"ekonomiczny" English translation

PL

"ekonomiczny" in English

PL ekonomiczny
volume_up
{adjective masculine}

ekonomiczny (also: gospodarczy)
To nie tylko problem ekonomiczny, ale też pogwałcenie praw człowieka.
This is not only an economic problem, but is also a violation of human rights.
Intensywność emisji dwutlenku węgla odzwierciedla wzrost ekonomiczny w obecnej gospodarce.
This is the carbon intensity of economic growth in the economy at the moment.
Kryzys ekonomiczny wpłynął na destabilizację rynku pracy.
The economic crisis has contributed to destabilisation of the labour market.
ekonomiczny (also: oszczędny)
Świadczenia społeczne - postęp społeczny znacznie wyprzedza postęp ekonomiczny.
There now, social benefits, social progress, are going ahead of economical progress.
Oczywiście plan ten będzie wymagał olbrzymich kosztów i wyrzeczeń na płaszczyźnie ekonomicznej.
But of course such a plan will require enormous costs and economical sacrifices.
Oczywiście plan ten będzie wymagał olbrzymich kosztów i wyrzeczeń na płaszczyźnie ekonomicznej.
But of course such plan will require enormous costs and economical sacrifices.
ekonomiczny (also: energooszczędny)

Synonyms (Polish) for "ekonomiczny":

ekonomiczny

Context sentences for "ekonomiczny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNa koniec chciałbym powiedzieć, że kryzys ekonomiczny na świecie trwa od roku.
Finally, I should like to point out that the global financial crisis is now one year old.
PolishChcielibyśmy stworzyć odpowiedni system ekonomiczny, tak, byśmy płacili prawdziwe koszty.
We usually don't, and we want to start getting the accounting system right so we can pay the real cost.
PolishBieżący kryzys ekonomiczny raz jeszcze obnażył następstwa chciwości połączonej z brakiem regulacji.
The current financial crisis has exposed one more time the results from mixing greed and lack of regulation.
PolishPopieram wiedząc, że jest to swego rodzaju hamulec ekonomiczny i będzie kosztował 60 miliardów euro rocznie.
I support it, even knowing that it is a major step for our economy and will cost EUR 60 billion per year.
PolishByłby to ekonomiczny i łatwo dostępny sposób dostarczania wszystkich niezbędnych informacji dotyczących spółek.
This would be a cost-effective and easily accessible way of providing all the necessary information regarding the companies.
PolishNiektórzy chcą zrobić to w kosztowny sposób, za pomocą aukcji, my chcemy zrobić to w sposób ekonomiczny, za pomocą benchmarkingu.
Some want to do it the expensive way, by auction, and we want to do it the cost-effective way, through benchmarking.
PolishIch średnioterminowe rezultaty pomogą UE wprowadzić tę technologię w bardziej ekonomiczny i efektywny pod względem ekologicznym.
Their medium-term results will help the EU to introduce this technology in a more economically and environmentally effective manner.
PolishAspekt ekonomiczny: kwota wypłacana producentom jest niższa od ich kosztów produkcji, a WPR musi umożliwiać rozwiązanie tego problemu.
Economically: the amount paid to producers is less than their production costs, and the CAP must allow for this problem to be resolved.
PolishWiecie, to zreformułowały by samą cywilizację - (Brawa) i nasz cały system ekonomiczny, jeśli nie dla naszego gatunku, to może dla następnego.
And what if we made A a lowercase 'a,' suggesting that it is a means to an end, and that end is happiness -- more happiness with less stuff.
PolishPokazuje wszystkie te wzajemne powiązania i myślę, że to będzie bardzo przydatne w zrozumieniu na czym polega wzrost ekonomiczny.
You show all these interconnections, all these interrelations. ~~~ And I think it'll be profoundly useful in understanding how it is that economies grow.
PolishDziś, największy obszar ekonomiczny na świecie. ~~~ Twierdzę, że mieszkańcy Azji Wschodniej wiedzą dużo więcej o Zachodzie, niż Zachód wie o Azji Wschodniej.
And I'll tell you now, that East Asianers, people from East Asia, are far more knowledgeable about the West than the West is about East Asia.
PolishJak stwierdza sprawozdawca, "Głównym zadaniem zamówień publicznych jest ekonomiczny i korzystny zakup towarów i usług służących wypełnianiu zadań publicznych.
As the rapporteur says, 'The main purpose of public procurement is the cost-effective purchase of goods and services with a view to the performance of public-service tasks.
PolishDlatego też tak ważne jest większe wykorzystanie instrumentów rynkowych, ponieważ stanowią one ekonomiczny środek ograniczenia emisji CO2 i zwiększenia wydajności energetycznej.
Therefore, greater use of market-based instruments is crucial, as they are cost-effective means to reduce carbon emissions and increase energy efficiency.
PolishTradycyjny model ekonomiczny wyjaśniłby, że była to prawdopodobnie wielka korporacja z potężnym laboratorium badań i rozwoju, gdzie obmyślano nowe projekty Ale to nie tak powstał rower.
Another answer might be, well, it came from a sort of lone genius working in his garage, who, working away on different kinds of bikes, comes up with a bike out of thin air.
PolishJest to ekonomiczny absurd.
The logical consequence of this is to restrict radiation exposure to doses even lower than naturally occurring levels, which means the levels of radiation to which we are always exposed.