"dotrzymywać" English translation

PL

"dotrzymywać" in English

PL dotrzymywać
volume_up
{imperfective verb}

1. general

Składano obietnice, że proces negocjacji będzie dotrzymywać kroku wprowadzanym w Turcji reformom.
It was promised that the negotiating process would keep pace with reforms in Turkey.
Po prostu będzie dotrzymywać kroku przewidywanej inflacji w wysokości 2,2% rocznie aż do roku 2017.
It will just keep up with the expected inflation of 2.2% a year until 2017.
Musimy udowodnić naszą przywódczą rolę i dotrzymywać obietnic.
We must show leadership and keep our promises.
dotrzymywać (also: trwać, wytrzymać, wytrzymywać, cierpieć)
Wierzę, że stosowanie się do nich traktujemy jako normalną rzecz, podobnie jak dotrzymywanie obietnic złożonych w momencie przystąpienia.
I feel it is normal for us to abide by them and to keep the promises which we made on joining.
Tymczasem partnerzy w odpowiedni sposób dotrzymywali zobowiązań do przestrzegania warunków umowy w jak największym możliwym stopniu do czasu jej wejścia w życie.
In the mean time, the partners have properly honoured their undertakings to abide by the terms of the agreement to the fullest extent possible until it enters into force.
Rząd węgierski zawsze dotrzymywał i będzie dotrzymywał terminów w celu transponowania wszystkich elementów dyrektywy o usługach do ustawodawstwa węgierskiego i ich praktycznego wdrożenia.
The Hungarian Government has always respected, and will continue to abide by, the deadlines in order to transpose all elements of the Services Directive into Hungarian law and practice.
dotrzymywać (also: dotrzymać)
volume_up
to follow through {vb} (promise)

2. "czegoś"

dotrzymywać (also: dotrzymać)
volume_up
to stand by {vb} (agreement, promise)

Synonyms (Polish) for "dotrzymywać":

dotrzymywać

Context sentences for "dotrzymywać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polish"Umów należy dotrzymywać” - to zawsze słusznie podkreślamy, jeśli chodzi o sprawę Turcji.
'Pacta sunt servanda' - that is always emphasised in connection with Turkey, and rightly so.
PolishPacta sunt servanda - umów trzeba dotrzymywać - nie chcemy nowej Grecji!
Pacta sunt servanda - agreements must be kept - not a new Greece!
PolishSłużba zewnętrzna musi w pełni dotrzymywać kroku Komisji.
The external service must be wholly in step with the Commission.
PolishTrzeba dotrzymywać słowa, choć wówczas prezydencję Rady sprawowała Austria.
You have to be as good as your word, even though it was Austria that held the presidency of the Council back then.
PolishAzerbejdżan musi dotrzymywać swoich zobowiązań jako członek Rady Europy i partner Unii Europejskiej.
Azerbaijan has to live up to its obligations as a member of the Council of Europe and partner of the European Union.
PolishRosja jest członkiem Rady Europy i OBWE, dlatego też musi dotrzymywać swoich międzynarodowych zobowiązań i obowiązków.
Russia is a member of the Council of Europe and the OSCE; therefore, she must uphold her international commitments and obligations.
PolishPowinniśmy zatem wspierać wszelkie wysiłki, ale nie możemy zapominać, że mamy jeszcze wiele do zrobienia i musimy dotrzymywać swoich zobowiązań.
We should therefore support every effort but must not forget that we still have a long way to go and we must honour our commitment.
Polishnie dotrzymywać czegoś
PolishKażde państwo musi dotrzymywać złożonych przez siebie zobowiązań - czy jest to jednak naprawdę w porządku?
From a legal point of view, Europe is probably correct; every country has to observe the commitments it has made, but is it really right?
PolishW przyszłości Fundacja powinna należycie stosować procedury na koniec roku i dotrzymywać terminów przedstawiania swojego sprawozdania, korzystając z dodatkowych szkoleń i zasobów.
In future, Eurofound should correctly implement year-end procedures, and respect the deadlines for submitting its accounts, by means of additional training and resources.