"epoka" English translation

PL

"epoka" in English

PL epoka
volume_up
{feminine}

Kolejna zawiłość: to jest epoka oceanów.
Another complexity: this is the age of the oceans.
Przez siedem miesięcy panowała "epoka lodowcowa”.
For seven months, there was an 'ice age'.
Ludzkość przeszła z epoki drewna do epoki węgla, następnie do epoki ropy.
Humanity has gone from the wood age to the coal age, then to the oil age.
epoka
volume_up
epoch {noun}
Epoka ta trwa od pierwszego roku życia do śmierci. ~~~ Epoka ta trwa od pierwszego roku życia do śmierci.
And in this epoch, which extends from late in the first year of life to death; it's actually doing this under behavioral control.
Dzięki tym badaniom wyodrębniliśmy dwie epoki w rozwoju plastyki mózgu.
From these studies we defined two great epochs of the plastic history of the brain.
Tymczasem Europa potrzebuje zmiany, by otworzyć nową kartę i zamknąć pewną epokę, archaiczną i przebrzmiałą erę - erę kapitalizmu finansowego i maksymalnej wydajności.
It is, however, a great change that Europe needs in order to turn the page on an epoch, on an archaic and bygone era, that of financial capitalism and maximum productivity.
epoka (also: przedział, okres, przeciąg, etap)
volume_up
period {noun}
Wchodzimy w epokę zmian na świecie -- a szczególnie w Ameryce skończy się era taniej ropy naftowej.
We are entering an epochal period of change in the world, and -- certainly in America -- the period that will be characterized by the end of the cheap oil era.
W dziale "Pożądanie" pokazano obrazy Shunsho -- -- również z epoki Edo -- tusz na jedwabiu.
Then, under "Desire," they showed these Shunsho paintings -- also from the Edo period -- ink on silk.
Ale dopiero około 500 milionów lat temu podczas epoki kambru, organizmy morskie zaczęły tworzyć twarde materiały.
But it wasn't until about 500 million years ago -- during the Cambrian geologic time period -- that organisms in the ocean started making hard materials.

Context sentences for "epoka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishKrótko mówiąc, kończy się epoka taniej ropy naftowej i ogólnie taniej energii.
Put simply, we are leaving the era of cheap oil, and cheap energy in general.
PolishRównież epoka poszukiwania drogi naprzód wydaje się dobiegać w Europie końca.
An era spent on seeking the way forward appears to be ending in Europe, too.
PolishSkończyła się epoka dyktatorskiego i technokratycznego Wschodu.
The days of the dictatorial and technocratic East are over.
Polishaby postać nie niosła implikacji kulturowych lub związanych z konkretną epoką.
I decided against clothing because I wanted the figure to be without any cultural implications or time-specific elements.
PolishW Stanach Zjednoczonych również podjęto podobne inicjatywy, a epoka zmierzchu ropy jest teraz w zasięgu wzroku.
In the US too, similar initiatives have been taken, and the post-petrol era is now in sight.
PolishTa epoka bezwzględnie musi pozostać historią.
That era must absolutely remain in the past.
PolishEpoka wielkiej infrastruktury się skończyła.
So the era of big infrastructure is over.
PolishEpoka paliw kopalnych dobiegła końca.
The era of fossil fuels has run its course.
PolishEpoka łatwych pieniędzy już się skończyła.
PolishWystępowałam nago, aby postać nie niosła implikacji kulturowych lub związanych z konkretną epoką.
So I wanted to create a fictional character or an animal that dwells in these underground spaces, and the simplest way to do it, at the time, was to model myself.
Polishepoka kamienia gładzonego
Polishmłodsza epoka kamienna
PolishA zatem to nowa epoka, i to istotna, w której pojawiają się zagrożenia, ale również znaczne możliwości w ogromnych nowych obszarach i dziedzinach polityki.
It is also a new era, and this is important, in which there are risks but also immense opportunities in huge new areas and policies.
PolishUważam, że właśnie kończy się pewna epoka -- epoka Busha -- a ostatnie gorączkowe działania prezydenta Busha okazały się szczególnie krwawe i bolesne.
I believe that we are at the end of an era: the Bush era, and that the last throes of President Bush are proving particularly bloody and painful.
PolishJak stwierdzono, nowa epoka zaczyna się dla Stanów Zjednoczonych i mamy nadzieję, że po oczekiwanej w najbliższym okresie ratyfikacji traktatu lizbońskiego również dla Unii Europejskiej.
This is a new era for the United States, as has been said, and we hope for the European Union too after ratification of the Lisbon Treaty, which we expect soon.