"działanie" English translation

PL

"działanie" in English

PL działanie
volume_up
{neuter}

Działanie tych operatorów będzie monitorowane przez władze regulacyjne.
The action of these operators will be monitored by the regulatory authorities.
Mogą one wpływać na aktywność leku Epivir lub Epivir może zmieniać ich działanie.
These may affect the action of Epivir, or Epivir may affect their action.
To pokojowe, zorganizowane, obywatelskie działanie, które nie oznacza biernego oporu.
It's pacific, coordinated civil action, which doesn't mean passive action.
działanie (also: akcja, akt, uchwała, czynność)
volume_up
act {noun}
Wymaga aby wszyscy traktowali wybór jako osobiste i samookreślające działanie.
It requires that everyone treat choice as a private and self-defining act.
Handel ludźmi zawsze stanowi działanie przeciwko ludzkości.
(FI) Mr President, human trafficking is always an act against humanity.
Jest to działanie przestępcze i problem, który z czasem nasila się albo zmniejsza.
It is a criminal act and a problem which either escalates or diminishes over time.
Organizacja i działanie Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (
Organisation and operation of the Publications Office of the European Union (
Wbudowany alarm poinformuje operatora jeśli działanie kamery zostanie zakłócone.
A built-in tampering alarm will notify the operator if the camera’s operation is disrupted.
Funkcjonalność zapewnia większą niezawodność systemu i działanie systemu zabezpieczeń.
The functionality provides increased system reliability and safeguards system operation.

Context sentences for "działanie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishCiąża i karmienie piersią Działanie leku ECALTA u kobiet w ciąży nie jest znane.
Pregnancy and breast-feeding The effect of ECALTA in pregnant women is not known.
PolishGlimepiryd może zarówno nasilać, jak i osłabiać działanie pochodnych kumaryny.
Glimepiride may either potentiate or weaken the effects of coumarin derivatives.
PolishPaliperydon może antagonizować działanie lewodopy i innych agonistów dopaminy.
Paliperidone may antagonise the effect of levodopa and other dopamine agonists.
PolishNie można wykluczyć, że działanie nilotynibu nasili się w stanie stacjonarnym.
It cannot be excluded that the effect of nilotinib is greater at steady state.
PolishNie znaleziono dowodów na działanie mutagenne ani w badaniach in vivo ani in vitro.
No evidence has been found of any mutagenic effect, neither in vivo nor in vitro.
PolishTakie działanie z pewnością zwróciłoby uwagę całego kraju i wzbudziło wiele pytań.
Such a move would certainly raise attention and many questions across the country.
PolishHydroksymocznik wykazuje wyraźne działanie genotoksyczne w wielu systemach badań.
Hydroxycarbamide is unequivocally genotoxic in a wide range of test systems.
PolishDziałanie lecznicze jest słabsze niż u pacjentów z 1- 3 zajętymi węzłami chłonnymi.
The effect appears to be less pronounced than in patients with 1-3 positive nodes.
PolishDostępne dane z badań na zwierzętach potwierdzają działanie rakotwórcze busulfanu.
The available data in animals support the carcinogenic potential of busulfan.
PolishPodstawowe elementy już istniały – – wszystko, co umożliwia działanie tych maszyn.
The essentials were all there -- all the things that make these machines run.
PolishDziałanie zonisamidu może ulec osłabieniu pod wpływem przyjmowania innych leków.
The effect of zonisamide can be reduced by other medicines you are taking.
PolishLeki te mogą nasilać działanie i działania niepożądane produktu Fentanyl- ratiopharm.
These medicines may increase the effects and side effects of Fentanyl-ratiopharm.
PolishBeta- blokery mogą nasilać działanie hipoglikemizujące leków przeciwcukrzycowych.
Beta-blockers may increase the hypoglycaemic effect of antidiabetic agents.
PolishTelmisartan może nasilać działanie hipotensyjne innych leków przeciwnadciśnieniowych.
Telmisartan may increase the hypotensive effect of other antihypertensive agents.
PolishWykazano działanie grzybobójcze kaspofunginy na drożdżaki z rodzaju Candida.
Fungicidal activity with caspofungin has been demonstrated against Candida yeasts.
PolishTakie działanie można odwrócić, ręcznie konfigurując konto w aplikacji Mail (Poczta).
You can also reverse this behavior by manually setting up your account in Mail.
PolishIstnieją sprawy i obszary, które możemy rozwiązać tylko poprzez wspólne działanie.
These are concerns and areas which we can only deal with by acting together.
PolishW konsekwencji działanie przeciwnadciśnieniowe nifedypiny może ulec nasileniu.
As a consequence, the blood pressure lowering effect of nifedipine may be increased.
PolishDziałanie przeciwnowotworowe leku wykazano głównie u pacjentów z nerwiakiem płodowym.
Antitumour activity was demonstrated primarily in patients with neuroblastoma.
PolishNa każde 1000 zastosowań NovoSeven zgłaszano mniej niż jedno działanie niepożądane.
For every 1,000 NovoSeven doses less than one side effect has been reported.