"dyżur" English translation

PL

"dyżur" in English

PL dyżur
volume_up
{masculine}

dyżur (also: godziny przyjęć)
volume_up
surgery {noun} [Brit.] (of doctor, MP)
dyżur
dyżur

Synonyms (Polish) for "dyżur":

dyżur

Context sentences for "dyżur" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPołowa przyjęć na Ostry Dyżur wśród nastolatków to przypadki wstrząśnienia mózgu.
Half of E.R. admissions from adolescents are for concussions.
PolishKażdy, kto pełni dyżur pozostaje w gotowości, a za to należy płacić, należy również przestrzegać czasu odpoczynku.
Whoever is on duty is on stand-by and this should be remunerated, just like resting times should be respected.
PolishDyżur to czas pracy, jak słusznie orzekł Trybunał Sprawiedliwości.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, on-call time is working time, as the European Court of Justice rightly ruled.
PolishDla delegacji Parlamentu oczywiste było także, iż dyżur jest niezbędny w przypadku, gdy wymagana jest ciągłość pracy.
It was also obvious to the Parliament delegation that on-call time is necessary when a continuation of work is required.
PolishPewnej nocy, w siódmym miesiącu ciąży Susan zaczęła mieć skurcze więc niezwłocznie przewieziono ją na ostry dyżur.
One night, when Susan was seven months pregnant, she started to experience contractions and was rushed to the emergency room.
PolishCały dyżur liczy się jako czas pracy.
All on-call time is counted as working time.
PolishPrzykładowo, dotyczy ona także strażaków, którzy mogą spać lub nawet oddawać się zajęciom rekreacyjnym pełniąc jednocześnie dyżur.
For example, it also covers fire-fighters, who can sleep or even engage in recreational activities while on call.
PolishPo trzecie, dyżur to czas pracy.
Thirdly, on-call hours are working hours.
PolishJeżeli nie można skontaktować się z lekarzem prowadzącym, należy zgłosić się na najbliższy ostry dyżur i zabrać ze sobą tabletki leku VIRACEPT.
If you cannot reach your doctor, go to the nearest emergency room and take your VIRACEPT tablets with you.
PolishUważam, że dyrektywa o czasie pracy powinna bardziej skupiać się na konkretnym zagadnieniu, jakim jest dyżur personelu medycznego.
I feel that the working time directive needs to focus more attention on the specific situation of on-call time worked by medical staff.
PolishDlatego też przedłożyłam moją poprawkę pod obrady Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, stojąc na stanowisku, że dyżur powinien być zaliczany do czasu pracy.
That is why I tabled my amendment in the Employment and Social Affairs Committee to say that on-call time should be classed as working time.
PolishPoza tym, dyżur, o którym tu mówimy, wymaga obecności pracowników w pracy: wszystko inne to bycie w gotowości, co jest zupełnie inną sprawą.
Besides, on-call time, which we are discussing here, requires that workers be present at work: everything else is standby duty, which is a different matter entirely.
PolishAktualnie mijają średnio trzy godziny od rozpoznania pierwszych symptomów ataku serca, do czasu zanim pacjent trafi na ostry dyżur.
At the present time, it takes an average of three hours after the first symptoms of a heart attack are recognized by the patient, before that patient arrives at an emergency room.
PolishW sprawozdaniu pana posła Cercasa stwierdza się zatem obecnie, że dyżur powinien być zaliczany do czasu pracy, ale że układy zbiorowe lub prawo krajowe może stanowić inaczej.
What we have now in the Cercas report is that on-call time should be classed as working time, but that collective agreements or national law are allowed to rule otherwise.
PolishW moim przekonaniu, podział na dyżur aktywny i nieaktywny - ewentualnie zdefiniowany dalej według mniej lub więcej, ale w każdym razie uznaniowo przyjętej średniej kalkulacji - jest absurdem.
In my opinion, the breakdown into active and inactive on-call time - possibly further defined by a more or less, but in any case arbitrarily, estimated average calculation - is absurd.