PL drobne
volume_up
{feminine plural}

1. general

drobne
volume_up
change {noun} [coll.]
Teraz immunitet służy za pałasz w celu wyrównania rachunków lub za "drobne” na potrzeby posłów do Parlamentu.
Nowadays, immunity is used as a kind of 'cudgel' for settling one's account or as 'loose change' for manipulation of Members of Parliament.
Pojąłem, że gdy robiłem drobne, trwałe zmiany, czynności które wykonywałem stały się łatwiejsze do przywyknięcia.
I learned that when I made small, sustainable changes, things I could keep doing, they were more likely to stick.
Musimy w związku z tym podczas drugiego czytania wprowadzić pewne drobne zmiany w zaledwie dwóch lub trzech miejscach.
This has meant that at second reading, we have now had to make some minor changes consisting of just two words in three places.
drobne

2. "pieniądze"

drobne
Teraz immunitet służy za pałasz w celu wyrównania rachunków lub za "drobne” na potrzeby posłów do Parlamentu.
Nowadays, immunity is used as a kind of 'cudgel' for settling one's account or as 'loose change' for manipulation of Members of Parliament.
drobne (also: drobniaki)

Context sentences for "drobne" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWszystko składa się na drobne wzmocnienia.
You reward every little bit of effort -- a little bit of gold, a little bit of credit.
PolishCałkowicie, niezwykle drobne a udało nam się odkryć właściwe cały zestaw.
Absolutely, exquisitely minute, and yet we've discovered pretty much the full set.
PolishJestem też wdzięczny, że wnioskowane stanowisko uwzględnia nawet drobne niuanse.
Secondly, I am also grateful that the proposed position is so nuanced.
PolishUjrzał też i niektórą wdowę ubożuchną, wrzucającą tamże dwa drobne pieniążki.
And he saw a certain poor widow casting in thither two mites.
PolishIm bardziej wzrasta Twoja umiejętność, tym bardziej rozpoznajesz te drobne punkty, i drobne ruchy.
As your skill increases, you learn to find those tinier spaces, those tinier movements.
PolishW ostatnich miesiącach drobne gospodarstwa rolne zostały szczególnie dotknięte zawirowaniami na rynkach.
Smaller farms have been particularly affected by market turbulence in recent months.
PolishDrobne wybroczyny krwawe powstają łatwo w miękkich tkankach powieki.
Ecchymosis easily occurs in the soft tissues of the eyelid.
PolishProszę poprosić jeszcze o drobne ustępstwa: to wszystko, o co prosimy.
Ask them to go a bit further still: this is all we ask.
PolishI pytanie brzmi jeśli jesteśmy tutaj obecni to te drobne ubytki genów nie są takie złe.
And the question is well, if we're around here, you know, these little losses or gains might not be too bad.
PolishDrobne przestępstwa też się nie opłacają. ~~~ Drobne przestępstwa też się nie opłacają.
And most of the inner-city gang members didn't know any rich white people -- they couldn't sell to that market.
PolishPowstało drobne pomieszanie między pakietem rynkowym a pakietem klimatycznym w tej dziedzinie.
The system has become a little confused between the market package and the climate package in this area.
PolishDzięki tym poprawkom pewne drobne szczegóły stały się bardziej zrozumiałe, co przyjmuję z zadowoleniem.
The text has therefore been made much clearer in its fine details, which is something I welcome.
PolishCo 24 godziny (12 – 24 godzin 30 - 60 Drobne w przypadku pacjentów poniżej Włącznie z ekstrakcją zębów.
Every 24 hours (12 to 24 hours for patients under the age of 6), at least 1 day, until healing is achieved.
PolishTe drobne ozdoby kodu szydełkowego także prowadzą do nowych i cudownych stworzeń w drzewie ewolucji szydełkowanego życia.
So this project really has taken on this inner organic life of its own.
PolishKomisja była jednak zmuszona do zrobienia tego w drodze procedury przekształcenia, ponieważ tekst zawiera drobne zmiany w załączniku.
However, the Commission was obliged to recast it, since the annex has been slightly amended.
PolishOto szkice ukazujące drobne szczegóły.
These are sketches of some of the little details.
PolishI wtedy Rada przyjmuje miłe drobne rezolucje, na przykład zachęty podatkowe w wysokości 1,5% PKB w tym lub w przyszłym roku.
Then the Council comes up with nice little resolutions, such as the fiscal stimulus of 1.5% of GDP this year or next year.
PolishBez żadnego planu, odpowiadałem na różne drobne prośby. ~~~ Odrzucałem wszystkie zlecenia, ale przyjmowałem drobne zgłoszenia.
I just, without a plan, I just reacted to little requests, not work requests, those I all said no to, but other little requests.
PolishMam nadzieję, że różne drobne, pielęgnowane w nim obsesje do niczego nie doprowadzą, ponieważ wówczas to sprawozdanie nadal pozostanie wyważone.
I hope that some hobbyhorses that are being ridden will not get anywhere, because then the report will remain balanced.
PolishInicjatywa ta od lat cieszy się poparciem lokalnych kościołów poprzez równoległe systemy i nieformalne drobne pożyczki dla biednych.
This initiative has for many years enjoyed the support of local churches, through parallel schemes and informal micro-loans to the poor.