstawicieli reżimu, a nie obywateli.
Sanctions must be well-targeted and affect the regime's representatives, not ordinary citizens.
PolishW dobrej interpretacji jest coś, czego da się dotknąć, coś z naszego świata.
So good interpretation is more about things that are bodged and stuffed and of my world, right?
PolishZwiększając nacisk, przedostaję się przez skórę i mogę "dotknąć" kości.
If I push a little bit harder, I'll go through the skin, and I can feel the bone structure inside.
PolishKryzys, który może dotknąć obywateli Europy, jeszcze nie minął; najgorsze może jeszcze nadejść.
The crisis, which could affect European citizens, is not yet over; the worst may yet be to come.
PolishChoroba ta może dotknąć jednego na trzech obywateli Europy, a tendencje nie są optymistyczne.
Every third citizen of Europe can expect to contract this disease and the trends are not promising.
PolishJeszcze kilka lat temu trudno byłoby sobie wyobrazić, że taka rzeczywistość może dotknąć europejskie społeczeństwo.
It was difficult to imagine this kind of reality in European society a few years ago.
PolishWtedy wyrażono niepewność w związku z kryzysem, który miał wkrótce dotknąć strefy euro.
At that time, some uncertainties were expressed concerning the crisis which was then about to strike the euro area.
PolishSkutki już zachodzących zmian mogą dotknąć całą wspólnotę międzynarodową.
The whole of the international community stands to be affected by many of the changes that are already taking place.
PolishKlęski żywiołowe mogą dotknąć każde państwo na świecie.
Natural disasters can affect any country in the world.
PolishKatastrofalny efekt domina może również dotknąć inne sektory, takie jak na przykład sektor produkcji wieprzowiny.
Disastrous knock-on effects might also follow for other sectors, such as the pork sector for example.
PolishNie można tego dotknąć. ~~~ To jest wirtualne.
On the other hand, we humans, we live in a physical world.
PolishTo mogło dotknąć każdą inną mniejszość.
It could have happened to any other minority.
PolishRasizm nie jest jednak zwykłym przestępstwem i może dotknąć, podobnie jak ksenofobia, każdego, nawet przestępcę.
Racism is also a crime, but it is an extraordinary crime and everybody, including the criminal, is a victim of racism and xenophobia.
PolishTo, co dziś dzieje się na Haiti, może jutro spowodować następną katastrofę, a pojutrze dotknąć każdą część świata.
What is happening today in Haiti could be another catastrophe tomorrow and could affect every part of the world the day after tomorrow.
PolishOto ospa zlewająca się, w której nie ma ani jednego miejsca na ciele, które można dotknąć i nie natrafić na zmiany.
This is confluent smallpox, in which there isn't a single place on the body where you could put a finger and not be covered by lesions.
PolishCzy można podchodzić obojętnie do tak olbrzymiego wzrostu bezrobocia, które może dotknąć 30 milionów osób Unii Europejskiej?
Who can be indifferent to this exponential growth in unemployment, which may reach 30 million unemployed in the European Union?
PolishLecz kto się go jedno chce dotknąć, obwaruje się żelazem i drzewem włóczni, albo ogniem wypala go do szczętu na miejscu jego.
But the man that toucheth them Must be armed with iron and the staff of a spear: And they shall be utterly burned with fire in [their] place
PolishBieda może dotknąć każdego.
PolishProjekt może dotknąć obszary Natura 2000 w równym stopniu, jak obszary, na których znajdują się miny oraz te, na których wyrzucano broń chemiczną.
Natura 2000 areas could be affected, as well as areas where there are mines and where chemical ammunition has been dumped.