"dziś" English translation

PL

"dziś" in English

EN

PL dziś
volume_up
{neuter}

dziś (also: dzisiaj)
volume_up
today {noun}
Mamy z tym do czynienia także dziś - jednak z czym mamy dokładnie dziś do czynienia?
That is the case also today - but what exactly is the case today?
Już dziś mamy te problemy w Portugalii; już dziś mamy je we Włoszech.
We already have problems in Portugal today; we already have problems in Ireland today.
Dziś ministrowe spotykają się w Sztokholmie, by omówić program sztokholmski.
Today the ministers are meeting in Stockholm to discuss the Stockholm Programme.

Context sentences for "dziś" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishFakt, że ten Parlament do dziś nie potępił zamachu stanu, jest niedopuszczalny.
It is unacceptable that this Parliament has not yet condemned the coup d'état.
PolishZbyt wielu Romów pada dziś ofiarą rasizmu, dyskryminacji i wykluczenia społecznego.
Too many Roma are still victims of racism, discrimination and social exclusion.
PolishWszyscy jesteście dziś dość przybici.
on behalf of the EFD Group. - Mr President, you are all very downbeat this morning.
PolishNawet i dziś wciąż podtrzymuje ona bliskie związki z organizacjami terrorystycznymi.
It continues to foster close links with terrorist organisations even to this day.
PolishKiedy założyłem wspólnotę, wiecie, nie miałem planów tego co się dzieje dziś.
And when I started the church, you know, I had no plans to do what it's doing now.
PolishHartmann do dziś poważnie traktuje narracyjny i estetyzacyjny obowiązek teatru.
But Hartmann has remained true to the narrative and beautifying duty of the theatre.
PolishBędę bardzo niezadowolona, jeśli to, co chcę dziś powiedzieć nie będzie tłumaczone.
I will be very unhappy if there is no interpreting for what I wish to say tonight.
Polish"Dziś rano nie stało tak się w trakcie debaty czy głosowania, ale po głosowaniu.
Now, this morning was not during a debate or a vote, it was after the vote.
PolishDziś rano byliśmy świadkami sytuacji, która przypominała dawne czasy sowieckie.
What we have seen this morning has been reminiscent of the old Soviet times.
PolishDziś rano słyszałem wiele wypowiedzi, w których mówcy wychwalali zalety euro.
This morning, I have heard so many speeches exalting the virtues of the euro.
PolishCzy może Pan dziś wieczorem złożyć obietnicę, że uzyskają to, o co proszą?
Will you please make a commitment tonight to give them what they are requesting?
PolishMożemy zobaczyć je dziś, jak również stwierdzić ich obecność w przeszłości.
And the last three years have seen an enormous breakthrough in a brand-new field.
Polish„Gdyby mur nie upadł, musiałabym po dziś dzień ogrzewać mieszkanie węglem.”
”If the Berlin Wall hadn’t gone down, I’d still be heating my place with coal.”
PolishOsoby odpowiedzialne za pogromy w stanie Gujarat do dziś nie zostały osądzone.
Those responsible for the pogroms in Gujarat have still not been brought to justice.
PolishWydaje się, że dziś każdy wie najlepiej, co Europejski Bank Inwestycyjny ma robić.
It seems that now everyone knows what the European Investment Bank must do.
PolishChciałbym dziś wieczorem przedstawić państwu jedną ogólną uwagę i trzy szczegółowe.
I have one general remark and three specific ones to put before you tonight.
PolishPodwyższone ceny ropy naftowej tworzą inflację i wpływ ten da się zauważyć już dziś.
Increased oil prices create inflation and that impact can be noticed already.
PolishJak już państwo dziś zauważyli, polityka handlu bananami jest sprawą kontrowersyjną.
As we have seen tonight, the politics of the trade in bananas is contentious.
PolishDrugi problem dotyczy natomiast testów, z powodu których dziś tu jesteśmy.
The second question is about the tests that have brought us all here this morning.
PolishMimo że uczyniono pewien postęp w tym zakresie, do dziś istnieją niedobory.
Although some headway has been made in this area, the shortages remain to this day.