"eliminacja" English translation

PL

"eliminacja" in English

PL eliminacja
volume_up
{feminine}

1. general

eliminacja

2. sports

eliminacja (also: bieg, wyścig)
volume_up
heat {noun}

Synonyms (Polish) for "eliminacja":

eliminacja

Context sentences for "eliminacja" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishEliminacja przez nerki niezmienionej trabektedyny u ludzi jest mała (poniżej 1 %).
Renal elimination of unchanged trabectedin in humans is low (less than 1 %).
PolishEliminacja sieci kompleksowej może więc przynieść skutki odwrotne do zamierzonych.
Elimination of the comprehensive network would therefore have some perverse effects.
PolishEliminacja Niezmieniony ropinirol i jego metabolity wydalany jest głównie przez nerki.
Unchanged ropinirole and the metabolites are mainly excreted through the kidneys.
PolishDane te wskazują, że eliminacja mykafunginy odbywa się głównie drogą pozanerkową.
These data indicate that elimination of micafungin is primarily non-renal.
PolishEliminacja Entakapon jest eliminowany głównie na drodze metabolizmu pozanerkowego.
Elimination The elimination of entacapone occurs mainly by non-renal metabolic routes.
PolishEliminacja Nifedypina ma krótki okres półtrwania, wynoszący około 2– 4 godzin.
Elimination Nifedipine has a short half-life of approximately 2 – 4 hours.
PolishEliminacja Dorypenem eliminowany jest głównie przez nerki w postaci niezmienionej.
Elimination Doripenem is primarily eliminated unchanged by the kidneys.
PolishNiewielki procent witaminy D3 przed eliminacją ulega glukuronidacji.
A small percentage of vitamin D3 undergoes glucuronidation prior to elimination.
PolishEliminacja Okres połowicznej eliminacji glimepirydu wynosi w przybliżeniu od 5 do 8 godzin.
Elimination The elimination half-life of glimepiride is approximately 5 to 8 h.
PolishEliminacja instrumentów rynkowych zadałaby naszemu rolnictwu dotkliwy cios.
Scrapping market instruments would be a serious blow to our agriculture.
PolishEliminacja ubóstwa jest jednym z najbardziej palących wyzwań naszych czasów.
Eradicating poverty is the most pressing global challenge of our time.
PolishEliminacja Okres półtrwania meloksykamu wynosi 24 godziny u psów i 15 godzin u kotów.
14/ 125 Meloxicam is eliminated with a half-life of 24 hours in dogs and 15 hours in cats.
PolishEliminacja 5- ALA jest eliminowany szybko z końcowym okresem półtrwania wynoszącym 1- 3 godzin.
Elimination 5-ALA is eliminated quickly with a terminal half-life of 1-3 hours.
PolishEliminacja Febuksostat jest wydalany zarówno przez wątrobę, jak i nerki.
Elimination Febuxostat is eliminated by both hepatic and renal pathways.
PolishEliminacja Meloksykam jest wydalany z okresem półtrwania eliminacji wynoszącym 7, 7 godzin.
Elimination Meloxicam is eliminated with a terminal half-life of 7.7 hours.
PolishEliminacja: średni okres półtrwania abakawiru w osoczu wynosi około 1, 5 godz.
Elimination: the mean half-life of abacavir is about 1.5 hours.
PolishUważa się, że eliminacja agalzydazy beta przez nerki jest mniej znaczącą drogą jej usuwania.
Renal elimination of agalsidase beta is considered to be a minor pathway for clearance.
Polish/ 125 Eliminacja Okres półtrwania eliminacji meloksykamu wynosi 24 godziny.
Elimination Meloxicam is eliminated with a half-life of 24 hours.
PolishBardzo ważną sprawą jest eliminacja stereotypów związanych z płcią.
Great significance is attached to the elimination of gender stereotypes.
PolishNie jest znane antidotum przeciwko biwalirudynie, ale możliwa jest jej eliminacja drogą hemodializy.
There is no known antidote to bivalirudin, however, bivalirudin is haemo-dialysable.