"dotychczas" English translation

PL

"dotychczas" in English

EN

PL dotychczas
volume_up
{adverb}

dotychczas
Taka procedura obowiązywała dotychczas tylko w odniesieniu do wydawania dokumentów pobytowych.
Hitherto, this was only done when issuing residence permits.
Pogłębiającym się nierównościom zdrowotnym w Europie poświęcano dotychczas niedostateczną uwagę.
Hitherto, insufficient attention has been paid to the issue of narrowing health inequalities in Europe.
Dotychczas władze w Kijowie zbytnio się nimi nie interesowały i nie zapewniły im podstawowych praw.
The authorities in Kiev have hitherto shown them little interest in terms of guaranteeing basic rights.
dotychczas (also: już, do tej pory, jeszcze)
volume_up
yet {adv.}
Jednak dotychczas nie określono jeszcze struktury receptora dla prostamidów.
The prostamide receptor, however, has not yet been structurally identified.
Dotychczas nie poznano mechanizmu oporności na daptomycynę.
The mechanism of resistance to daptomycin has not yet been identified.
Pojęcie obszarów wiejskich nie zostało dotychczas dokładnie zdefiniowane.
What constitutes a rural area has yet to be defined with any precision.
dotychczas (also: jak dotąd, na razie)
Jednak dotychczas nie określono jeszcze struktury receptora dla prostamidów.
The prostamide receptor, however, has not yet been structurally identified.
Dotychczas nie poznano mechanizmu oporności na daptomycynę.
The mechanism of resistance to daptomycin has not yet been identified.
Pojęcie obszarów wiejskich nie zostało dotychczas dokładnie zdefiniowane.
What constitutes a rural area has yet to be defined with any precision.
dotychczas
dotychczas (also: do tej pory, jak dotąd)
Naszym zdaniem jest to dotychczas największe osiągnięcie Komisji pod przewodnictwem pana Barroso.
We believe it to be the most important act of Mr Barroso's Commission thus far.
Dotychczas jest to projekt pilotażowy, który dotyczy Malty.
Thus far, this is still a pilot project, one that concerns Malta.
Jakie kroki przedsięwzięła dotychczas Rada na rzecz zagwarantowania pozytywnego wyniku procesu ratyfikacji?
What steps has the Council taken thus far to ensure a positive outcome of the ratification process?

Context sentences for "dotychczas" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW związku z tym organizm nie walczy z zakażeniami tak skutecznie jak dotychczas.
Consequently your body will not be as good as normal at fighting infections.
PolishTo naprawdę będzie sprzeczne ze wszystkim, co dotychczas uzgodniliśmy w Parlamencie.
That really would run counter to everything we have agreed in Parliament to date.
PolishWykazywał się dotychczas determinacją do osiągnięcia konkretnych rezultatów obywateli.
Parliament has shown its determination to achieve concrete results for citizens.
PolishPrzyczyny i długotrwały wpływ na zdrowie tych zaburzeń nie są dotychczas znane.
The cause and long-term health effects of these conditions are not known at this time.
PolishPrzyczyny i długotrwały wpływ tych zaburzeń na zdrowie nie są dotychczas znane.
The cause and long-term health effects of these conditions are not known at this time.
PolishBośnia spełniła dotychczas prawie 90 % kryteriów ustanowionych przez Komisję.
Almost 90% of the criteria laid down by the Commission have thus been met by Bosnia.
PolishWiele celów pekińskiej platformy działania nie zostało dotychczas zrealizowanych.
Many of the goals of the Beijing Platform for Action are still far from being reached.
PolishPo drugie unia walutowa nie została dotychczas przetestowana w ciężkich czasach.
Secondly, the monetary union has not been tested in hard times until now.
PolishRada musi wykazać w tym kontekście nieco większą elastyczność, niż dotychczas.
The Council needs to be somewhat more flexible in this regard than it was in the past.
PolishDotychczas nigdy tego nie robiłem, ale uznałem, że ważne jest, aby zrobić to dzisiaj.
I have never done this before, but I considered it important to do so today.
PolishOto rozwija się kryzys w zakresie zdrowia publicznego na nienotowaną dotychczas skalę.
Thus, a public health crisis is developing on a scale never before recorded.
PolishJak dotychczas nic nie wskazuje na możliwość wystąpienia tego typu interakcji.
Accordingly, to date there has been no indication of such interactions.
PolishUE powinna odgrywać w tej kwestii znacznie większą rolę niż dotychczas.
The EU should play a much greater role in this issue than it has done to date.
PolishDotychczas program ten finansowany jest wyłącznie z budżetu Wspólnoty.
Until now, the programme has been financed exclusively by the Community budget.
PolishDotychczas praca była oceniana na podstawie tradycji i zdolności do negocjacji.
Until now, work has been evaluated on the basis of tradition and the ability to negotiate.
PolishTo niepojęte, że dotychczas nie ma w tym względzie konkretnego harmonogramu.
It is unacceptable that to date, there is no concrete schedule in place.
PolishDotychczas przeprowadzone reform wyrządziły rolnictwu Węgier jedynie szkodę.
The reforms to date have done nothing but harm to Hungarian agriculture.
PolishDlatego też Fundusz Społeczny jest równie ważny jak dotychczas, o ile nie ważniejszy.
This is why the European Social Fund is as valuable as it has ever been, if not more so.
PolishTen niewiążący cel obowiązuje od 2000 roku i dotychczas przyniósł bardzo dobre wyniki.
This non-binding target has been in place since 2000 and has brought very good results.
PolishMam teraz zamiar zrobić coś, czego dotychczas nie robiłam, ale myślę, że warto.
I am going to do something now that I have not done before, but which I think is worthwhile.