"ds." English translation

PL

"ds." in English

volume_up
ds. [abbreviation]
EN

PL ds.
volume_up
[abbreviation]

Chcemy rozszerzenia zadań Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA).
We want to see the mandate of the European Agency for Maritime Safety (EMSA) extended.
Po pierwsze, agencję ds. współpracy europejskich regulatorów.
First of all there is the agency for cooperation of European regulators.
Stworzono też urząd wysokiego przedstawiciela Unii ds.
It creates a High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy.

Context sentences for "ds." in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishKomisja tymczasowa ds. zmian klimatycznych (przedłużenie mandatu): patrz protokół
Temporary Committee on Climate Change (extension of term of office): see Minutes
PolishPoseł Moraes powiedział, że nie ma sądowej kontroli decyzji organu ds. mediów.
Mr Moraes said there was no judicial review of decisions by the media authority.
PolishA następnie oglądanie się na ICCAT, Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka.
And then you look at ICCAT, the International Council for the Conservation of Tuna.
PolishPonadto chciałabym zaproponować utworzenie rady ds. oceny skutków regulacji.
Furthermore, I would like to suggest the creation of an impact assessment board.
PolishZ tego właśnie powodu skład urzędu ds. mediów nie jest naszym zdaniem idealny.
For this reason, the composition of the media authority is, in our eyes, not ideal.
PolishPonadto trwają prace nad utworzeniem niezależnej Narodowej Komisji ds.
In addition, an independent National Commission of Human Rights is being set up.
PolishJestem przewodniczącym Grupy ds. przyjaźni między Tajwanem a UE w Parlamencie.
I am now the President of the Taiwanese Friendship Group in this Parliament.
PolishPodkreślała to wysoka komisarz Narodów Zjednoczonych ds. praw człowieka Navi Pillay.
This was highlighted by the UN High Commissioner for Human Rights, Ms Navi Pillay.
PolishPrzeprowadziłem długą rozmowę telefoniczną z ukraińskim ministrem ds. energii.
I have had a long telephone conversation with the Ukrainian Energy Minister.
PolishPana Mandelsona, jako komisarza ds. handlu zewnętrznego, może to nie interesować.
This must hold appeal for Mr Mandelson, as Commissioner for External Trade.
PolishNiedawno w komisji dowiedzieliśmy się o sprawozdaniu Biura ds. Żywności i Weterynarii.
The other day in committee, we learnt of the Food and Veterinary Office's report.
PolishOmawialiśmy sprawy z nim związane w Radzie ds. Zagranicznych w listopadzie i w grudniu.
We discussed it in the Foreign Affairs Council both in November and in December.
PolishChodzi tutaj o Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn i jego finansowanie.
This is to do with the European Institute for Gender Equality and its funding.
PolishChcemy rozszerzenia zadań Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA).
We want to see the mandate of the European Agency for Maritime Safety (EMSA) extended.
PolishPowołano także grupę ekspercką ds. chemikaliów, która ma doradzać Komisji.
An expert group on chemicals has also been set up to give the Commission guidance.
PolishDyrekcja Generalna ds.
The Commission, however, has had the temerity to turn a blind eye to this.
PolishBędzie ona uzupełniać Radę ds. Energii, która również stanie się bardziej dynamiczna.
That will be complementary to the Energy Council, which we will re-energise as well.
PolishMam nadzieję, że obecny tu komisarz ds. budżetu przyjrzy się tej kwestii.
I hope the Commissioner for budgets here will take on board this particular point.
PolishWspomniał pan o nadzorze makroostrożnościowem, który ma sprawować Europejska Rada ds.
You mentioned the macrosupervision area of the European Systemic Risk Board.
PolishPrzeciwciała przeciwjądrowe (ANA) / Przeciwciała przeciwko dwuniciowemu DNA (dsDNA):
Antinuclear antibodies (ANA)/ Anti-double-stranded DNA (dsDNA) antibodies: