"działać wspólnie" English translation

PL

"działać wspólnie" in English

EN

PL działać wspólnie
volume_up
{verb}

Similar translations for "działać wspólnie" in English

działać verb
wspólnie adverb

Context sentences for "działać wspólnie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJeśli będziemy podzieleni, nie będziemy działać wspólnie, to będziemy mało skuteczni.
If we are divided then we will not be able to act together and we will have little effect.
PolishCzy Rada zamierza działać wspólnie, w sposób zuniformizowany?
Does the Council finally intend to act in a unified, perceptive and uniform way?
PolishJest to trudne wyzwanie i aby mu podołać, należy działać wspólnie.
This is a difficult challenge, and in order to manage it, burden-sharing is essential.
PolishW tej kwestii musimy działać wspólnie w sposób bardzo odpowiedzialny.
On this point, we must all act jointly in a very responsible manner.
PolishTego oczekują teraz europejscy wyborcy i to pozwoli nam wspólnie działać.
It is what the electorate of Europe now expects, and will enable us to act together with strength.
PolishMusimy wspólnie działać na rzecz skuteczniejszej prezentacji tego, czym się zajmujemy.
We must work together to explain what we do more effectively.
PolishUnia Europejska musi więc działać wspólnie, aby mu przeciwdziałać.
We in the European Union must therefore act jointly to confront it.
PolishPotrzebujemy działać wspólnie, aby im sprostać i wypracować strategię na rzecz zapobiegania im.
We need to act together in order to deal with them and work out a strategy for remedying them.
PolishOznacza to, że my - 27 państw członkowskich - musimy działać wspólnie.
This means that we, the 27 Member States, must act together.
PolishW najbliższych latach musimy wspólnie działać razem na rzecz zagwarantowania skuteczności i przejrzystości.
We must work together to guarantee efficiency and transparency in the coming years.
PolishW tym zakresie musimy działać wspólnie, i w tym zakresie również zwracam się do państwa: proszę nas wspierać.
It is here that we must work together, and here too, I say to you: support us.
PolishObywatele Europy oczekują, że w czasie obecnego kryzysu będziemy działać wspólnie, a nie walczyć ze sobą.
The citizens of Europe expect us to act jointly in this crisis and not to oppose one another.
PolishŻe instytucje Unii Europejskiej muszą działać wspólnie, aby sprostać oczekiwaniom naszych obywateli.
That the European Union institutions need to work together to deliver on our citizens' expectations.
PolishTo czas, w którym powinniśmy działać wspólnie i unikać wszelkich posunięć, które mogłyby osłabić naszą jedność.
This is a period when we should act together and avoid any moves that might undermine our unity.
PolishWiemy, iż musimy wspólnie działać na rzecz zwiększania skuteczności Paktu i że potrzebujemy wymiernych rezultatów.
We know that together we must make that pact even more effective and that we need concrete results.
Polish. ~~~ Bo okazuje się, że potrafimy wspólnie działać, dzięki cyfrowym technologiom.
Now there's a very large community of people that are building the tools that we need to do things together effectively.
PolishAby nowa procedura budżetowa odbyła się sprawnie jesienią, musimy działać wspólnie i w sposób zdyscyplinowany.
For the new budgetary procedure to proceed efficiently in the autumn, we must work together and be disciplined.
PolishMusimy działać wspólnie ze wszystkimi państwami, które podpisały tę konwencję, aby zapewnić jej wdrożenie.
We have to work with all the countries which have adopted the convention in order to ensure that it is implemented.
PolishMusimy podjąć wspólny wysiłek i wspólnie działać.
We must make a joint effort and work together.
PolishMyślę, że to powinna być misja prowadzona przez ONZ, w ramach której będzie działać wspólnie cały świat arabski, Afryka i UE.
I think that this should be a UNled mission, with the whole Arab world, Africa and the EU acting together.