"działać" English translation

PL

"działać" in English

PL

działać [działam|działałbym] {imperfective verb}

volume_up
Musi działać i to działać inteligentnie, wspierając te przekształcenia.
We must act and act intelligently to support this transformation.
Musimy działać, i to działać teraz, zanim zostaną tylko takie.
We need to act, and act now, before these ones are the only ones left.
Musimy działać i musimy działać w obszarach, w których zdołamy dostrzec konkretne wyniki.
We need to act, and we need to act where we can see concrete results.
Indywidualna identyfikacja nie może działać poprawnie bez identyfikacji elektronicznej.
Individual identification cannot function properly without electronic identification.
Te dwie grupy nie wykluczają się wzajemnie: żadna grupa nie może działać bez pomocy drugiej.
The two are not mutually exclusive: neither group can function without the help of the other.
Ten system powinien działać nieomal w czasie rzeczywistym.
This system should function almost in real time.
Nie ma wątpliwości, że ta instytucja będzie działać z absolutną otwartością.
There is no doubt that the institution will operate with absolute clarity.
Istnieją więc demokratyczne mechanizmy i bank musi działać w tych ramach.
So there are democratic mechanisms and the Bank must operate within this framework.
Dlatego konieczne jest, aby unijne instytucje zaczęły działać przy otwartych drzwiach.
Therefore, it is necessary that our EU institutions operate as if from behind a pane of glass.
Europa nie powinna działać w taki sposób.
This is not the way to run Europe.
Pozwól, aby system działał przez kilka godzin, a wyświetlanie reklam powinno się rozpocząć.
Let the system run for a couple of hours and ads should start showing up.
Minie wiele lat zanim infrastruktura energetyczna zacznie w pełni działać.
It takes many years to get energy facilities up and running.
Musimy działać lokalnie, ale musimy również działać na skalę oceanu.
We need to work locally, but we also need to work ocean-basin-wide.
Administracje celne 27 państw członkowskich muszą działać jak jedna administracja.
The customs administrations in 27 Member States have to work as a single administration.
Mogą się nie powtórzyć, ale tylko pod warunkiem, że będziemy działać razem.
They need not be repeated, but only on the condition that we work together.
Europejski portal e-sprawiedliwości zacznie zatem działać do końca grudnia 2009 roku.
This European e-justice portal is therefore to come into operation by the end of December 2009, without fail.
Pojawiły się liczne problemy i opóźnienia, co oznacza, że nowy system jeszcze nie zaczął działać.
There have been numerous problems and delays, meaning that the new system has still not begun operation.
To jest bardzo niewygodne, i przeszkadza w działaniu rynku wewnętrznego.
This is extremely inconvenient, and inhibits the operation of the internal market.

Context sentences for "działać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishAby być jak najbardziej efektywnymi, musimy działać w wymiarze międzynarodowym.
Here we also need to act in the international dimension to be most effective.
PolishChcemy jednak podkreślić, że nie możemy działać w podobny sposób w przyszłości.
However, we would like to emphasise that we cannot carry on like this in the future.
PolishKomisja, która twierdzi, że działa w interesie obywateli, naprawdę musi tak działać.
A Commission that claims to act in the best interests of the citizens must do so.
PolishJeżeli będzie Pan teraz umiał działać w zgodzie ze swoimi słowami, to wystarczy.
If you can now act in accordance with your words, that will be good enough.
PolishJest jasne, że SIS II nie będzie działać, dopóki problemy te nie zostaną rozwiązane.
The SIS II clearly cannot start operating until these issues have been solved.
PolishWtedy będziemy mogli działać na rzecz promowania mobilności i walki z protekcjonizmem.
Then we can also work to promote increased mobility and to combat protectionism.
PolishWszyscy musimy działać w sposób skoordynowany, każdy z nas w ramach swoich obowiązków.
We all need to act in a coordinated way, each according to our responsibilities.
PolishPowinniśmy byli osiągnąć znacznie więcej i działać z większą determinacją.
We ought to have achieved a great deal more and acted with greater determination.
PolishPowinniśmy wszyscy działać razem, a Komisja powinna tutaj odegrać wiodącą rolę.
We should all pull together and the Commission should certainly take the lead in this.
PolishJeśli nie będziemy działać mądrze, konsekwentnie i terminowo, może powstać błędne koło.
Unless we act wisely, consistently and promptly, we may create a vicious circle.
PolishW związku z tym Bank Światowy mógłby działać jako partner krajów rozwijających się.
The World Bank could therefore act as a partner to the developing countries.
PolishMusimy działać, zanim będzie za późno na odwrócenie tendencji wzrostu cen żywności.
We must act before it is too late to reverse the trend in rising global food prices.
PolishRada Praw Człowieka ONZ musi działać na czas i skutecznie podejmować nowe wyzwania.
The UNHRC has to act in time and to react efficiently to the new challenges.
PolishWahania występują, kiedy lek przestaje działać i ponownie występują objawy.
Fluctuations are when the effects of the medicines wear off and symptoms re-emerge.
PolishZgadzam się z panem komisarzem: musimy zaprzestać retoryki i zacząć działać.
I agree with the Commissioner: we need to stop the rhetoric and take action.
PolishO wiele lepiej jest działać na szczeblu europejskim, i to jak najszybciej.
It is much better to act at a European level and to do it as soon as possible.
PolishMiejmy nadzieję, że Komisja będzie działać tak szybko, jak mówił pan komisarz.
Let us hope that the Commission acts as quickly as the Commissioner spoke.
PolishMogę zagwarantować, iż prezydencja będzie działać tak szybko, jak to możliwe.
I can guarantee that the Presidency will try to act as quickly as possible.
PolishMyślę, że jest to wspaniały sposób, aby pokazać, jak musi działać żywa demokracja.
I think this is an admirable way to show how a living democracy must work.
PolishMusimy zrozumieć, że Europa musi działać w duchu solidarności i jedności.
We have to understand that Europe must act in a spirit of solidarity and unity.